Country-Specific Determinants of Textile Industry Development in Poland: Comparative Analysis of the Years 2007 and 2017

Open access

Abstract

The textile industry is a significant sector of the Polish economy and is characterized by a strong potential. Its development can be ensured by activities in the areas of finance, technical infrastructure, environmental protection, and demographic conditions. The development of the textile sector is significantly affected by factors such as quality of commune and poviat roads, length of the sewerage network, expenditure on environmental protection, expenditures on innovative activity and on research and development, and costs related to employment and population of working age. The aim of this paper is to determine the attractiveness level of individual Polish regions for the development of the textile sector in relation to five microclimates, which somehow define the most important determinants of the development of this sector of the economy. In order to achieve this aim, the following research methods are used: presentation of statistical data and statistical methods of research. The authors test the research hypothesis that the growth potential of textile industry enterprises is the largest in the most prosperous provinces.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Sektor odzieżowy w Polsce Wschodniej [The clothing sector in Eastern Poland] Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 [Project co-financed by the European Regional Fund under the Operational Program Development of Eastern Poland 2007-2013] Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Warsaw; 2011.

 • [2] Rogozińska-Pawełczyk A. (2013). Prognozy podaży i popytu na pracę w przemyśle włókienniczym i odzieżowym w województwie łódzkim [Forecasts of supply and demand for work in the textile and clothing industry in the Łódź Province] Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Optimum. Studia Ekonomiczne 6(66): Białystok 148-158. Web site: http://whyeasternpoland.eu/dlaczegowarto/specjalizacja-w-sektorach/odziezowy (accessed 30.08.2018).

 • [3] Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament the Council the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: an integrated industrial policy for the globalisation era — putting competitiveness and sustainability at centre stage. COM(2010) 614; 2010. Brussels.

 • [4] EURATEX Key data 2009: Web site: http://euratex.eu/fileadmin/user_upload/documents/key_data/Euratex_Keyfigures_-_2009.pdf (accessed: 20.09.2018).

 • [5] EURATEX Key data 2017. Web site: http://euratex.eu/fileadmin/user_upload/documents/key_data/fact_and_figures_2017LR.pdf (accessed: 20.09.2018).

 • [6] Kuźnicki A. (2005). Jak konkurować z Chinami? [How to compete with China?] Przegląd Włókienniczy: Włókno Odzież Skóra. No: 4 Lodz 10-16.

 • [7] Muda I. Nurlina I. (2017). Influence of manufacture of textiles clothing and leather and manufacture of paper printing and publishing on economic growth Proceedings of MICoMS 2017 107.

 • [8] Taçoğlu C. Ceylan C. Kazançoğlu Y. (2019). Analysis of variables affecting competitiveness of SMEs in the textile industry. Journal of Business Economics and Management 20(4) 648.

 • [10] Prysiński Ł. (2006). Polski przemysł włókienniczy wobec ekspansji Chin. [Polish textile industry in the face of China’s expansion.] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa No 1: 10-16. Web site: http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/projekty-na-miare-funduszeeuropejskie-dla-przemyslu,2468403,artgal,t,id,tm.html (accessed: 28.09.2018).

 • [11] Struszczyk M. H. Łandwijt M. Olejnik M. (2011). Obecne i przyszłe trendy rozwojowe włókienniczych wyrobów balistycznych part 2. Techniczne Wyroby Włókiennicze Lodz 27-33.

 • [12] The Industry Statistical Yearbook GUS years: 2008–2018.

 • [13] Poznańska K. (2016). Finansowe uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce [Financial determinants of innovativeness of industrial enterprises in Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wroclaw; 444 391-399.

 • [14] Godlewska-Majkowska H. (2008). Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów [Investment attractiveness of Polish regions]. W poszukiwaniu nowych miar Wydanie I Szkoła Główna Handlowa Warsaw 36-38.

 • [15] Dziekański. P. (2012). Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich [Synthetic index of financial activity of rural communes] [in:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej [Economics and organization of food economy] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie No. 99 Warsaw 233.

 • [16] Zarębski. P. (2012). Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce [Investment attractiveness of rural areas in Poland] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie 12(27) Warsaw 174.

 • [17] Dziuba R. Jabłońska M. (2017). Competitiveness of the Textile Sector of Croatia in Trade with the European Union. Fibres & Textiles in Eastern Europe No 25 6(126) Lodz p. 14.

 • [18] Dziuba R. (2014). The role of innovation and competitiveness in the development of the Western Balkans regions on the example of Montenegro. Studies and Works of the Faculty of Economics and Management University of Szczecin No. 37/2/2014 Szczecin p. 221.

Search
Journal information
Impact Factor

IMPACT FACTOR 2018: 0.927
5-year IMPACT FACTOR: 1.016

CiteScore 2018: 1.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.395
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.044

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 30 30 30
PDF Downloads 37 37 37