Hospital care expenditures for persons in the last stages of life

Open access

Izdatki za bolnišnične obravnave oseb v zadnjem obdobju življenja

Izhodišča. Empirične raziskave v državah OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) kažejo na zgostitev izdatkov za zdravljenje oseb v obdobju pred koncem življenja, na sorazmerno visoke izdatke za zdravljenja oseb v obdobju pred smrtjo v primerjavi z osebami, ki so po zdravstveni obravnavi preživele. Značilen je tudi vzorec izdatkov zdravstvenih obravnav oseb v zadnjem letu življenja glede na njihovo starost: ti izdatki se z naraščajočo starostjo osebe zmanjšujejo. Izračunali smo podatke o izdatkih za bolnišnično oskrbo oseb v letih pred smrtjo za Slovenijo in preverili, ali imajo ti podobne značilnosti, kot jih imajo v državah, kjer so že bile opravljene tovrstne raziskave.

Metode. Izvedli smo retrospektivno raziskavo izdatkov za bolnišnične obravnave oseb, umrlih v letu 2009, v zadnjih petih letih njihovega življenja. V obdelavo podatkov za leto 2009 so vključeni tudi izdatki za bolnišnične obravnave oseb, ki so bili 31. 12. 2009 živi. V bolnišnične obravnave so vključene splošne in specialistične bolnišnice, ki vse storitve v akutni obravnavi obračunavajo s skupinami primerljivih primerov, psihiatrične bolnišnice in psihiatrični oddelki splošnih bolnišnic, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča ter rehabilitacijski centri v zdraviliščih. Uporabljena je deskriptivna metoda obdelave podatkov, ki ocenjuje razvoj izdatkov za zdravstvene obravnave v obdobju pred smrtjo in razmerje (glede na starost, spol in glavno diagnozo) med izdatki za zdravstvene obravnave umrlih in preživelih.

Rezultati. Od 280 milijonov EUR izdatkov za hospitalizacije oseb, umrlih leta 2009, v zadnjih petih letih njihovega življenja je bilo 172 milijonov EUR (60 %) namenjenih njihovemu zdravljenju v zadnjem letu njihovega življenja. V letu 2009 je od 854 milijonov izdatkov za hospitalizacije večji del (75 %) povezanih z obolevnostjo kot pa s smrtnostjo. Največ je bilo namenjeno za hospitalizacije oseb, ki so umrle zaradi raka in bolezni krvi (41,9 %) ter zaradi bolezni obtočil (29,9 %), skupaj 71,8 % od vseh izdatkov. Povprečni izdatek za umrlega do 39. leta starosti je 18.292 EUR, za umrlega med 40. in 69. letom starosti 14.525 EUR in za umrlega nad 70. letom starosti pa 10.483 EUR. Povprečni izdatek se zmanjša od 13.969 EUR za umrle med 70. in 74. letom starosti na polovico (7.652 EUR), za umrle, stare med 85. in 89. letom. Povprečni izdatek za preživelega do 39. leta starosti je 2.095 EUR, za preživelega med 40. in 75. letom starosti pa 3.416 EUR. Za osebe, starejše od 75 let, se krivulja izdatkov postopoma znižuje. Podatek o razmerju med izdatki za umrle in izdatki za preživele je za Slovenijo 4,1, in je v primerjavi z rezultati tujih raziskav sorazmerno manjši.

Zaključki. Rezultati naše raziskave izdatkov za bolnišnične obravnave kažejo njihovo zgostitev v zadnjih letih življenja in njihovo zmanjševanje z naraščajočo starostjo umrlega. Enake značilnosti kažejo tudi rezultati raziskav teh izdatkov v tujini. Izjema je le podatek o razmerju med izdatki za umrle in izdatki za preživele, ki je za Slovenijo 4,1, in je v primerjavi z rezultati tujih raziskav sorazmerno manjši.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Gray A. Population ageing and health care expenditure. Ageing Horizons 2005; 2: 15-20.

 • Zweifel P Felder S Meier M. Ageing of population and health care expenditure: a red herring? Health Econ 1999; 8(6): 458-96.

 • Wong A Van Baal PH Boshuizen HC Polder JJ. Exploring the influence of proximity to death on disease-specific hospital expenditures: a carpaccio of red herrings. Health Econ 2011; 20(4); 379-400.

 • Levinsky NG Yu W Moskowitz M Gazelle G Saynina O Emanuel EJ. Influence of age on Medicare expenditures and medical care in the last year of life. JAMA 2001; 286(11); 1349-55.

 • Marn S Morovič B Pečar-Čad S Štok J Kelšin N. Izdatki za zdravstvo glede na značilnosti bolnika - viri podatkov in ocene za Slovenijo. Bilt-Ekon Organ Inform Zdrav 2007; 23(3): 88-95.

 • Marn S Zupanc I Truden-Dobrin P Pečar-Čad S Štok J. Stroški zdravljenj glede na starostne skupine bolnikov in po kategorijah bolezni v Sloveniji 2006. Bilt-Ekon Organ Inform Zdrav 2008; 24(Izredna št.): 19-20.

 • Statistični urad Republike Slovenije. Izdatki in viri financiranje za zdravstvo Slovenija 2003-2009. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije (v tisku).

 • Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States for 2012. Brussels: Economic Policy Committee and European Commission (DG ECFIN) 2011.

 • Polder JJ Barendregt JJ van Oers H. Health care cost in the last year of life-The Dutch experience. Soc Sci Med 2006; 63(7): 1720-31.

 • Raitano M. The impact of death related cost on health-care expenditure: a survey. ENEPRI Research Report No. 17 AHEAD WP7. Brussels: European Network of Economic Policy Research Institutes 2006.

 • Raitano M Gabriele S Cislaghi C Costantini F Innocenti F Lepore V et al. A survey of the impact of death-related costs on health-care expenditure and demographics and health costs in Italy. ENEPRI Policy Brief No.5. Brussels: European Network of Economic Policy Research Institutes 2007.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 189 60 1
PDF Downloads 84 42 0