The Importance of Technical Education for the Development of Society

Open access

Abstract

After 1990, the Slovak Republic saw an emergence of a negative attitude towards technical education at primary schools. However, since the beginning of the 21st century the Government has been aware of the unfavourable development of technical education in Slovakia, and according to its autumn 2012 policy statement, it considered “education, science, research and innovation, information and digitization to be essential pillars of the knowledge-based society and economy”. This statement also indicated support for strengthening of education focused on natural sciences and engineering. One of its main preconditions would be innovation of educational programs at different levels of the educational system in accordance with the requirements of pedagogical practice and in line with current needs of the labour market. Therefore, it will support the education leading to the development of job skills of primary school pupils to ensure professional orientation of students, particularly at secondary vocational schools.

The importance of technical education for the overall development of children is discussed in relation to the preparation of students to study at secondary vocational schools. A successful completion of topics in the subject of Technology at primary schools (PS) is a prerequisite for an easier transition of pupils to secondary vocational schools.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Blažej M. (2005). Technická pripravenosť žiakov ZŠ pre štúdium na stredných odborných školách (Rigorous thesis) Nitra: Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 • Ďuriš M. (2013). Vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu Technika (Pracovné vyučovanie) tematické okruhy v 7.-9. ročníku ZŠ. Technika a vzdelávanie (pp.15-18). In T. Kozík J. Kuzma M. Kožuchová M. Vargová J. Pavelka D. Lukáčová & M. Ďuriš. Zmeny a perspektívy technického Vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Technika a vzdelávanie 2(2) 3-18. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici – Belianum.

 • Government Manifesto of the SR 2012 (Programové vyhlásenie vlády SR. 2012). Retrieved from http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6596

 • Handlovská I. (2011). Návrh vyučovacej hodiny na tému práca s drevom pre školy bez dielní. In G. Bánesz (ed.) Vzájomná informovanosť. Cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti (pp. 28-33). Nitra: UKF PF Nitra Katedra techniky a informačných technológií.

 • http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/zs/2_stupen/clovek_a_svet_%20prace/technika_nsv_2014.pdf.

 • Kozík T. (2013a). Predmetová komisia „Človek a svet práce“ – ciele a úlohy. Technika a vzdelávanie (pp. 3-6). In T. Kozík J. Kuzma M. Kožuchová M. Vargová J. Pavelka D. Lukáčová & M. Ďuriš. Zmeny a perspektívy technického Vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Technika a vzdelávanie 2(2) 3-18. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici – Belianum.

 • Kozík T. (2013b). Output from the Commission of the Subject Man and the World of Work (Internal material).

 • Kozík T. Pavelka J. Kožuchová M. Ďuriš M. Lukáčová D. Škodová M. Kuzma J. & Špičan P. (2013). Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Učiteľské noviny 60 25-27.

 • Kozík T. Handlovská I. (2011a). Poznámka k tvorivosti v technickom vzdelávaní. Edukacja – Technika – Informatyka: Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej 3(2) 15-22.

 • Kozík T. & Handlovská I. (2011b). The Reduction of Interest Among Elementary Students in the Field of Technical Education. International Journal of Engineering Pedagogy 1(3) 9-12.

 • Kožuchová M. & Vargová M. (2013). Pripravované zmeny v štátnom vzdelávacom programe na primárnom stupni z pohľadu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Technika a vzdelávanie (pp. 8-10). In T. Kozík J. Kuzma M. Kožuchová M. Vargová J. Pavelka D. Lukáčová & M. Ďuriš. Zmeny a perspektívy technického Vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Technika a vzdelávanie 2(2) 3-18. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici – Belianum.

 • Lukáčová D. (2013). Vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu Technika (Pracovné vyučovanie) tematické okruhy v 5. – 6. ročníku ZŠ Technika a vzdelávanie (pp. 14-15). In T. Kozík J. Kuzma M. Kožuchová M. Vargová J. Pavelka D. Lukáčová & M. Ďuriš. Zmeny a perspektívy technického Vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Technika a vzdelávanie 2(2) 3-18. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici – Belianum.

 • Lukáčová D. & Bánesz G. (2007). Premeny technického vzdelávania. Nitra: PF UKF v Nitre.

 • Pavelka J. (2013). Návrh vzdelávacieho štandardu techniky pre nižší stupeň stredného vzdelávania v SR. Technika a vzdelávanie (pp. 11-14) In T. Kozík J. Kuzma M. Kožuchová M. Vargová J. Pavelka D. Lukáčová & M. Ďuriš. Zmeny a perspektívy technického Vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Technika a vzdelávanie 2(2) 3-18. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici – Belianum.

 • Principles for the establishment and operation of the central curriculum committee. (Zásady zriaďovania a činnosti ústredných predmetových komisií). Retrieved from www.statpedu.sk

 • Turek I. (2011). Globalizácia a jej vplyv na inováciu technického vzdelávania. Retrieved from http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka1/19.pdf

 • www.minedu.sk

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1135 859 20
PDF Downloads 585 439 26