Open access

Abstract

This paper highlights the current critical business challenges in the architecture industry. The initial study reviews the latest statistics of the architecture industry, research findings in the discipline of architecture management, knowledge and education gaps, as well as current business needs and development perspective. The review of the Latvian architecture industry based on publicly available data and the opinion of professionals concerning the business needs of the architecture industry is used as a case study.

The main recommendations for architecture industry professionals are related to necessity to improve the architects’ awareness and understanding of the influence of critical business functions to the company performance results, and application of most advanced management tools in architecture industry for ensuring business viability. The paper is highlighting the need for further research on critical business functions directly linked with specific aspects of architecture industry in different business contexts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Alharbi M. Emmitt S. Demian P. What is architectural management? Towards a pragmatic definition. Engineering Construction and Architectural Management Vol. 2 Issue 22 2015 p. 151–168.

 • 2. Andersons U. Latvijas arhitektiem vieglāk iekļūt austrumos [tiešsaiste]. Dienas Bizness 2013 [skatīts18.11.2015]. http://vecs.db.lv/laikraksta-arhivs/eksportspeja/latvijas-arhitektiem-vieglak-ieklut-austrumos-395049?print

 • 3. Arhitektūras politikas pamatnostādnes 2009.2015.gadam. Rīga : Latvijas Republikas Ministru kabinets 2009.

 • 4. BICEPS. Radošās industrijas Latvijā. Rīga 2007 [tiešsaiste 04.12.2017]. https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/ri-apskats2007.pdf

 • 5. Brunton J. Baden Hellard R. Boobyer E. H. Management Applied to Architectural Practice. London: The Builder 1964. 140 p.

 • 6. Entrepreneurship indicators of enterprises [online]. Central Statistical Bureau Databases. Riga 2017 [cited 04.12.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/rupnbuvn/rupnbuvn__ikgad__uzndarb/SB0010.px/?rxid=562c2205-ba57-

 • 7. Construction – Key Indicators [online]. Central Statistical Bureau of Latvia [cited 04.12.2017]. http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/construction-key-indicators-30694.html

 • 8. Dripe J. Kronbergs A. et.al. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.2020. gadam : Radošā Latvija : Arhitektūras nozares stratēģija 20152020. Rīga 2015 [tiešsaiste 04.12.2017]. http://www.arhitekts.riga.lv/images/download/Strategija_arhitektura_final.pdf

 • 9. Architects in Europe : The Stirling prize goes to the Everyman theatre [online]. The Economist [cited 18.11.2014]. http://www.economist.com/news/business-and-finance/21625925-glitz-architectures-most-glamorous-annual-award-belies-industry-going-through-rapid

 • 10. Eiropas Savienības Mīsa van der Roes 2013. gada mūsdienu arhitektūras balva: paziņoti finālisti. Brisele 2013 [tiešsaiste]. Eiropas Komisija : Paziņojums presei [skatīts 04.12.2017]. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-76_lv.htm

 • 11. Emmitt S. Demain P. Alharbi M. Architectural management: exploring definitions and impacts. Proceedings of the CIB W096 International Conference : Architectural Management in the Digital Arena. Vienna 2011. p. 1–12.

 • 12. Construction of buildings statistics - NACE Rev. 2 [online]. Eurostat statistics explained2017 [cited 06.12.2017]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Construction_of_buildings_statistics_-_NACE_Rev._2#Sectoral_analysis

 • 13. Production in construction up by 0.1% in euro area [online]. Eurostat newsrelease 2017 [cited 06.12.2017]. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8450588/4-17112017-AP-EN.pdf/161a6e8b-2d72-4681-ab12-fdf10a70cb46

 • 14. Hawk D. Conditions of Success : A platform for international construction development. Construction Management & Economics. 2006 Vol. 24 p. 735–742.

 • 15. Hawk D. Relations between Architecture & Management. Journal of Architectural and Planning Research. 1996 Vol. 13 Issue 1 p. 10–33.

 • 16. Klāsons G. Radošās industrijas Latvijā – dzīvesveids nevis bizness [tiešsaiste]. FOLD [skatīts 18.11.2014]. http://www.fold.lv/2013/10/radosas-industrijas-latvija-dzivesveids-nevis-bizness/

 • 17. Kwinter S. Architectures of Time : Toward a Theory of the Event in Modernist Culture. Cambridge: MIT Press 2003. 251 p.

 • 18. Libers S. J. Vadīšanas tendences arhitektūras projektēšanā. Bakalaura darbs. Rīga 2016. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes arhīvs.

 • 19. The Architectural Profession in Europe 2016 : A Sector Study (Mirza & Nacey Research Ltd.) [online]. Architects’ Council of Europe 2017 [cited 04.12.2017]. https://www.ace-cae.eu/fileadmin/New_Upload/7._Publications/Sector_Study/2016_V2/2016_EN_Full_021017.pdf

 • 20. Motivāns I. Arhitektūras eksportā svarīgs ir simpātiskākā pārdevēja faktors [tiešaiste]. Nozare.lv 2014 [skatīts 18.11.2014]. http://nozare.lv/nozares/build/interviews/item/13352ADD-6D1A-E724-9352-C947303AB1C2/

 • 21. Pētījums “Radošo industriju nozares attīstība” (NK Konsultāciju birojs). 2012 [skatīts 04.12.2017]. https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/petijums-ri-viss-kopa2012.pdf

 • 22. Ostime N. Architect’s Handbook of Practice Management (9th edition). London: RIBA Publishing 2013. 352 p.

 • 23. Pekuri A. The role of business models in construction business management. Oulu: University of Oulu 2015. 90 p.

 • 24. RTU. Innovative Product Development and Entrepreneurship [online]. ORTUS e-studies 2017 [cited 06.12.2017]. https://info.rtu.lv/rtupub/disc2/o.30585/SDD700_Inovativu-produktu-izstrade-un-uznemejdarbiba

 • 25. Rūsiņa L. Latvija piedalās starptautiskajā arhitektūras biennālē Venēcijā [tiešsaiste]. Diena 2012 [skatīts 04.12.2017]. https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/latvija-piedalas-starptautiskaja-arhitekturas-biennale-venecija-13963023.

 • 26. Smiltnieks A. Radošās industrijas stāvoklis un perspektīvas Rīgas plānošanas reģionā : Pētījums projekta „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II” ietvaros. Rīga: Rīgas plānošanas reģions 2012. 30 lpp.

 • 27. Winch G. Schneider E. The strategic management of architectural practice. Construction Management and Economics 1993 Vol. 11 p. 467–473.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 602 265 5
PDF Downloads 704 491 39