Education of Older People for Combating Their Loneliness

Abstract

The article discusses education of older people for combating their loneliness, the reasons for it, and its consequences. The current theoretical findings were the reason for the empirical study of the research problem by the authors. In the empirical part, some aspects of the life of older people regarding their residences were compared: among older people living with their relatives, alone, with a partner, or in a retirement home, with special regard to the reasons/causes for residence, and the feeling of loneliness and contacts with relatives. The obtained empirical results showed that older people living alone or in a retirement home are in a worse position compared to those living with relatives or with a partner. The most at risk are older people living alone.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BECK, U. Risikogesellschaft. Auf demWeg ins andere Moderne: Edition Suhrkamp. 2001.

 • CIJAN, V., and CIJAN, R. Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2003.

 • HOJNIK ZUPANC, I. Priprava na upokojitev in starost. HOJNIK ZUPANC, I. (ed.) Dodajmo življenje letom: nekaj spoznanj in nasvetov, kako se smiselno in zdravo pripravljati na starost in jo tako tudi živeti. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 1997.

 • HOJNIK ZUPANC, I. Samostojnost starega človeka v družbeno-prostorskem kontekstu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1999.

 • HOYMAN, N. R., and ASUMAN, K. Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective. Boston: Pearson, 2009.

 • HVALIČ TOUZERY, S. Gerontološko izrazje: osamljenost: socialna izolacija. Kakovostna starost, 9, 2006, 4.

 • KERSNIK BERGANT, M. O starosti in staranju - sociološki pogled. KERSNIK BERGANT, M. (ed.). Naučimo se poslušati: prostovoljno delo starih in za stare. Ljubljana: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 1999.

 • KOLLAND, F. Social Determinants and Potentials of Education in Later Life: The Case of Austria. Educational Gerontology, 19, 1993, 6, pp. 535-550.

 • KUMP, S., and JELENC-KRAŠOVEC, S. Vseživljenjsko učenje, izobraževanje starejših odraslih. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009.

 • LASLETT, P. A Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age. London: Weidenfeld and Nicholson, 1989.

 • SCOTT, L. M. Measurment and prediction of aging anxiety. Research on Aging. [online]. 22, 2000, 5. [viewed 21 December 2011]. Available from: ˂http://roa.sagepub.com/content/22/5/533.full.pdf+html˃

 • LUANAIGH, C, O. and Lawor, B.A. Loneliness and Health of older people. International Journal of Geriatrics Psychiatry, 23, 2008, 12.

 • MAGALHAES, DE J. Senescenca na celičnem nivoju. [online]. 2012. [viewed 11 January 2013]. Available from: ˂http://www.senescence.info/cell_aging.html˃ PEČJAK, V. Psihologija staranja. Bled: self-published, 2007.

 • POŽARNIK, H. Umetnost staranja: leta, predsodki in dejstva. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981.

 • RAMOVŠ, J. Kakovostna starost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka, 2003.

 • RILEY WHITE, M. Aging, Social Change, and the Power of Ideas. American Academy of Arts&Sciences. [online]. 1978. [viewed 21 January 2012]. Available from: ˂http://www.jstor.org/discover/10.2307/20024579?uid=2129&uid=3739008&uid=2&uid=70&uid=4&sid=55977744343˃ Statistični urad RS. Umrli, Slovenija, 2012 - končni podatki. [online]. 2013. [viewed 9 September 2013]. Available from: ˂http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5570˃ SVAVAŽIČ, F. Socialni delavec v domu za starejše občane - vez med stanovalci in svojci (Social Worker in the Home for the Elderly - The Link between Residents and Relatives). HOJNIK ZUPANC, I. (ed.) Star človek in družina: učna delavnica, posvečena 25. obletnici Gerontološkega društva Slovenije. Brdo pri Kranju, on 2 and 3 December 1994. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 1994.

 • TRSTENJAK, A. Človek, bitje prihodnosti. Ljubljana: Slovenska matica, 1985.

 • VILFAN, B. Socialni delavec na terenu - pomočnik staremu človeku in njegovi družini (Social Worker as an Aide to the Elderly and his Family in their Living Environment). HOJNIK ZUPANC, I. (ed.): Star človek in družina: učna delavnica, posvečena 25. Obletnici Gerontološkega društva Slovenije. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 1994. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sovenije. Starostna pokojnina v letu 2013. [online]. 2013. [viewed 9 September 2013]. Available from: ˂http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/uveljavljanjepravic/starostna+pokojnina+v+letu+2013˃

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search