Artistic Factor in Modern-Day Urban Planning and Design in Lithuania

Open access

Abstract

The issue of city modelling is very essential these days and it is important to analyse the legal framework and its practical implications in the process of city modelling. However, the practice of urban design in Lithuania is based on two-dimensional solutions and the artistic factor is overlooked. The article reviews the legal basis of Lithuanian urban planning and design and their practical implications and emphasizes the necessity of artistic factor during the process of city modelling.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Cuthber R. A. The form of cities. Political economy and urban design. Malden Oxford Carlton: Blackwell Publishing 2006. 324 p.

 • 2. Čiurlytė M. Panevėžio centrinės dalies urbanistinių erdvių sistemos urbanistinė architektūrinė koncepcija / Urban Architectural Concept of the Urban Spaces System in the Central part of Panevėžys [final work of master’s studies of architecture tutor A. Vyšniūnas]. Vilnius: VGTU 2014.

 • 3. Daunora Z. J. Urbanistikos mokslo ir studijų vietos Lietuvos klasifikatoriuose paradoksai. Town planning and Architecture Vol. 32(4) 2008 pp. 221–231. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.221-231

 • 4. Daunora Z. J. Regioninio konteksto prioritetai Kazio Šešelgio urbanistinėje Lietuvos miestų plėtros strategijoje. Miesto architektūra. Erdvės formantai akcentai [articles collection]. Vilnius: VDA 2015 pp. 35–51.

 • 5. Dijokienė D. Urbanistikos meno ir mokslo reikšmė architektūros studijų programoje. Town planning and Architecture Vol. 37(4) 2013 pp. 268–278. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.866822

 • 6. Dijokienė D. Challenges of designing new urban quality in historical environment: based on final projects of BA students of the Department of Urban Design FA VGTU. Architecture and urban planning Vol. 8 2013 pp. 60–64. https://doi.org/10.7250/aup.2013.021

 • 7. Ivanauskaitė A. Miesto urbanistinės formos samprata ir jos taikymo galimybės Lietuvoje. Science – future of Lithuania Vol. 7(1) 2015 pp. 46–54.

 • 8. Juškevičius P. Lietuvos miestų sistemos raida ir jos ateities perspektyvos. Miesto architektūra. Erdvės formantai akcentai [articles collection]. Vilnius: VDA 2015 pp. 11–34.

 • 9. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės [online]. 2014-01-02 Nr. D1-8 [cited 10.11.2015]. http://www.am.lt/VI/files/File/TPUAD/TP%20nauji/Taisytos%20-%20Kompleksinio%20teritoriju%20planavimo%20dokumentu%20rengimo%20taisykles.pdf

 • 10. Landa F. Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague. Journal of architecture and urbanism Vol. 40(4) 2016 pp. 303–310. https://doi.org/10.3846/20297955.2016.1246986

 • 11. Lietuvos teritorijų planavimo įstatymas [online]. 1995-12-12 Nr. I-1120 [cited 10.11.2015]. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529

 • 12. Lietuvos teritorijų planavimo įstatymo keitimo įstatymas [online]. 2004-01-15 Nr. IX-1962 [cited 10.11.2015]. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C65A214E386

 • 13. Lietuvos teritorijų planavimo įstatymo keitimo įstatymas [online]. 2013-06-27 Nr. XII-407 [cited 10.11.2015]. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F3BE482534

 • 14. Lietuvos urbanistinės politikos kryptys. Projektas [online cited 31.10.2013]. http://www.am.lt/VI/files/0.363498001247711030.pdf

 • 15. Meuser P. Experiments with convention. European urban planning from Camillo Sitte to New Urbanism. in Krier R. Town spaces. Basel: Birkhauser 2006. pp. 248–265.

 • 16. Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklės [online]. 2004-05-07 Nr. D1-263 [cited 05.11.2015]. http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=14029

 • 17. Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių aprašo patvirtinimo [online]. 2005-05-18 Nr. 554 [cited 31.10.2013]. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC1FFB5925D6

 • 18. Racine F. Developments in urban design practice in Montreal: a morphological perspective. Urban morphology Vol. 20(2) 2016 pp. 122–137.

 • 19. Scheer B. C. The epistemology of urban morphology. Urban morphology Vol. 20(1) 2016 pp. 5–17.

 • 20. Schenk L. Designing cities. Basics – principles – projects. Basel: Birkhauser 2015. 360 p.

 • 21. Skripkiūnas T. Kauno centrinės dalies urbanistinių kompleksų sistemos urbanistinė architektūrinė koncepcija / Urban Architectural Concept of System of Urban Complexes in the Central part of Kaunas [final work of master’s studies of architecture tutor D. Dijokienė]. Vilnius: VGTU 2014.

 • 22. Sujetaitė K. Neries slėnio urbanistinių mazgų sistema centrinėje Vilniaus dalyje / The Urban Cores System of the Neris River Valley in the Central Part of Vilnius [final work of master’s studies tutor S. Motieka]. Vilnius: VGTU 2016.

 • 23. Trancik R. Finding Lost Space. New York Chichester Weinheim Brisbane Singapore Toronto: John & Sons INC. 1986. 246 p.

 • 24. Vėtė A. Lietuvos miestų teritorijų bendrųjų planų erdvinės koncepcijos samprata praktikoje [manuscript]. Vilnius: VGTU 2016. 31 p.

 • 25. Vėtė A. Miestų modeliavimas XX –XXI a. Lietuvos architektų urbanistų akimis Vakarų Europos kontekste. Science – Future of Lithuania. Vol. 8(1) 2016 pp. 65–76.

 • 26. Vyšniūnas A. Architektūra ir urbanistika. Sampratų ir žanrų pinklėse. Terra Urbana: urbanistinės kaitos žemėlapiai [articles collection]. Vilnius: VDA 2013 pp. 25–42.

 • 27. Vyšniūnas A. Architektūros politika. Tarp Politics ir Policy. Miesto architektūra. Erdvės formantai akcentai [articles collection]. Vilnius: VDA 2015 pp. 53–70.

Suche
Zeitschrifteninformation
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 421 148 0
PDF Downloads 233 99 3