The Representation of the Self-Concepts Within the Adventist Romani Community from Etéd

Open access

Abstract

In this paper I will present the process of representing concepts of the self within the Adventist Romani community from Etéd (Atid, Romania). I especially draw attention to the religious and ethnic aspects of these self representations. My questions are closely related to the attitude of the Romani community towards their own tradition and culture, more specifically, to what motivated them to convert and how this fact affects their self-image and lifestyle. The starting point of this paper is the assumption that if a community that is stigmatized by society joins a religious group, then not only their religious identity changes but also their lifestyle. Through this process we can observe the changes to the old, stigmatized lifestyle that occurred through the process of conversion.

I consider the self-representations as collective representations because the members of the community (Adventists and non-Adventists alike) show the same positive shift of the Romani self-image. They regard themselves as religious Romanies. In my paper I analyze the main points of the collective representation which are close to a positive self-image. These are: 1. the changed moral figure 2. the altered image of the institiution of marriage 3. the Romani who can write and read 4. the rich Romani 5. the Romani who distances himself from other Romani communities 6. the Romani who shows a uniform image of his community.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barth Fredric. 1969. Ethnic groups and boundaries. Oslo: University Press. ---. 1996. Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. [Old and new issues in the analysis of ethnicity.] Regio 7 (1): 3-25.

 • Berta Péter. 2005a. A társadalmi nemek közötti státuskülönbség ideológiái egy erdélyi roma (Gábor) közösségben. [The ideologies of difference between the social genders within a Romani (Gábor) society in Transylvania.] In Vargyas Gábor (ed.) ETHNO - LORE. XXII: 71-153. Budapest: Akadémiai Kiadó. ---. 2005b. Az érték etnicizálása - az etnicitás értéke. A presztízstárgy-gazdaság mint etnikai identitásgyakorlat az erdélyi gáborok között. [Ethnicizing the value - the value of ethnicity. Prestige objects as markers of ethnjic identity among the Transylvanian Gábors]. Tabula 8 (2): 171-199. ---. 2010. Az etnicizált fogyasztói ízlés politikája. Moralizáló diskurzusok jelentésdefi níciós küzdelmek és a gábor presztízstárgygazdálkodás. [The ethnicized consumer’s ideology. Moralizing discourses meaning defi nition struggles and the Gábor prestige object business.] In Feischmidt Margit (ed.) Etnicitás. Különbségteremtő társadalom [Ethnicity. Difference-creating society] 236-253. Budapest: Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet. ---. 2013. Közvetítő kereskedelem migráció és az etnicitás politikája. Az erdélyi gábor romák megélhetési stratégiái. [Middleman commerce migration and ethnicity politics. Living strategies among the Gábor Romanis in Transylvania]. Socio.hu A MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet online folyóirata No. 4. http://www.socio.hu/ Biró A. Zoltán. 1996. A megmutatkozás kényszere és módszertana. Az etnicitás vizsgálatának szempontjai és esélyei egy közép kelet-európai mikrorégióban. [The necessity and method of self-representation. Perspectives and chancesof studying ethnicity in a micro-region of Central and Eastern Europe]. In Gagyi József (ed.) Egy más mellett élés. A magyar-román magyar-cigány kapcsolatokról. [Living one next to another. On the Hungarian-Romanian Hungarian-Romani relations] 247-283. Csíkszereda: KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja.

 • Cohen Anthony P. 1997. A kultúra mint identitás egy antropológus szemével. [Culture seen as identity with the eyes of an anthropologist.] In Feischmidt Margit (ed.) Multikulturalizmus. [Multiculturalism] 101-108. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Eparu Krisztián. 2008. Gáborcigányok. [Gábor Romanies.] In Törzsök Erika & Paskó Ildi & Zolnay János (eds.) Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2007. A gyűlölet célkeresztjében. eök!k [Being a Romani in Hungary. A report

 • 2007. Targeted by hatred. eök!k] 145-164. Budapest.

 • Fosztó László. 2007. A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért romák kapcsán. [The communication of conversion: ideas about religious change within the context of the Pentecostal Romani.] Erdélyi Társadalom 5 (1): 23-49.

 • Gagyi József. 2002. A kicsi cigány és társai. [The small Romani and his mates.] In Bodó Julianna (ed.) Helykeresők? Roma lakosság a Székelyföldön. [Searching for a place? Romani population in Székelyland.] KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 49-67. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó.

 • Gardner D. J. - Gardner S. A. 2008. A Provisional Phonology of Gabor Romani. Romani Studies 2: 155-199.

 • Gog Sorin. 2008. Roma áttérések: pünkösdizmus és az identitás új narratívái. [Romani conversion: Pentecostal and new narratives of identity]. Regio 19 (4): 50-74.

 • Hall Stuart. 1997. A kulturális identitásról. [On cultural identity.] In Feischmidt Margit (ed.) Multikulturalizmus. [Multiculturalism] 60-85. Budapest: Osiris.

 • Hamilton Malcolm B. 1998. Szekták kultuszok mozgalmak. [Sects cults and movements.] In Hamilton Malcolm B. (ed.) Vallás ember társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. [Religion man society. Theoretical and comparative sociology of religion] 236-263. Budapest: Adu Print Kiadó.

 • Jenkins Richard. 2002. Az etnicitás újragondolása: identitás kategorizáció és hatalom. [Rethinking ethnicity: identity categorization power.] Magyar Kisebbség 4 (26): 243-268.

 • Kamarás István. 2003. A globalitás és a lokalitás jegyei a magyarországi új vallási jelenségekben. [The signs of globality and locality in new Hungarian religious manifestations.] In Kamarás István: Kis magyar religiográfi a. [A little Hungarian religiography] 340-357. Pécs: Pro Pannonia.

 • Kinda István. 2007. „Vannak cigányok akik fi nomak”. Református egyház és Jehova Tanúi - kizáró és befogadó közösségek. [“There are Romanies who are fi ne.” The reformed church and Jehova’s witnesses - exclusive and accepting communities.] Székelyföld 19 (9): 113-131.Koncz Ákos. 2006. Az adventista vallás szerepe a gábor cigányok identitásformálódásában. [The role of Adventist religion in the formation of Gábor Romani identities.] In Gergely András & Papp Richard & Prónai Csaba (eds.) Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos. [Among cultures. Hommage à Boglár Lajos] 267-261. Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó. ---. 2007. Kisegyházak és más vallásfelekezetek szerepe Nyárádkarácson községben a rendszerváltást követően. [The roles of smaller congregations and other religious groups in Crăciuneşti after communism.] In A. Gergely András & Papp Richard (eds.) A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek kisebbségi vallások. [Faces of sacrality. Religious minorities minority religions] 361-382. Budapest: Nyitott Könyvműhely. Pozsony Ferenc. 2009. A cigányok Erdélyben. [Gypsies in Transylvania] In Pozsony Ferenc (ed.) Erdély népei: szászok örmények székely szombatosok cigányok. Egyetemi jegyzet. [Peoples of Transylvania: Saxons Armenians Sekler Sabbatarians Gypsies. University Lecture Notes] 165-220. Kolozsvár: KJNT-BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék.

 • Robbins Thomas. 1996. Az új vallási mozgalmak és a társadalom: elméletek és magyarázatok. [New religious movements and society: theories and explanations.] Replika 21-22: 173-208.

 • Ries Johannes. 2007. A romák és Isten népe - a pünkösdista misszió hatása a roma kultúrára. [The people of God and the Romani - The influence of Pentecostal mission on Romani culture.] In Ilyés Sándor - Pozsony Ferenc (eds.) Lokalitások határok találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. [Localities boundaries encounters. Studies on Romani communities in Transylvania.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15: 139-152. Kolozsvár.

 • Roosens Eugeen E. 1990. Creating Ethnicity - The Process of Ethnogenesis. London: Sage Publications.

 • Simon Zoltán. 2006. „Szappan és víz” [“Soap and water”]. In Heinz Daniel - Fazekas Csaba - Rajki Zoltán (eds.) Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. [Essays in honor of Jenő Szigeti’s 70th Anniversary] 278-298. Miskolc: Bíbor Kiadó. ---. 2007. Kisegyházak és más vallásfelekezetek szerepe Nyárádkarácsony községben a rendszerváltást követően. [The role of smaller congregations and other religious groups in Nyaradkaracsony after communism.] In A. Gergely András & Papp Richard (eds.) A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek kisebbségi vallások. [Faces of sacrality. Religious minorities minority religions] 361-382. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 • Stewart Michael. 1997. The Time of the Gypsies. Westview Press.

 • Szigeti Jenő. 1981. „És emlékezzél meg az útról…” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből. [“Remember the Way…” Studies on the history of free churches in Hungary.] Budapest: Szabadegyházak Tanácsa.

 • Tesfay Sába. 2005. A kalap az ezüstgombos lájbi és az ezüst zsebóra. A marosvásárhelyi gábor cigány viselet az identitás tükrében. [The hat the silver buttoned waistcoat and the silver pocket watch.] Világosság 7-8: 181-193. ---. 2007a. „Mi vagyunk a kalapos gábor cigányok akik nem isznak.” A gábor cigány közösség belső és külső kapcsolatait szabályozó kognitív sémák. [“We are the hatted Romanies who do not drink.” The cognitive diagrams which rule the inner and outer relations of the Gábor Romani community.] In Bakó Boglárka & Papp Richárd & Szarka László (eds.) Mindennapi előítéletek: társadalmi távolság és etnikai sztereotípiák Tér és terep 5 Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Évkönyve. [Everyday prejudices: social distance and ethnic stereotypes Space and fi eld 5 Annals of the Hungarian Academy of Sciences Institute of Minority Studies] 65-90. Budapest: Balassi Kiadó. ---. 2007b. Adventista gáborok. [The Adventist Gábors.] In A. Gergely András & Papp Richard (eds.) A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek kisebbségi vallások. [Faces of sacrality. Religious minorities minority religions] 404-428. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 • Thurfjell David 2013 a. (ed) Romani Pentecostalism: Gypsies and Charismatic Christianity. Frankfurt am Main: Peter Lang. ---. 2013b. Mediating Gypsiness through the Holy Spirit: Pentecostalism and social mobilization among European Roma. In Knut Lundby (ed.) Religion Across Media: From Early Antiquity to Late Modernity 121-136. New York: Peter Lang.

 • Vajda Imre & Prónai Csaba. 2000. Romániai romák Magyarországon. Koldusok “Gáborok” munkások. [Romanian Romani in Hungary. Paupers “Gábors” workers.] Mozgó Világ 26 (10): 101-104.

 • Vass István. 2002. Romakérdés. A roma gyermekek nevelése Romániában. [The question of Romani. The education of Romani children in Romania.] Nevelésszociológiai vizsgálatok egy székelyföldi kistérségben. [Sociological studies of education in a Székely micro-region] 78-92. Csíkszereda: Apáczai Csere János Kiadó.

 • Weber Max. 2005. Vallásszociológia. Vallási közösségek típusai. [Sociology of religion. Types of religious communities.] Budapest: Helikon Kiadó.

 • Williams Patrick. 2000. A cigányok pünkösdista mozgalmának tanulmányozása során felmerülő kérdések. [The questions raised through researching the Pentecostal movement of the Romanies.] In Prónai Csaba (ed.) Cigányok Európában 1. Nyugat-Európa. Válogatás Bernard Formoso Patrick Williams Leonardo Piasere tanulmányaiból. [Romanies in Europe 1. Western Europe. Excerpts from the works of Bernard Formoso Patrick Williams and Leonardo Piasere] 286-297. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

 • Zamfir E. - Zamfi r C. (eds.) 1993. Ţiganii între ignorare şi îngrijorare. [Romanies between ignorance and worry.] Bucharest: Editura Alternative.

Search
Journal information
Impact Factor


SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.101

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 158 70 2
PDF Downloads 73 45 1