Quality indicators and accreditation as a tool for quality management in healthcare in Slovenia

Open access

Kazalniki kakovosti in akreditacija kot orodja za vodenje kakovosti v zdravstvu v Sloveniji

Uvod. Proučevanje odstopanj od pričakovanih rezultatov dejavnosti je osnovno orodje za izboljšanje kakovosti. Tudi v zdravstvu se tovrstno proučevanje odvija, zlasti z določitvijo kazalnikov kakovosti in postavitvijo standardov ter presojo njihovega spoštovanja skozi sistem akreditacije. V Sloveniji so se, še posebej v zadnjem letu, vrstile dejavnosti, namenjene razvoju tega področja.

Metode. Potrebno se je bilo uskladiti in se dogovoriti za nacionalni nabor kazalnikov kakovosti ter pogoje za vzpostavitev ustreznega modela akreditiranje zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Dogovor zahteva usklajevanje vseh ključnih akterjev in bistveno prispeva k razjasnitvi odnosov odgovornosti med partnerji v sistemu zdravstvenega varstva.

Rezultati. Oblikovan je bil razširjen nabor 72 kazalnikov kakovosti, ki se spremljajo na nacionalni ravni. Postavljene so bile tudi usmeritve glede akreditiranje, ki predvidevajo spodbude za akreditiranje pri mednarodno priznanih organizacijah. Pri tem je ključno upoštevanje nacionalnih in mednarodnih usmeritev, še posebej pa Direktive o pravicah pacientov do čezmejnega zdravstvenega varstva.

Zaključek. Skupna točka vseh partnerjev je zagotavljanje visoko kakovostne in varne zdravstvene obravnave za bolnika.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Deming EW. Out of the crisis. Cambrige: MIT Press 2000.

 • Slovenski standard. SIST ISO 9001:2000. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje 2000.

 • Walter A Ritter T Gemünden HG. Value creation in buyer-seller relationships: theoretical considerations and empirical results from a supplier's perspective. Ind Mark Manag 2001; 30(4): 365-77.

 • Rao Tummala VM Tang CL. Strategic quality management Malcolm Baldrige and European quality awards and ISO 9000 certification: core concepts and comparative analysis. Int J Qual Reliab Manage 1996; 13(4): 8-38.

 • Priporočilo Sveta z dne 9. junija 2009 o varnosti pacientov vključno s preprečevanjem in obvladovanjem okužb povezanih z zdravstveno oskrbo. Uradni list Evropske Unije 2009/C 151/01. Pridobljeno s spletne strani 15. 4. 2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0001:0006:SL:PDF

 • Direktiva 2011/24/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Uradni list Evropske Unije L88/45. Pridobljeno s spletne strani 15. 4. 2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:SL:PDF

 • Bowling A. Research Methods in Health: Investigating health and health services (2nd ed). Buckingham: Open University Press 2002.

 • Smith PC Mossialos E Papanicolas I Leatherman S (eds). Performance measurement for health system improvment: experiences challenges and prospects. Cambridge: Cambridge University Press 2009.

 • Shaw CD Kutryba B Braithwaite J Bedlicki M Warunek A. Sustainable healthcare accreditation: messages from Europe in 2009. Int J Qual Health Care 2010; 22(5): 341-50.

 • Shaw CD. External quality mechanisms for health care: summary of the ExPeRT project on visitatie accreditation EFQM and ISO assessment in European Union countries. Int J Qual Health Care 2000; 12(3): 169-75.

 • Shaw CD Groene O Mora N Sunol R. Accreditation and ISO certification: do they explain differences in quality management in European hospitals? Int J Qual Health Care 2010; 22(6): 445-51.

 • Robida A. Notranja presoja - samoocenjevanje bolnišnic. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje 2004.

 • Robida A. Program for self-assessment and external assessment - accreditation in healthcare. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje 2005.

 • Robida A. Splošni standardi zdravstvene obravnave bolnišnice. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje 2004.

 • Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009. Pridobljeno s spletne strani 15. 4. 2011: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/8F3E2C5A66D63C8BC1257577002D71C4?OpenDocument

 • Pribaković Brinovec R Masten Cuznar O Ivanuša M Leskošek B Pajntar M Poldrugovac M et al. Priročnik o kazalnikih kakovosti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje 2010.

 • Kiauta M Poldrugovac M Rems M Robida A Simčič B. Nacionalna strategija o kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje 2010.

 • Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010. Pridobljeno s spletne strani 15. 4. 2011: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/FF709F5DFC514F38C12578140028C543?OpenDocument

 • Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington: National Academies Press 2001.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 292 127 0
PDF Downloads 118 52 0