Professional and Career Development of Vocational Subject Teachers as a Trend in the Lifelong Learning of Teachers

Viola Tamášová 1
 • 1 Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Slovakia

Abstract

This research study concerns the trends in the lifelong learning of teachers including self-education as a form of teacher personal development. It explores the importance, role and objectives of lifelong learning, andragogic pedeutology, as well as the trends and further education of possibilities of teachers in Slovakia with regards to the forms of learning, qualification education and continuing education. We present the findings of a research survey on the educational needs of secondary vocational school (SVS) teachers as one of the results of the KEGA 005 DTI-4/2013 project in the study. We also present the research objectives, research questions, research sample of SVS teachers, research methods and instruments. In addition to presenting the findings of the current and updated education needs of SVS teachers in the sample and their interpretation, we formulate the research conclusions on the educational needs of SVS teachers as one of the results of the KEGA 005 DTI-4/2013 project.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BAJTOŠ, J. Didaktika vysokej školy. Bratislava: IURA EDITION, 2013.

 • ČEPELOVÁ, S., and KRÁSNA, S. Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl I. Brno: Tribun, 2014.

 • GAVORA, P., and MAREŠ, J. Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Bratislava: IRIS, 1998.

 • GERŠICOVÁ, Z., and TÓTHOVÁ, R. Sociálno-pedagogický výcvik ako spôsob ďalšieho rozvoja komunikačných a prosociálnych kompetencií študentov vysokých škôl, humanitného zamerania. DOLISRA, J. (ed.). Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2010. pp. 81-85.

 • HLÁSNA, S. Socio-Educational Training as an Innovative Form of the Lifelong Education of Teachers at Secondary Vocational Schools - Project KEGA no. 005DTI-4/2013. Acta Technilogica Dubnicae, 3, 2013a, 1, p. 94-96.

 • HLÁSNA, S. Sociálno-pedagogický výcvik ako inovatívna forma celoživotného vzdelávania učiteľov stredných odborných škôl - Project KEGA n. 005DTI-4/2013. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIX. Bratislava: ZF LINGUA, 2013b. pp. 160 - 161.

 • JANKOVIČOVÁ , M. Sebavzdelávanie ako forma profesného rozvoja učiteľa ekonomických predmetov na strednej škole. Diploma thesis. Dubnica n/Váhom: DTI, 2014.

 • KASÁČOVÁ, B. Profesný rozvoj učiteľa. Prešov: Rokus s.r.o., 2006.

 • KASÁČOVÁ, B. Učiteľ - profesia a príprava. Banská Bystrica: PF UMB, 2002. Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. [on-line]. Bratislava: Vláda SR, 25. 2. 2004. Available from: ˂http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/KoncepciaCZV.zip˃

 • KOSOVÁ, B. Perspektívy učiteľského vzdelávania - východiská, paradigmy a spoločenské výzvy. História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Banská Bystrica: PF UMB, 2002. Memorandum o CŽV: konzultačný proces. Bratislava: EDIS, EK. Direktorát pre vzdelávanie a kultúru MŠ SR, 2001.

 • PAVLOV, I. Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy. Prešov: MPC, 2002.

 • PORUBSKÁ, G. Manažment vzdelávania dospelých. Nitra: Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, 2005.

 • PORUBSKÁ, G., and HATÁR, C. Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie. Nitra: PF Univerzita Konštantína Filozofa, 2009.

 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002.

 • ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: Iris, 2005.

 • ŠVEC, Š. et al. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno - scientistické a kvalitatívno - humanistické prístupy. Bratislava: IRIS, 2005.

 • TAMÁŠOVÁ, V. Celoživotné vzdelávanie pedagógov-európsky trend. Aktuálne otázky pedagogickej vedy v kontexte európskej dimenzie vzdelávania. Bratislava: Retaas, 2005. pp. 57-64.

 • TAMÁŠOVÁ, V., and SÁRI, M., (eds.) Quality Management System of Universities and the Quality of Education. Baja: EJ College Baja, 2012.

 • TUREK, I. Kvalita vzdelávania. Bratislava: IURA Edition spol. s. r.o., 2009. Vyhláška MŠ SR 42/1996 o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. Zákon č. 386/1997 Z. z. zo 4. decembra 1997 o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. Zákon NR SR 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 315/2012 Z. z.

 • ZELINA, M. Celoživotné vzdelávanie učiteľov a rozvoj osobnosti učiteľov. In SVETLÍKOVÁ, J. et al. Edukačné hry v celoživotnom vzdelávaní učiteľov stredných odborných škôl. Brno: Tribun, 2014.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search