The Myth-Shaping Power of a Past Vision of the Future

Open access

Abstract

The creation of an era itself, as rhetoric of time, creates the otherness from which it builds up its own borders. Thus the creation of an era goes hand in hand with identity formation. The beginning of the 20th century, as the boundary of an era, appears as such a self-reflective moment in the life of Târgu Mureş. The study aims at presenting the social, economic and cultural changes of this period, notably the time when György Bernády was the mayor, the most significant period of urbanization of the town, the moment of the conscious designation of the above mentioned boundary of an era. It makes an attempt to grasp the beginning of the powerful personality cult of the former mayor; it analyzes those strategies of canonization and discourses that have played a key role in the process of the myth-formation of the hero and its time. In this era the process of György Bernády’s raising to the status of a cultural hero took place. The articles, which appeared in the local press, give a clear-cut image about what kind of judgements and appreciations have developed about the city and its councillor, as well as the infrastructural and cultural development

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dávidházi Péter. 2003. Egy irodalmi kultusz megközelítése. [Approaching a Literary Cult.] In: Takáts József (ed.) Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény. [Manual of Literary Cult Research. A Collection of Studies.] 107-134. Budapest: Kijárat Kiadó.

 • Centlivres Pierre & Fabre Daniel & Zonabend Françoise (eds.). 1998. La fabrique des héros. Paris: M.S.H.

 • Flórián Csaba. 2003-2007. Krónika évszámokban. Marosvásárhely történeti kronológiája. [A Chronicle Timeline. A Historical Chronology of Târgu Mureş.] http://www.erdelyweb.hu/mvhely/mvhely_main.html (28 April 2013)

 • Gagyi József. 2000. Bernády-szobor bajlátta városban. [The Statue of George Bernady in a Sombre City.] In: Bodó Julianna (ed.) Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. [Ours is the Space? Symbolic Space Usage in the Szeklerland Region.] 83-106. Csíkszereda: KAM - Pro-Print Könyvkiadó.

 • Juhász József & Szőke István & O. Nagy Gábor & Kovalovszky Miklós (eds.) 2001. Magyar Értelmező Kéziszótár I. kötet. [The Concise Hungarian Explanatory Dictionary Volume I] Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Krippendorff Klaus. 1995. A tartalomelemzés módszertanának alapjai. [Methodology of Content Analysis.] Budapest: Balassi Kiadó.Kulcsár-Szabó Zoltán. 2000. A „korszak” retorikája. A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia. [The Rhetoric of the “Era”. The Turn of the Era and the Century as a Strategy of Interpretation.] In: Bednanics Gábor & Bengi László &

 • Kulcsár Szabó Ernő & Szegedy-Maszák Mihály (eds.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. [Anthropological Horizons of the Literary Text.] 90-105. Budapest: Osiris.

 • Lakner Lajos. 2005. Irodalom kultusz történetiség aktualitás. A kultuszkutatás útjain. [Literature Cult Historicity Actuality. The Ways of Cult Research.] In: Kalla Zsuzsa & Takáts József & Tverdota György (eds.) Kultusz mű identitás. [Cult Creation Identity.] 11-30. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum.

 • Marosi Barna. 2006. Bernády György városa. [George Bernady’s City.] Marosvásárhely: Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány.

 • Marosi Ildikó. 2004. „Tekintetes tanács!” Marosvásárhely városképének alakulása a 20. század elején. [“Respected council!” Urban development of Târgu Mureş at the Beginning of the 20th century.] http://www.korunk.org/?q=node/7655 (28 April 2013)

 • Ortutay Gyula et al. (eds.). 1987. Magyar Néprajzi Lexikon III. kötet. [Hungarian Ethnographic Encyclopaedia. Volume III] Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Pál-Antal Sándor. 2007. Marosvásárhely a 20. században. [Târgu Mureş in the 20th Century.] In: Pál-Antal Sándor & Novák Csaba Zoltán (eds.) Marosvásárhely történetéből 2. [History of Târgu Mureş 2.] 9-37. Marosvásárhely: Mentor Kiadó.

 • Povedák István. 2009. Hősök és sztárok. (Doktori disszertáció) [Heroes and Celebrities. (PhD Dissertation.)] Budapest: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

 • Sebestyén Mihály. 1999. A marosvásárhelyi sajtó kezdetei. [The Beginnings of the Press in Târgu Mureş.] Népújság nr. 51 December.

 • Sonkoly Gábor. 2001. Erdély városai a XVIII-XIX. században. [Transylvanian Cities in the 18-19th Centuries.] Budapest: L’Harmattan-Atelier.

 • Szepessy László ed. 1993. Bernády György városa. [George Bernady’s City.] Marosvásárhely: Mentor Kiadó.

 • Szirmai Éva. 1997. A sajtóműfajok elmélete. (Egyetemi jegyzet) [Theory of Media Genres. (Lecture notes.)] Szeged: JATE Közművelődés Tanszék média szakirány.

 • Takáts József. 2003. A kultuszkutatás és az új elméletek. [Cult Research and New Theories.] In: Takáts József (ed.) Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyűjtemény. [Manual of Literary Cult Research. A Collection of Studies.] 289-300. Budapest: Kijárat Kiadó.

 • Varga E. Árpád. 2007. Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-2002. [The Ethnic and Religious Statistics of Transylvania 1850-2002.] http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm (16 April 2013)

Search
Journal information
Impact Factor


SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.101

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 113 35 0
PDF Downloads 40 13 1