Responsibility and Task Structuring as the Basic Attributes of Learning Styles and Their Relation Towards Consistency and the Quality of Hierarchy of a Learner’s Mind Map

Abstract

The study focuses on the identification of the relationship between the learning style and mental representation of curriculum content. The research problem identifies the relationship between the learning style factors - responsibility and task structuring and the selected categories of curriculum content representation - consistency and the quality of hierarchy identified through mind mapping. For the purposes of the research, we used the LSI Questionnaire by R. Dunn, K. Dunn and G. E. Price, a mind mapping test and chi-square statistics were used for the evaluation of research findings. The research sample consisted of 115 respondents. By means of analysis, we found out that a learning style in the observed factors of responsibility and task structuring does not influence students’ mental representation of the curriculum content.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aushubel, D. P. (1967). Learning theory and classroom practice. In Education, Ontario: The Ontario Institute For Studies.

 • Bahr, S., & Dansereau, D. (2004). Bilingual knowledge (BIK-) maps: study strategy effects. In A. J. Cañas, J. D. Novak, & F. M. Gonzáles, (Eds.). Concept maps: theory, methodology, technology. Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. Pamplona, Spain: Universidad Pública de Navarra. Retrieved from http://cmc.ihmc.us/cmc2004Proceedings/cmc2004%20-%20Vol%201.pdf

 • Bruner, J. S. (1965). Vzdělávací proces. Praha: SP.

 • Buzan, T. (2007). Mentální mapování. Praha: Portál.

 • Buzan, T. (2010). Mind mapping and creative thinking. Retrieved from http://destech.wordpress.com/tag/mind-maps/

 • Buzan, T. (2011). Myšlenkové mapy. Brno: Computer Press.

 • Daley, B. J. (2004). Using concept maps with adult students in higher education. In A. J. Cañas, J. D. Novak, & F. M. Gonzáles, (Eds.). Concept maps: theory, methodology, technology. Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. Pamplona, Spain: Universidad Pública de Navarra. Retrieved from http://cmc.ihmc.us/cmc2004Proceedings/cmc2004%20-%20Vol%201.pdf

 • Dochy, F. J. (1992). Assessment of prior knowledge as a determinant for future learning. Utrecht/London: LEMMA, Jessica Kingsley.

 • Dochy, F. J. (1996). Prior Knowledge. In E. DeCorte & F. E. Weinert (Eds.), International encyclopedia of developmental and instructional psychology (p. 459-464). Oxford: Pergamon.

 • Dunn, R., & Dunn, K. (2002). Our philosophy and mission. Learning Styles Network. Retrieved from

 • Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (2004). Dotazník stylu učení. Praha: Institut pedagogicko - psychologického poradenství ČR.

 • Duchovičová, J. (2010). Neurodidaktický a psychodidaktický kontext edukácie. Nitra: PF UKF.

 • Fenyvesiová, L. (2006). Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. Nitra: UKF.

 • Fisher, R. (2004). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.

 • Gaľperin, J. P. (1980). Výber z diela. Bratislava: Psychodiagnostika.

 • Glasgow, J. L., & Papadias, D. (1992). Coputational imagery. Cognitive Science, 16, 355-394.

 • Hubatka, M. (2010). Myšlenkové mapy. Príklad z praxe. Moderné vyučování, 10(1). Retrieved from http://digi.modernivyucovani.cz/media/magazine/pdf/2010_1_leden.pdf

 • Kaliská, L. (2008). Učebné štýly vo vzťahu k inteligencii, tvorivosti a školskej úspešnosti (Doctoral dissertation). Nitra: FSVaZ Nitra.

 • Kaliská, L. (2009). Koncepcia učebných štýlov so zameraním na teóriu D. A. Kolba. Banská Bystrica: OZ Pedagóg PF UMB.

 • Kosslyn, S. M. (1994). Image and brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, Mass: MIT Press.

 • Lojová, G. (2005). Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov. Bratislava: Univerzita Komenského.

 • Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

 • Mareš, J. (2001). Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie. In J. Čáp & J. Mareš, Psychologie pro učitele (pp. 441-472). Praha: Portál.

 • Mareš, J., & Skalská, H. (1994). LSI - dotazník stylů učení pro žáky základních a středních škol. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 29( 3), 248-264.

 • Perusich, K. (2010). System diagnosis using fuzzy cognitive maps. In K. Perusich (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/7117. Retrieved from http://www.intechopen.com/books/cognitive-maps/system-diagnosis-usingfuzzy-cognitive-maps

 • Petlák, E., Valabik, D., & Zajacová, J. (2009). Vyučovanie - mozog - žiak. Bratislava: IRIS.

 • Riding, R., & Rayner, S. (2009). Cognitive styles and learning strategies. London: David Fulton Publish.

 • Swan, J. (1997). Using cognitive mapping in management research: Decisions about technical innovation. British Journal of Management, 8(2), 183-198. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8551.0050

 • Tassel, G. V. (2010). Neural pathway development. Practical classroom applications of current brain research. Retrieved from http://www.brains.org/path.htm

 • Thagard, P. (2001). Úvod do kognitivní vědy : mysl a myšlení. Praha: Portál.

 • Turek, I. (2002). Učebné štýly a rozvoj schopnosti žiakov učiť sa. Banská Bystrica: Metodicko - pedagogické centrum.

 • Wong, A. K. C., Lu, S. W., & Rioux, M. (1989). Recognition and shape synthesys of 3-D objects based on attributed hypergraphs. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 2(3), 279-289.

 • Zaťková, T. (2011). Inteligencie a učebné štýly žiakov - predpoklad optimalizácie edukačného procesu. In E. Petlák et al., Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava: IRIS.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search