Sustainability of Riga 21st Century Apartment Complexes

Open access

Abstract

The research focuses on the sustainability of Riga 21st century apartment complexes, including the context of Riga, as well as sustainability assessment, results of the survey and SWOT analysis. Theoretical studies as well as empiric research methods were used. Research results show that there are some weaknesses, which do not allow achieving the best results, and should be improved in order to increase sustainability of residential environment and the city.

1. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam [tiešsaiste]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 04.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2014/11/strategija.pdf

2. MTG03. Mājokļa veids (%) [tiešsaiste]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 06.08.2017].http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__majapst/MTG0030.px/?rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–aa650d3e2ce0

3. BU06. Ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits un platība statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados [tiešsaiste]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn__isterm__buvn/BU0060c.px/table/tableViewLayout2/?rxid=d543db7b–f122–4e1f–aced–7a7707fd86e7

4. ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos [tiešsaiste]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 03.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0032.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cd

5. Eglīte, P., Ivbulis, B., Gņedovska, I. Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā [tiešsaiste]. Stratēģijas uzraudzības sistēma [skatīts 04.08.2017]. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/demografiskas_prognozes_riga_un_pieriga_rd_lza_2012.pdf

6. SG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā [tiešsaiste]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 06.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0170.px/?rxid=cdcb978c–22b0–416a–aacc–aa-650d3e2ce0

7. Meļihovs, A. Latvijas iedzīvotāju skarbā nākotne [tiešsaiste]. Makroekonomika [skatīts 02.08.2017]. https://www.makroekonomika.lv/latvijas–iedzivotaju–skarba–nakotne

8. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam [tiešsaiste]. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija [skatīts 03.08.2017]. http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857

9. Pavlina, I. Valsts ģimenes politika un tās ietekme uz demogrāfisko procesu attīstību [tiešsaiste]. President [skatīts 03.08.2017]. http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1125_Demografija_21gadsimts.pdf

10. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam [tiešsaiste]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 05.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2014/11/STRATEGIJA_WEB.pdf

11. 4.6. mājoklis [tiešsaiste]. Stratēģijas uzraudzības sistēma [skatīts 08.08.2017]. http://sus.lv/lv/4–socialie–procesi/46–majoklis

12. Mājokļu attīstības tematiskais plānojums (projekts) [tiešsaiste]. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [skatīts 04.08.2017]. http://www.rdpad.lv/wp–content/uploads/2016/10/M%C4%80JOKLI/_TmP_saturs_MAJ.pdf

13. Tirgus pārskats : Jaunie projekti : 3. ceturksnis. Arco Real [tiešsaiste 02.08.2017]. http://www.arcoreal.lv/files/Tirgus_parskati/jaunie_projekti_novije_proekti_new_projects_2015.pdf

14. Mājokļu tirgus pārskats : Rīga un reģioni : 2015. gada IV ceturksnis. Latio [tiešsaiste 02.08.2017]. http://latio.lv/lv/pakalpojumi/tirgus–analize/majoklu–tirgus/138/latio–majoklu–tirgus–parskats–2015–q4–final.pdf

15. Felcis, R., Ņikišins, J., Zača, E. Pierīgas iedzīvotāju dzīves vietas izvēles kritēriji. Pētījuma rezultātu atskaite [tiešsaiste]. Stratēģijas uzraudzības sistēma [skatīts 03.08.2017]. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/lu_szf_rd_pierigas_iedzivotaji_atskaite_par_petijumu.pdf

16. Meistars, J. Gaidāms hipotekāro kredītu pieaugums [tiešsaiste]. SEB [skatīts 02.08.2017]. http://www.seb.lv/info/maja/gaidams–hipotekaro–kreditu–skaita–pieaugums

17. Jaunie mājokļi [tiešsaiste]. Latio [skatīts 02.08.2017]. http://latio.lv/lv/jaunie–majokli

18. Jaunie projekti [tiešsaiste]. City24 [skatīts 02.08.2017]. http://www.city24.lv/lv/jaunie+projekti/latvija?ord=default&usp=true&c=LV&fr=0

19. Mājokļa kredīta kalkulators [tiešsaiste]. SEB [skatīts 04.06.2017]. http://www.seb.lv/krediti–un–lizings/majoklim/majokla–kredita–kalkulators

20. Hipotekārā kredīta kalkulators [tiešsaiste]. DNB [skatīts 08.06.2017]. https://www.dnb.lv/lv/hipotekara–kredita–kalkulators

21. DSG05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos (euro) [tiešsaiste]. Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes [skatīts 02.08.2017]. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__dsamaksa/DS0050_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=89fa53c2–5ff7–456f–aae4–c4274cf3b2aa

22. Hartwich, O. 13th Annual Demographia International Demographia International Housing Affordability Survey: 2017 Rating Middle–Income Housing Affordability [online]. Demographia [cited 02.08.2017]. http://www.demographia.com/dhi.pdf

24. About the Housing Guarantee Programme [online]. Altum [cited 02.08.2017]. https://www.altum.lv/en/services/individuals/housing–guarantee–programme/about–the–programme/

25. Sociālais dzīvokli: kam pienākas un kā saņemt? [tiešsaite]. Kopaa [skatīts 02.08.2017]. http://kopaa.lv/pasvaldibas/socialais–dzivoklis–kam–pienakas–un–ka–sanemt.html

26. BREEAM Communities [online]. BREEAM [cited 14.09.2016]. http://www.breeam.com/bre_PrintOutput/BREEAM_Communities_0_1.pdf

27. BREEAM-NOR New Construction 2016 [online]. Norwegian Green Building Council [cited 14.09.2016]. https://ngbc.no/wp-content/uploads/2016/08/BREEAM-NOR-2016_New-Construction_GODKJENT_AV_BRE_250816.pdf

28. Ilgtspējīga būvniecība : Par ērtāku, videi un veselībai draudzīgāku dzīves telpu! Rīga: biedrība “Zaļās mājas”, 2008. -48 lpp.

30. Iedzīvotāju skaits [tiešsaiste]. Apkaimes [skatīts 10.10.2016]. http://www.apkaimes.lv/stat/iedzivotaju_skaits/2014/

31. Platība [tiešsaiste]. Apkaimes [skatīts 10.10.2016]. http://www.apkaimes.lv/stat/

32. A new strategy of sustainable neighbourhood planning : Five Principles [online]. UN-Habitat [cited 04.01.2017]. https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/5-Principles_web.pdf

33. Transporta kustību saraksti [tiešsaiste]. Rīgas satiksme [skatīts 19.07.2017]. https://www.rigassatiksme.lv/lv/

34. Datu bāze dzīvojamām mājām [tiešsaiste]. Rīgas P/A “Rīgas enerģētikas aģentūra” [skatīts 02.01.2017]. http://www.rea.riga.lv/energoefektivitate/datu-baze-dzivojamam-majam-riga

35. Aptauja : dzīvokļi jaunajos projektos [tiešsaiste]. DNB [skatīts 14.01.2017]. https://www.dnb.lv/lv/jaunumi/aptauja-dzivokli-jaunajos-projektos

36. Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem. Rīgas iedzīvotāju aptaujas rezultātu ziņojums 2016 [tiešsaiste]. Stratēģijas uzraudzības sistēma SUS [skatīts 10.06.2017]. http://www.sus.lv/sites/default/files/media/faili/rigas_iedzivotaju_aptauja_2016.pdf

37. Ruskuls, G. III Darbnīca = Radošie kvartāli un darbīgās apkaimes [tiešsaiste 10.06.2017]. http://www.iksd.riga.lv/upload_file/IKSD_pievienotie/0_2014/2014_12/forums/G_Ruskuls_apkaimju_attistiba2.ppt

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 243 207 6
PDF Downloads 91 86 4