Differences in the Value Orientation of Czech and Slovak Pupils

Abstract

This contribution brings a selection from the results of a research carried out during the years 2013 and 2014 among Czech and Slovak pupils of middle school age (i.e. 4th to 6th forms of primary schools). This study focused on monitoring and evaluating the differences and similarities in the value-oriented responses of pupils, according to the criteria of their nationality and sex. The pupils were expressing their opinions by means of a questionnaire survey with respect to selected situations on a four-degree scale and they further stated their vision of the world and their position in it. This contribution analyses statistically significant deviations which were found out among the positions held by Czech and Slovak boys and girls. The contribution also gives rise to a number of questions concerning the shift in values among the population of pupils of the formerly unified state.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balcar, K. (1991). Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach.

 • Bělohradský, V. (2011). Vzít reformismus vážně. Právo, 2011, March 19.

 • Bedrnová, E., Nový, I. et al. (2009). Psychologie a sociologie řízení (3rd ed.). Praha: Management Press.

 • Blížkovský, B. (1997). Systémová pedagogika. Celistvé a otevřené pojetí vzdělávání a výchovy. Brno: Amosium Servis.

 • Cakirpaloglu, P. (2009). Psychologie hodnot. Olomouc: Univerzita Palackého.

 • Čačka, O. (1994). Psychologie dítěte. Tišnov: Sursum.

 • Čáp, J., & Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele (2nd ed.). Praha: Portál.

 • Dunovský, J. (1986). Dítě a poruchy rodiny. Praha: Avicenum zdravotnické nakladatelství.

 • Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši (1st ed.). Praha: Portál.

 • Fromm, E. (1994). Mít nebo být? Praha: Naše vojsko.

 • Gillernová, I. (2004). Způsob výchovy v současné české rodině z pohledu dospívajících chlapců a dívek. D. Heller, J. Procházková, & I. Sobotková (Eds.). Psychologické dny 2004, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Retrieved from http://cmps.ecn.cz/pd/2004/texty/pdf/gillernova.pdf

 • Göbelová, T. (2004). Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ. Ostrava: Repronis.

 • Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče (2nd ed.). Praha: Portál.

 • Helus, Z. (2007). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada.

 • Horák, J. (1996). Kapitoly z teorie výchovy. Problematika hodnot a hodnotové orientace (1). Liberec: Technická univerzita.

 • Kohoutek, R. (2009). Etika a prosociální jednání. Retrieved from http://rudolfkohoutek.blog.cz/0912/etika-a-socialni-jednani

 • Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie (2nd ed.). Praha: Grada.

 • Matějček, Z. (2008). Co děti nejvíc potřebují (5th ed.). Praha: Portál.

 • Matějček, Z., & Dytrych, Z. (2002). Krizové situace v rodině očima dítěte (1st ed.). Praha: Grada.

 • Měkota, K., & Blahuš, P. (1988). Antropomotorika II. Praha: SPN.

 • Prudký, L. et al. (2009). Inventura hodnot, výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky. Praha: Academia.

 • Svoboda, Z., Smolík, A. et al. (2010). Pedagogická, sociální a zdravotnická práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Ústí n. L.: UJEP.

 • Vacek, P. (2008). Rozvoj morálního vědomí žáků, metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál.

 • Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

 • Vomáčka, J. (1994). Děvčata a chlapci. K pedagogické problematice jejich intersexuálních zvláštností. Ústí n. L.: Univerzita J. E. Purkyně.

 • Vomáčková, H., & Cihlář, D. (2013). Rodinné propylaje v pedagogickém nástinu. Ústí n. L.: Univerzita J. E. Purkyně.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search