Parentification and Grandparents’ Support from the Perspective of Grandchildren from Families of Various Structures

Open access

Abstract

The purpose of this study was to determine the strength of the relationship between a retrospective evaluation of the experienced social support given by grandparents and the material status of the family with the quality of life of the grown-up grandchildren in families of different structures. The formulated expectations have been verified with the Social Support Scale (SSS), Student’s Life Satisfaction Scale (SLSS) and an individual personal survey. The obtained results show that in families of single mothers, the emotional and informative support offered by grandparents was a significant factor improving the quality of the life of the grandchildren. In a complete family, however, the significant forms of support from grandparents were esteem support and its other forms, except for informative support. Moreover, the material wealth of the original family was shown to be an important predictor of the evaluation of the quality of life of the grandchildren; it was judged more negatively by adolescent children of single mothers.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ball R. E. (1983). Family and Friends: A Supportive Network for Low-Income American Black Families. Journal of Comparative Family Studies 14 pp. 51-65.

 • Baydar N. & Brooks-Gunn J. (1998). Profiles of grandmothers who help care for their grandchildren in the United States. Family Relations 47(4) 385–393.

 • Bieńkuńska A. Piasecki T. Verger D. & Lebrère A. Jakość życia. In D. VERGER A. LEBRÈRE (Eds.) Jakość życia kapitał społeczny ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Retrieved from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf

 • Bornat J. Dimmock B. Jones D. & Peace S. (1999). Stepfamilies and older people: Evaluating the implications of family change for an ageing population. Ageing and Society 19 239-261.

 • Borucka A. & Ostaszewski K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego 12(2) 587–597.

 • Bridges L. J. Roe A. E. C. Dunn J. & O’Connor T. G. (2007) Children’s perspectives on their relationships with grandparents following parental separation: a longitudinal study. Social Development 16(3) 539-554. doi: 10.1111/j.1467-9507.2007.00395.x

 • Buhs E. S. & Ladd G. W. (2001). Peer Rejection as an Antecedent of Young Children’s School Adjustment. An Examination of Mediating Processes. Development Psychology 24 815-823.

 • Cavanaugh J. (1997). Starzenie się. In P. E. Bryant & A. M. Colma (Eds.) Psychologia rozwojowa (pp. 109-132). Poznań: Publishing House Zysk i S-ka.

 • Cudak H. Kowolik P. & Pindera M. (1999). Subiektywne i obiektywne ubóstwo materialne w rodzinie polskiej. Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne 3-4 165-172.

 • Dex S. & Ward K. Parental care and employment in early childhood an analysis of the Millennium Cohort Study Sweeps 1 and 2. Retrieved from: http://www.fatherhoodinstitute.org/uploads/publications/257.pdf

 • Garmezy N. Masten A. S. & Tellegen A. (1984). The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology. Child Development 55 97-111.

 • Hand K. & Buber I. (2009). Grandparents Caring for Their Grandchildren Findings From the 2004 Survey of Health Ageing and Retirement in Europe. Journal of Family Issues 30 53-73. doi: 10.1177/0192513X08322627

 • Hodgson L. G. (1992). Adult grandchildren and their grandparents: The enduring bond. International Journal of Aging and Human Development 34(3) 209–225. doi: 10.1177/019251301022004002

 • Jaworowska-Obój Z. & Skuza B. (1986). Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych. Przegląd Psychologiczny 3 pp. 733-745.

 • Jendrek M. P. (1993). Grandparents Who Parent Their Grandchildren – Effects on Lifestyle. Journal of Marriage and the Family 3(55) 609-621.

 • Khatib Y. Bhui K. & Stansfeld S. A. (2013). Does social support protect against depression & psychological distress? Findings from the relachs study of East London adolescents. Journal of Adolescence 36(2) 393-402. doi: 10.1016/j.adolescence.2013.01.001

 • Kmiecik-Baran K. (2000). Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Gdańsk: Publishing House Przegląd Oświatowy.

 • Kozerska A. Miszczak E. & Napora E. (2015). Zaangażowanie dziadków w ocenie wnuków z rodzin samotnych matek. Kultura i Edukacja 1(7) pp. 231-246. doi: 10.15804/kie.2015.01.12

 • Napora E. (2016). Relacje z dziadkami a jakość życia wnuków w rodzinach o różnej strukturze. Polskie Forum Psychologiczne 21(1) 5-22. DOI: 10.14656/PFP20160101

 • Napora E. (2015). Parentyfikacja dziadków warunkiem bezkonfliktowości w rodzinach o różnej strukturze. In D. Borecka-Biernat (Ed.) Sytuacja konfliktu społecznego. Przyczyny – Sposoby rozwiązywania – Skutki. Seria Prace Psychologiczne (pp. 83-94). Wrocław: Publishing House Uniwersytet Wrocławski.

 • Napora E. Kozerska A. & Schneider A. (2012). Can Deprived Post-industrial Rural and Small Town Communities Become Ecologically Sustainable? A Study of Resilience in Adolescents from Single Mother Families in the Northern Subregion of Silesia in the South of Poland. Poster International Conference Amsterdam.

 • Napora E. Kozerska A. & Schneider A. (2014). Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki – przegląd badań. Kultura i Edukacja 1(101) 51-71.

 • Napora E. Kozerska A. & Miszczak E. (2014). Wsparcie dziadków w rodzinie o różnej strukturze a jakość życia młodzieży. Acta Humanica 2 161-170.

 • Nowakowski M. (2015). Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów. Retrieved from: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstreamhandle/11089/3695/32.%20Nowakowski.pdf?sequence=1

 • Oblacińska A. & Woynarowska B. (Eds.). (2006). Zdrowie subiektywne zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

 • Pasternak A. & Schier K. (2014). Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA. Psychiatria Polska 48(3) 553-562.

 • Pruchno R. (1995). Grandparents in American Society: Review of Recent Literature. Retrieved from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED413977.pdf

 • Ruiz S. A. & Silverstein M. (2007). Relationships with grandparents and the emotional well-being of late adolescent and young adult grandchildren. Journal of Social Issues 63(4) 793–808. doi: 10.1111/j.1540-4560.2007.00537.x

 • Schier K. (2010). Gdy dziecko staje się rodzicem – odwrócona troska czyli zjawisko parentyfikacji w rodzinie. In B. Tryjarska (Ed.) Bliskość w rodzinie (pp. 63-80). Warszawa: Publishing House Scholar.

 • Schneider A. Napora E. & Kozerska A. (2012). Parentyfikacja dziadków jako czynnik wpływający na resilience w rodzinie samotnej matki w prowincjonalnej Polsce – zapowiedź badań. In M. Komorska (Ed.) Seniorzy i młodzi we wspólnej przestrzeni społecznej (pp. 84-95). Lublin: Publishing House UMCS.

 • Sęk H. (2001). O wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego. In I. Cierpiałkowska and H. Sęk (Eds.) Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia (pp. 13-32). Poznań: Publishing House Fundacja Humanior.

 • Sęk H. (1997). Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. In D. Kubacka–Jasiecka A. & Lipawska –Teutsch (Eds) Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (pp. 143-158). Kraków: Publishing House All.

 • Sęk H. (1986). Wsparcie społeczne – co zrobić aby stało się pojęciem naukowym? Przegląd Psychologiczny 3 791-799.

 • Siwek S. (2010). Czynniki społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju i zachowania. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica 14 19-43.

 • Szornak M. Kurhalyuk N. Tkachenko T. & Pałczyńska K. (2010). Ocena zależności miedzy satysfakcją życia a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. In N. Kurhalyuk & P. Kamiński (Eds.) Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka (pp. 100-113). Słupsk: Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 • Tyszkowa M. (1991). Społeczne role babci i dziadka w rodzinie. Problemy Rodziny 1 11-20.

 • Walęcka-Matyja K. (2013). Indywidualizm adolescenta a system wspólnoty rodzinnej w perspektywie psychologicznej. Horyzonty Wychowania 24 37-58.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 335 230 12
PDF Downloads 143 105 4