Housing Demand and Affordability of Riga 21st Century Apartment Complexes

Open access

Abstract

The research focuses on the context of several issues, which are influencing housing demand and affordability of new built apartment complexes. Theoretical studies, statistical data analysis as well as housing affordability calculations were used. Research results indicate that in the current situation there are several threats, which do not allow to use full potential in order to increase sustainable housing demand and affordability of Riga 21st century apartment complexes.

1. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam [tiešsaite]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 05.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2014/11/STRATEGIJA_WEB.pdf

2. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam [tiešsaite]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 04.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2014/11/strategija.pdf

3. MTG03. Mājokļa veids (%) [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 06.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/MTG0030.px/?rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–aa650d3e2ce0

4. BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__isterm__buvn/BU0060c.px/table/tableViewLayout2/?rxid=d543db7b–f122–4e1f–aced–7a7707fd86e7

5. ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 03.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0032.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cd

6. Latvia population keeps declining; Riga population increases [online]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [cited 03.08.2017]. http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/latvia–population–keeps–declining–riga–population–increases–45900.html

7. Felcis, R., Ņikišins, J., Zača, E. Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji. Pētījuma rezultātu atskaite [tiešsaite]. Stratēģijas uzraudzības sistēma [skatīts 03.08.2017]. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/lu_szf_rd_pierigas_iedzivotaji_atskaite_par_petijumu.pdf

8. Iedzīvotāju skaits [tiešsaite]. apkaimes [skatīts 08.08.2017]. http://www.apkaimes.lv/stat/iedzivotaju_skaits/2014/

9. Eglīte, P., Ivbulis, B., Gņedovska, I. Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā [tiešsaite]. Stratēģijas uzraudzības sistēma [skatīts 04.08.2017]. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/demografiskas_prognozes_riga_un_pieriga_rd_lza_2012.pdf

10. MVG04. Mājsaimniecību sadalījums pēc personu skaita (%) [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 03.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__ms_sastavs/MV0040.px/table/tableViewLayout2/?rxid=562c2205–ba57–4130–b63a–6991f49ab6fe

11. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam [tiešsaite]. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija [skatīts 03.08.2017]. http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857

12. Pavlina, I. Valsts ģimenes politika un tās ietekme uz domogrāfisko procesu attīstību [tiešsaite]. President [skatīts 03.08.2017]. http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1125_Demografija_21gadsimts.pdf

13. SG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 06.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0170.px/?rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–aa-650d3e2ce0

14. Meļihovs, A. Latvijas iedzīvotāju skarbā nākotne [tiešsaite]. Makroekonomika [skatīts 02.08.2017]. https://www.makroekonomika.lv/latvijas–iedzivotaju–skarba–nakotne

15. 4.6. mājoklis [tiešsaite]. Stratēģijas uzraudzības sistēma [skatīts 08.08.2017]. http://sus.lv/lv/4–socialie–procesi/46–majoklis

16. Mājokļu attīstības tematiskais plānojums (projekts) [tiešsaite]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 04.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2016/10/M%C4%80JOKLI/_TmP_saturs_MAJ.pdf

17. Pielikums 19.03.2013. vēstulei nr. Nr. 35–1–04/640 [tiešsaite]. Latvijas Republikas Labklājības ministrija [skatīts 04.08.2017]. http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/sipkk/lm_majokla_pieejamiba.pdf

18. Universal Declaration of Human Rights [online]. United Nations [cited 02.08.2017]. http://www.un.org/en/universal–declaration–human–rights/

19. MTG07. Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecības locekli [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/MTG0070.px/table/tableViewLayout2/?rxid=

20. MTG06. Ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situāciju [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. (%)http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/MTG0060.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cd

21. Meistars, J. Gaidāms hipotekāro kredītu pieaugums [tiešsaite]. SEB [skatīts 02.08.2017]. http://www.seb.lv/info/maja/gaidams–hipotekaro–kreditu–skaita–pieaugums

22. Jaunie mājokļi [tiešsaite]. Latio [skatīts 02.08.2017]. http://latio.lv/lv/jaunie–majokli

23. Jaunie projekti [tiešsaite]. City24 [skatīts 02.08.2017]. http://www.city24.lv/lv/jaunie+projekti/latvija?ord=default&usp=true&c=LV&fr=0

24. Mājokļa kredīta kalkulators [tiešsaite]. SEB [skatīts 04.06.2017]. http://www.seb.lv/krediti–un–lizings/majoklim/majokla–kredita–kalkulators

25. Hipotekārā kredīta kalkulators [tiešsaite]. DNB [skatīts 08.06.2017]. https://www.dnb.lv/lv/hipotekara–kredita–kalkulators

26. DSG05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos (euro) [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0050_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=89fa53c2–5ff7–456f–aae4–c4274cf3b2aa

27. Hartwich, O. 13th Annual Demographia International Demographia International Housing Affordability Survey: 2017 Rating Middle–Income Housing Affordability [online]. Demographia [cited 02.08.2017]. http://www.demographia.com/dhi.pdf

29. MVG07. Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%) [tiešsaite]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__ms_sastavs/MV0070.px/?rxid=562c2205–ba57–4130–b63a–6991f49ab6fe

30. About the Housing Guarantee Programme [online]. Altum [cited 02.08.2017]. https://www.altum.lv/en/services/individuals/housing–guarantee–programme/about–the–programme/

31. Apakšgrupa “Sociālā plalīdzība” [tiešsaite]. Latvijas Pašvaldību savienība [skatīts 02.08.2017]. http://www.lps.lv/uploads/docs_module/MIL_majoklaPabalsts_08122015_OK_LPS.pdf

32. Sociālais dzīvokli: kam pienākas un kā saņemt? [tiešsaite]. Kopaa [skatīts 02.08.2017]. http://kopaa.lv/pasvaldibas/socialais–dzivoklis–kam–pienakas–un–ka–sanemt.html

34. Pārskats par kadastrālās vērtēšanas modeļa pilnveidošanu daudzfunkcionālām ēkām. Valsts Zemes dienests [tiešsaite 02.08.2017]. http://kadastralavertiba.lv/wp–content/uploads/2015/02/Jaunie_projekti_PARSKATS_2014.pdf

35. Mājokļu tirgus pārskats : Rīga un reģioni : 2015. gada IV ceturksnis. Latio [tiešsaite 02.08.2017]. http://latio.lv/lv/pakalpojumi/tirgus–analize/majoklu–tirgus/138/latio–majoklu–tirgus–parskats–2015–q4–final.pdf

36. Tirgus pārskats : Jaunie projekti : 3. ceturksnis. Arco Real [tiešsaite 02.08.2017]. http://www.arcoreal.lv/files/Tirgus_parskati/jaunie_projekti_novije_proekti_new_projects_2015.pdf

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 297 240 10
PDF Downloads 118 105 12