A System for Personalized Clothing Production as a Model for Supporting the Competitiveness of SMEs on the Example of Lodz Province

Katarzyna Kędzia 1  and Radosław Dziuba 2
 • 1 Lodz University of Technology, Lodz, Poland
 • 2 University of Lodz, Lodz, Poland

Abstract

Poland’s accession to the European Union has given many opportunities both in terms of access to the EU economy and European funds. Owing to the set sustainable development goals, the business sphere faces the challenge of their implementation through, among others, activities in the area of social and human capital, and environmental protection. It is important to model solutions that enable sustainable production and consumption. The introduction of innovative product and process technologies may contribute to increasing the competitiveness of SMEs in the Textile and Clothing sector, which in consequence should also contribute to the implementation of objectives of the Regional Smart Specializations for Lodz Province. An example of such solutions is the system for personalized production of clothes presented in the article. The aim of the article is to determine the current situation of the Polish clothing industry in trade with the European Union by analyzing comparative advantages for CN 61 and 62 (related to the clothing industry) and presenting the level of innovation of Lodz Province against the background of Poland as a region specializing in the production of clothing under the adopted Regional Smart Specializations for Lodz Province. It is assumed that the presented system for the personalized production of clothing may affect the competitiveness of this industry and the region.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Hunderkari, N., et al., (2017). Social Innovation Offers Five Golden Opportunities to the Apparel Industry. AT Kearney. (access 06.2018). www.atkearney.com

 • [2] Euratex. A European Technology Platform for the future of the textiles and clothing, a vision for 2020. (access 11.2018). www.certh.gr/dat/141D2148/file.pdf

 • [3] European Commission, (2012). EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (access 09.15.2018). http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

 • [4] PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., (2015). Polityka Sektorowa dla branży Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym Wzornictwo). (access 02.2018). www.lodzkie.pl

 • [5] Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Regionu Łódzkiego. (access 05.2018) https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf

 • [6] Rogut. A., (2007). Strategia przekształceń przemysłu włókienniczo-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny. Instytut Badań SWSPZ w Łodzi. (Lodz).

 • [7] Dziuba R., Jabłońska M., Sulak K.,Ławińska K., (2018). Textile Sector of the Visegrad Group Countries in Trade with the European Union. Fibres and Textiles in Eastern Europe 6(132).

 • [8] Muller. P. et al., (2017). Annual Report on European SMEs 2016/2017 Focus on self-employment. (access 10.2018). www.ec.europa.eu

 • [9] Regional Innovation Scoreboard 2017, (access 09.26.2018). www.ec.europa.eu,

 • [10] Szczepaniak. I., (2018). Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Polski na przykładzie produktów rolno-spożywczych i pozostałych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy rolnictwa światowego tom 18(33) zesz.1.

 • [11] Posłuszny. K., (2011). Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu. K. Posłuszny, Ekonomia Menedżerska nr 9.

 • [12] Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (access 01.2019)

 • [13] Jabłońska. M., (2013). Finansowanie pomysłów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Studia Ekonomiczne nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. p. 336.

 • [14] Xiuqin. S. et al., (2013). Social Manufacturing Cloud Service Platform for the Mass Customization in Apparel Industry. IEEE. International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics China. Article number 6611413, pp. 220-224. (access 09.2018). From Scopus.

 • [15] Markillie. P., (2012). A third industrial revolution: Collaboration manufacturing. The Economist, April 21. (access 09.2018). http://web.mit.edu/pie/news/Economist.pdf

 • [16] Kato. N. et al., (2018). DeepWear: A Case Study of Collaborative Design between Human and Artificial Intelligence. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI ’18), ACM, New York, NY, USA. pp. 529-536. (access 10.2018). From Scopus

 • [17] Hamalainen. M., Karjalainen. J., (2017). Social Manufacturing: When the maker movement meets interfirm production networks, Business Horizon 60, pp.795-805. (access 09.2018). From ScienceDirect.

 • [18] Mohajeri. B. et al., (2014). The Impact of Social manufacturing on the Value Chain Model in the Apparel Industry, Proceedings of 2014 IEEE, China. Article number 6960754, pp. 378-381. (access 12.2018). From IEEE Explore.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search