Heritagizing the Countryside in Hungary

Open access

Abstract

For long decades in Hungary, not just the inhabitants and their lifestyles but the buildings of the villages were seen as outdated; only small details found their ways as decorative elements of representative architectural styles. A change in the evaluation happened in the second part of 20th century, which led to vivid academic and professional research, extensive popularity and support by the leading socialist power and the public. The paper focuses on the transformation of the built elements from the countryside to the centres, both physically and in their evaluation between World War II and 1989.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ARAOZ Gustavo F. 2011. Preserving Heritage Places under a New Paradigm. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 1(1): 55–60.

 • ASHWORTH Gregory John. 1991. Heritage Planning: The Management of Urban Change. Groeningen: Coopers.

 • ASSMANN Aleida. 2011. Cultural Memory and Western Civilization: Functions Media Archives. New York: Cambridge University Press.

 • BALASSA Iván–ORTUTAY Gyula. 1980. Magyar Néprajz. Békéscsaba: Dürer Nyomda 2nd edition.

 • BARABÁS Jenő. 1971. Tér és idő a néprajzi kutatásban. Népi Kultúra – Népi Társadalom V–VI: 331–344. BARCZA Géza. 1978. A területi védelemre vonatkozó műemlékvédelem és egyéb jogszabályok. [Monument Protection regarding Territorial Management and Other Legal Regulations]. In: Barcza Géza (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [Presentations at the Eger Summer School]. Eger: Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség. 35–43. 1977. Műemlékeink hatósági felügyelete [Institutional Protection of Our Monuments]. In: Barcza Géza (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [Presentations at the Eger Summer School]. Eger: Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelősség. 25–35.

 • BELUSZKY Pál–GYŐRI Róbert. 1999. A magyarországi városhálózat és az EU-csatlakozás. [The Hungarian Urban Network and the EU Accession]. Tér és Társadalom 12(1–2): 1–30.

 • BENCSIK Péter. 2010. A Rákosi-rendszer állama 1949–1956 [The State of the Rákosi System 1949–1956]. In: Szabó Pál Csaba (ed.) A magyar állam története 1711–2006 [History of the Hungarian State 1711–2016]. Budapest: Bölcsész Konzorcium. 215–248.

 • BENDIX Regina. 2009. Heritage between Economy and Politics. An Assessment from the Perspective of Cultural Anthropology. In: Smith Laurajane–Akagawa Natsuko (eds) Intangible Cultural Heritage. London: Routledge Publication. 415–441.

 • COZZO Carmelo. 2015. Construction History and Preservation. The Recovery Manual as Operational Instruments for Intervention on the Built Heritage. Tempo Materia Architettura 1(1): 968–973.

 • CSURGÓ Bernadett. 2007. Vidékképek a politikában a parlamenti beszédek tükrében [Rural Images in Politics through Parliamentary Speeches]. In: Boda Zsolt–Kovách Imre–Szoboszlai György (eds) Fiatal kutatók elitekről kampányokról vidékimázsokról. Mikroelemzések politikai jelenségekről [Young Researchers about Elites Campaigns and Rural Images. Microanalysis of Political Phenomena]. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. 90–103.

 • ENYEDI György. 1984. Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása [The Urbanization Cycle and the Transformation of the Hungarian Urban Network]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • FEJÉRDY Tamás. 1988. A nemzetiségi kultúrák építészetének védelme Magyarországon [Protecting the Architecture of Minority Cultures in Hungary]. In: Román András (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [Presentations at the Eger Summer School]. Eger: Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelősség. 12–14.

 • FOOTE Kenneth–TÓTH Attila–D. ÁRVAY Anett. 2001. Emlékezés nemzeti identitás politikai emlékművek rombolása [Remembering National Identity Destruction of Political Monuments]. Studia Historiae Literarum et Artium 3: 138–163.

 • FOREST Benjamin–JOHNSON Juliet. 2011. Monumental Politics: Regime Type and Public Memory in Post-Communist States. Post-Soviet Affairs 27(3): 269–288.

 • GRÁFIK Imre. 1997. A néprajzi múzeum magyarországi gyűjteményeinek kezdetei. Néprajzi Értesítő LXXIX: 19–45.

 • GRANVILLE Johanna. 1998. In the Line of Fire: The Soviet Crackdown on Hungary 1956–1958. Pittsburgh PA: Center for Russian and East European Studies University of Pittsburgh.

 • GUTIÉRREZ E. Martínez. 2011. Memories without a Place. International Social Science Journal 62(203–204): 19–31.

 • HABUDA Miklós et al. (eds). 1998. A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948–1956. [Resolutions and Documents of the Hungarian Workers’ Party 1948–1956]. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • HALMY Keve Kund. 2014. Diktatúrából demokráciába: szocialista evolúció Magyarországon 1988–1990 között [From Dictatorship to Democracy: Socialist Evolution in Hungary between 1988 and 1990]. In: M. Kiss Sándor (ed.) Rendszerváltás 1989 [System Change 1989]. Lakitelek: Antológia Kiadó. 129–153.

 • HOFER Tamás. 1999. A nemzettudat változó jelképei [The Changing Symbols of National Consciousness]. In: Pataki Ferenc–Ritóók Zsigmond (eds) Magyarságkép történeti változásai [Historical Transformations of the Hungarian Self-Image] 133–143.

 • JOKILEHTO Jukka. 2008. What Is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties. Monuments and Sites 16. Paris: ICOMOS.

 • JUHÁSZ Pál. 1986. Korrajz vagy ítélet? Esszé Zsille Zoltán: Egy önhit életrajza (1956–1980) című művéről. Szivárvány 6(18): 103–105.

 • KARDOS László. 1954. A magyar falu szocialista fejlődésének néprajzi kérdései [Ethnographical Questions of the Socialist Development of the Hungarian Village]. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei 5: 409–442.

 • KECSKÉS Péter. 1979. A népi műemléki kutatás és felmérés [The Research and Documentation of Vernacular Monuments]. In: Barcza Géza (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [Presentations at the Eger Summer School]. Eger: Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelősség. 69–70.

 • KONRÁD György–SZELÉNYI Iván. 1971. A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai [Social Conflicts of Delayed Urbanization]. Valóság 14(12): 19–35.

 • KOVÁCH Imre. 2012. A vidék az ezredfordulón [Countryside at the Turn of Millennium]. Budapest: MTA TASZI Argumentum Kiadó. 2003. A magyar társadalom „paraszttalanítása” – európai összehasonlításban [De-peasantization of the Hungarian Society – in a European Comparison]. Századvég 2(28): 41–67.

 • KOVÁCS József Ö. 2014. The Forced Collectivization of Agriculture in Hungary 1948–-1961. In: Iordachi Constantin–Bauerkamper Arnd (eds) The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Budapest: CEU Press. 211–247.

 • KOVÁCS Tamás. 2004. Aprófalvainkról – illúziók nélkül [About Our Micro-villages – Without Illusions]. Területi Statisztika 7 44(2): 125–137.

 • LEFEBVRE Henri. 1991 [1974]. The Production of Space. Oxford: Oxford University Press.

 • LÉTAY Miklós. 1996. A Nagy-Budapesti Néprajzi Munkaközösség története [History of the Greater Budapest Ethnographic Working Group]. Tanulmányok Budapest múltjából. 35: 315–324.

 • LOTMAN Juri–USPENSKY Boris. 1978. On the Semiotic Mechanism of Culture. New Literary History 9(2): 211–232.

 • LOWENTHAL David. 1985. The Past Is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.

 • MARCONI Paolo. 1996. The Way It Was or the Sudden Passion for Regional Restoration and the Italian Architecture. Richerche di storia dell’arte 60: 7–32.

 • MENDELE Ferenc. 1969. Hollókő műemléki jelentőségű területének védelme [Monument Protection of the Valuable Area of Hollókő]. Műemlékvédelem 13(4): 201–211.

 • MERÉNYI Tibor. 1972. Százéves a magyar műemlékvédelem [The Hungarian Monument Protection Is Hundred Years Old]. In: Barcza Géza (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [PresentationsattheEgerSummerSchool]. Eger:Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelősség. 5–16.

 • MEZŐSINÉ KOZÁK Éva. 2001. Hollókő. In: Balázs Péter et alia (eds) Száz magyar falu könyvesháza [Bookstore of Hundred Hungarian Villages]. Budapest: Grafika-Typopress Nyomda.

 • PALÁDI-KOVÁCS Attila. 1990. Néprajzi kutatás Magyarországon az 1970–1980-as években. Felmérések dokumentumok vélemények [Ethnographic Research in Hungary during the 1970s and 1980s. Research Documents and Opinions]. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport.

 • PERLSTEIN Klára. 1982. A népi hangszeres együttesek képzésének néhány tapasztalata. Zene tánc. 48–53.

 • POMOGÁTS Béla. 1987. Költészet és népiesség. Békéscsaba: Új Auróra Kiadó.

 • PRAKFALVI Ervin. 2015. Háztűznéző. Epizódok a házhomlokzat díszítés XX. századi történetéből különös tekintettel az úgynevezett kockaházakra [Checking-Out. Episodes of the Façade Decoration History of the 20th Century with Special Focus on the So-Called Cubic Houses]. Műemlékvédelem 5: 285–301.

 • RADNÓTI Sándor. 1993. Van-e ma népi író? In: Múltunk jövője: szabadelvűek a népi kultúráról. Budapest: T-Twins Kiadó.

 • ROMÁN András. 1993. Műemlékvédelem és településfejlesztés [Monument Protection and Settlement Development]. In: Román András (ed.) 17. Országos Műemléki Konferencia [17th National Monument Protection Conference]. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal 11–15.

 • 1987. Kastélysors 1945–1987 [Faith of Noble Villas between 1945 and 1987]. Magyar Építőipar 9–10: 453.

 • 1972. A műemlék-lakóházak problémái [The Problems of Monument-Apartments]. In: Dercsényi Dezső et alia. Magyar Műemlékvédelem 1969–1970 [Hungarian Monument Protection 1969–1970]. Budapest: Akadémiai Kiadó. 315–329.

 • 1971. Peculiar Characteristics of Rural Monuments. Acta Technica 1–4: 275–301.

 • SZÁSZ János–SZIGETVÁRI János. 1976. Népi építészetünk nyomában [In Pursuit of Our Vernacular Architecture]. Budapest: Műszaki Kiadó.

 • SZUHAY Péter. 1996. Az életmód változása a magyarországi falvakban [Changes in the Way of Life in Hungarian Villages]. In: Orosz István–Für Lajos–Romány Pál (eds) Magyarország agrártörténete [The Agricultural History of Hungary]. Budapest: Mezőgazda Kiadó. 705–723.

 • TILINGER István. 1978. A magyar műemlékvédelem jellegzetességei [Characteristics of Hungarian Monument Protection]. In: Barcza Géza (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [Presentations at the Eger Summer School]. Eger: Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelősség. 19–26.

 • TOMPAIGéza. 1978. Területrendezés és fejlesztés és annak műemléki vonatkozásai [Area Management Development and Their Consequences on Monuments]. In Barcza Géza (ed.) Az Egri Nyári Egyetem előadásai [Presentations at the Eger Summer School]. Eger: Heves Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és Országos Műemlékvédelmi Felügyelősség. 29–34.

 • TÓTH Zoltán. 1999. A vidék épített környezeti fejlődése. A kistelepülésektől a vidéki urbánus központig [Transformation of the Rural Built Environment. From Small Settlements to Urban-Like Centres in the Countryside]. In: Csontos János–Lukovich Tamás (eds) Urbanisztika 2000 [Urbanism 2000]. Budapest: Akadémiai Kiadó. 153–174.

 • VÁGI Gábor. 1982. Versengés a fejlesztési forrásokért [Competition for Development Funds]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • VAHTIKARI Tanja. 2013. World Heritage Cities between Permanence and Change. International Construction of ‘Outstanding Universal Value’ and Local Perceptions at Old Rauma from the 1970s to the 2000s. Tampere: University of Tampere.

 • VALUCH Tamás. 1988. A hagyományos világ alkonya [The Dusk of the Traditional World]. Budapest: Országos Közművelődési Központ.

 • VINCZE Barbara. 2011. A táncoló ellenállás világgá megy [The Dancing Resistance Goes Abroad]. Origo 8 December. http://www.origo.hu/kultura/20111207-amagyar-tanchaz-az-unescoelismeres-utan.html (last accessed on: 05/03/2018).

 • ZELNIK József. 2012. Nomád nemzedék negyven év után [Nomad Generation Forty Years Later]. Ökotáj 43. http://www.okotaj.hu/szamok/43/ot43-02.htm (last accessed on: 5/03/2018).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 160 125 4
PDF Downloads 86 65 1