The Development of Psycho-Didactic Skills within Special Art Education Projects

Hana Stadlerová

Abstract

The paper presents the possibilities of developing the psychodidactic skills of students participating in a new pedagogical practicum conducted by the Department of Art of Masaryk University in Brno. Special art education (SAE), a program primarily designed for sociallydisadvantaged clients, imposes specific requirements on leading art activities. The students became part of a qualitative research program, which was implemented from 2010 to 2013 and which helped to articulate which psycho-didactic skills each student already had; this was accomplished through the implementation of specific art activities with clients from five participating institutions. The paper presents a part of the results of the research.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • FIŠER, Z., HAVLÍK, V. and HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem. Příspěvek k interdisciplinaritě procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

 • HAZUKOVÁ, H. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000.

 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008.

 • HLAVSA, J. and JURČOVÁ, M. Psychologické metódy zisťovania tvorivosti. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1978.

 • KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011.

 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E. and MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2008.

 • SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění. Teorie a praxe artefiletiky. 1st. part. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011.

 • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

 • STADLEROVÁ, H. et al. Creative help - tvůrčí dílny se seniory. Brno: Masarykova univerzita, 2013.

 • ŠKODA, J. and DOULÍK, P. Psychodidaktika. Psychologické metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011.

 • ZHOŘ, I. Vzdělávání učitele je vzděláváním osobnosti. Horizonty vzdělávání učitele výtvarné výchovy, Sborník symposia INSEA 1997. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1998.

 • ZICHA, Z. Úvod do speciální výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1981.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search