The Development Path of the Miskolc Agglomeration (1970–2015)

Open access

Abstract

The historical development of the socio-economic, environmental effects of the agglomerating process in the region of Miskolc has remained an unexplored area. The economic crisis and the signs of crisis present in the Miskolc agglomeration too have changed the attitudes of settlements towards agglomerating and suburbanizing processes. These changes also affect the suburbanizing processes in the Miskolc agglomeration, i.e. the intensity of suburbanization is decreasing. The suburbs of Miskolc have become more fragmented and polarized in terms of the society and economy. The geographical separation of high- and low-status suburbs proves the ever-increasing segregation within the metropolitan area.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BAJMÓCY Péter. 1999. A szuburbanizáció sajátosságai Pécs környékén [Characteristics of Suburbanization around Pécs]. Földrajzi Értesítő 1–2: 127–138.

 • BARTA Györgyi–BELUSZKY Pál. 1999. Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti agglomerációban [Socio-Economic Transformation in the Budapest Agglomeration]. Regionális Kutatási Alapítvány.

 • CSANÁDY Gábor–CSIZMADY Adrienne–KOCSIS János Balázs–KŐSZEGHY Lea–TOMAY Kyra. 2010. Város-Tervező-Társadalom [City-Planner-Society]. Budapest: Sík Kiadó.

 • DÖVÉNYI Zoltán–KOVÁCS Zoltán. 1999. A szuburbanizáció térbeni-társadalmi jellemzői Budapest környékén [Socio-Spatial Characteristics of Suburbanization around Budapest]. Földrajzi Értesítő XLVIII(1–2): 33–57.

 • ENYEDI György. 1984. Az urbanizációs ciklus és a magyar településhálózat átalakulása [The Cycle of Urbanization and the Transformation of the Hungarian Settlement Network]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • FEJES László–SZABÓ Zsuzsánna. 2003. A nagyvárosok belső tagozódása: Miskolc [Urban Structure of Cities: Miskolc]. KSH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága.

 • FÓRIZS Margit. 1967. Városok körül kialakult településegyüttesek Magyarországon [Settlement Groups around Cities in Hungary]. Demográfia 1967(1): 55–70.

 • GNARR E.–KNEEBOONE Elizabeth. 2010. The Suburbanization of Poverty. Trends in Metropolitan America. Brooking Research Paper. http://www.brookings.edu/research/papers/2010/01/20-poverty-kneebone.

 • HARDI Tamás. 2012. Győr Pécs és Miskolc agglomerációja a vidéki szuburbanizációban [Agglomerations of Győr Pécs and Miskolc in the Rural Suburbanization]. In: Somlyódyné Pfeil Edit (ed.) Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései [Special Questions of Institutionalizing Agglomerations]. Pécs. 15–41.

 • KÓKAI Sándor. 2006. Adalékok a nyíregyházi településegyüttes szuburbanizációs folyamatainak vizsgálatához [Suburbanizing Processes in the Nyíregyháza Settlement Group Revisited]. In: Csapó Tamás–Kocsis Zsolt (eds) Agglomerációk és szuburbanizálódás Magyarországon [Agglomerations and Suburbanization in Hungary]. Szombathely: Savaria University Press. 168–188.

 • KŐSZEGFALVI György. 1979. Az agglomerálódási folyamat kritériumai. Az agglomerációk szerkezetének néhány jellemző sajátossága [Criteria for the Agglomerating Process. A Few Characteristic Features of the Structure of Agglomerations]. In: Pálné Kovács Ilona–Rechnitzer János (eds) Az agglomeráció-kutatás módszertani kérdései [Methodological Issues of Researching Agglomerations]. Pécs: MTA DTI. 67–71.

 • 1999. Nagyvárosaink [Our Cities]. Területi Statisztika 2 39(1): 24–42.

 • 2009. Törekvések a magyarországi településrendszer tudatos fejlesztésére [Ambitions to Consciously Develop the Settlement Network of Hungary]. Területi Statisztika: 571–584.

 • 2010. Településrendszerünk strukturális változásának tendenciái [Tendencies of Structural Changes in the Hungarian Settlement Network]. Területi Statisztika 2010(3): 268–278.

 • KOVÁCS Tibor (ed.). 2003. Miskolci agglomeráció [Miskolc Agglomeration]. Miskolc: HCSO.

 • KOVÁCS Tibor–TÓTH Géza. 2003. Agglomerációk településegyüttesek a magyar település-rendszerben [Agglomerations Settlement Groups in the Hungarian Settlement Network]. Területi Statisztika 6 43(4): 387–391.

 • KRISTÓF Andrea. 2014. A miskolci agglomeráció kisvárosai [The Small Towns of the Miskolc Agglomeration]. Településföldrajzi Tanulmányok 3(1): 81–96.

 • KRISTÓF Andrea–KÓKAI Sándor. 2015. Adalékok a miskolci szuburbia lehatárolásához [Identification of the Miskolc Suburbia Revisited]. Településföldrajzi Tanulmányok 2015(special issue).

 • LŐCSEI Hajnalka. 2004. A vidéki városi agglomerációk fejlődési pályája [The Development Path of Rural Agglomerations]. Műhelytanulmányok [Working Papers]. Budapest: MT.DP. 2004/24 MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

 • LUKÁCS Jánosné–PERGER Frigyesné. 1975. Egy változat az agglomeráció jelenlétének és körének kimutatására Miskolc és környékének adatai alapján [A Possible Way to Detect the Presence and Extension of the Agglomeration on the Basis of the Data on Miskolc and its Surrounding Areas]. Területi Statisztika 1: 24–31.

 • MERLIN Pierre. 2009. L’exode urbain. La documentation Francaise. Paris.

 • NAGY Gábor–TÍMÁR Judit. 2010. Városrégióka hazai térkutatásokban [Urban Regions in Spatial Research in Hungary]. http://www.varoster.hu/docs/Városrégióka hazai térkutatásokban.pdf (Accessed on: 20.12.2015).

 • PERCZEL Károly. 1964. A regionális tervezés és városrendezés fejlődése Magyarországon 1945-től napjainkig [The Development of Regional and Urban Planning in Hungary from 1945 to the Present]. Városépítés 1964(1): 4–7. 1981. Az urbanizáció minőségi tényezői [The Qualitative Factors of Urbanization]. Településfejlesztés 1981(1–2): 93–100.

 • SÜLI-ZAKAR István. 1985. Az agglomerálódás népességföldrajzi vonatkozásai a Borsodi Iparvidéken [Social Geographical Aspects of Agglomerating in the Borsod Industrial Region]. In: Borsodi Földrajzi Évkönyv. Miskolc. 47–66.

 • 1989. Agglomerationsprozesse und ihre fragezeichen in dem Borsoder Industriegebiet. Acta Geographica Debrecina XXIV–XXV: 199–211.

 • SZÁNTÓ Zsuzsa. 1979. Funkcionálisan együttélő településcsoportok [Functionally Coexisting Settlement Groups]. Településtudományi Közlemények 1: 41–60.

 • SCHUCHMANN Júlia. 2008. Városiasodó községek és nagyközségek az agglomeráció peremén [Urbanizing Villages and Large Villages at the Verge of the Agglomeration]. In: Csapó Tamás–Kocsis Zsolt: Nagyközségek és kisvárosok a térben [Large Villages and Small Towns in Space]. IV. Településföldrajzi Konferencia. Szombathely: Savaria University Press. 293–305.

 • SCHUCHMANN Júlia. 2013. Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban [Residential Suburbanizing Processes in the Budapest Agglomeration]. PhD thesis (manuscript).

 • THE ATTRACTIVENESS of European Regions and Cities for Residents and Visitors ESPON 2012. http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/ATTREG/FR_20130123/01_Scientific_report_REV.pdf.

 • TIMÁR Judit. 2006. Az agglomerálódástól a szuburbanizációig: „Tértermelés” a posztszocialista Magyarországon [From Agglomerating to Suburbanization: ‘Production of Space’ in Post-Socialist Hungary]. In: Csapó Tamás–Kocsis Zsolt (eds) Agglomerációk és szuburbanizálódás Magyarországon [Agglomerations and Suburbanization in Hungary]. Szombathely: Savaria University Press. 35–51.

 • TÓTH József. 1985. Az urbanizációs folyamat néhány elméleti kérdése különös tekintettel az Alföldre [Some Theoretical Questions of the Urbanizing Process with Special Regard to the Hungarian Great Plain]. Alföldi Tanulmányok IX: 123–138. Békéscsaba.

 • 1988. Urbanizáció az Alföldön [Urbanization in the Hungarian Great Plain]. HAS Doctoral Dissertation.

 • 2006. Az agglomerálódás stádiumai [Stages of Agglomerating]. In: Csapó Tamás–Kocsis Zsolt (eds) Agglomerálódás és szuburbanizációk Magyarországon [Agglomerations and Suburbanization in Hungary]. Szombathely. 6–14.

 • VALÉR Éva. 2009. A magyarországi agglomerálódás folyamatának alakulása [Evolution of the Hungarian Agglomerating Process]. OTKA Closing report. (Downloaded on: 20 December 2015).

 • MISKOLC ITS – III. Helyzetértékelés. 2013. [Miskolc Integrated Settlement Strategy – III. Situation Analysis]. Miskolc.

 • VÁTI Kht. 2001. Miskolc hipotetikus agglomerációjának lehatárolása [Identification of the Hypothetical Agglomeration of Miskolc]. Budapest: VÁTI Kht.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 275 87 2
PDF Downloads 102 48 3