Contemporary Education – Changes of the System, Research Reports and the Dimensions of Real Social Expectations

Inetta Nowosad and Ewa Karmolińska-Jagodzik

Abstract

The article attempts to analyze transitions which have occurred in education system in Poland during last years. The authors reveal numerous changes of the system on the basis of various reports, research results, public speeches and legal acts which have been put into practice. These changes are shown from teachers’, pupils’ and parents’ point of view, and are corrected through the prism of social expectations. Moreover, the dilemmas of contemporary teacher are revealed, as well as expectations of the society which participates in constantly transforming reality of global world.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANDRZEJAK, Z. and KUCHARSKA, C. Nauczyciel nowych czasów.

 • ANDRZEJAK, Z., KACPRZAK, L. and PAJAK, K. (eds.). Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań- Warszawa: Wyd. Elipsa, 2005.

 • BOLTON, G. and TOWARDS, A. Theory of Drama in Education. London, 1979.

 • BRANDES, D. and GINNIS, P. A Guide to Student-Centred Learning. Hemel Hampstead, 1994.

 • BRZEZIŃSKA, A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, 2000. Deklaracja Bolońska - Szkolnictwo Wyższe w Europie. Deklaracja Bolońska, i co dalej. Poznań: UKA, 2004.

 • FEDEROWICZ, M., and WOŹNICKI, J. Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa, 2013.

 • FURMAŃSKA, M. 2005. Logos i Etos kształcenia uniwersyteckiego w gospodarce rynkowej. ANDRZEJAK, Z., KACPRZAK, L. and PAJAK, K. (eds.). Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań-Warszawa: Wyd. Elipsa, 2005.

 • GORDON, T. Wychowanie bez porażek w szkole. Gdańsk, 2000.

 • KOTARBIŃSKI, T. Pisma etyczne. Wrocław, 1989.

 • NOWAK, A. Bąble nowego w morzu starego: podwójna rzeczywistość okresu przemian społecznych. Warszawa, 1996. Organizacja systemu edukacji w Polsce 2008/09 [online]. Warszawa: Euridice. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_ reports/PL_PL.pdf.

 • PILCH, T. (ed.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Żak, 2003.

 • Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/2007. Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach. Warszawa: Euridice, 2008.

 • Szkolnictwo wyższe w Europie 2009: postęp w realizacji Procesu Bolońskiego. Warszawa: Euridice, 2010.

 • Szkoły wyższe i ich finanse. Warszawa: GUS, 2007.

 • WALTOŚ, S. and ROZMUS, A. (eds.). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja. Rzeszów: Wyd. WSIiZ, 2009.

 • WIŁKOMIRSKA, A. Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce. Warszawa: ISP, 2005. Zapewnienie jakości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w Europie. Warszawa: Euridice, 2007.

 • WŁOCH, S. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia nauczycieli.

 • ANDRZEJAK, Z., KACPRZAK, L. and PAJAK, K. (eds.). Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań- Warszawa: Wyd. Elipsa, 2005.

 • BANASZAK, B. Proces Boloński oczami studentów. Available from: http://www.forumakad.pl/archiwum/2009/10/40_proces_bolonski_oczami_stude ntow.html.

 • Kształcenie nauczycieli przez wyższe uczelnie. Komunikat. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Available from: http://riad.pk.edu.pl/~naszapol/archiwum/NR30/TEXT/9.htm.

 • Organizacja systemu edukacji w Polsce 2008/09. Warszawa: Euridice. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_ reports/PL_PL.pdf.

 • RĘKAWEK A. Wokół standardów kształcenia, cf: Instytut Spraw Publicznych Available from: http://www.isp.org.pl/files/15184530420359963001118066595.pdf.

 • ZAWADOWSKI, W. Głos w sprawie kształcenia nauczycieli. Instytut Spraw Publicznych. Available from: http://www.isp.org.pl/files/15184530420359963001118066595.pdf.

 • http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/293-pisa-2012-wyniki. [viewed 23 June 2014]. http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/599-talis-miedzynarodowe-badanienauczania-i-uczenia-sie-2.html. [viewed 23 June 2014].

 • Polish legal acts cited in the publication

 • Ustawa z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (The 12 September 1990 decree on higher education).

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych (The 26 June 1997 decree on higher vocational schools).

 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (The 27 July 2005 Higher education law).

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie edukacji (The 7 September 1991 decree on education system).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (The 12 August 1997 resolution of the Minister of National Education on teachers’ training institutions).

 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (The 23 July 2004 resolution of the Minister of National Education and Sport on the types of diplomas and professional titles, as well as on designs of diplomas issued by higher education institutions). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (The 7 September 2004 resolution of the Minister of National Education on standards of teachers’ instruction).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (The 30 June 2006 resolution of the Minister of National Education on teachers’ training at Teachers’ Training Colleges and Foreign Language Teachers’ Training Colleges).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (The 26 January 1982 Teacher’s Charter).

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (The 3 October 2006 resolution of the Minister of Science and Higher Education on the conditions and methods of students’ achievement transfer).

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (The 19 December 2008 resolution of the Minister of Science and Higher Education on the types of professional titles issued to graduates and on designs of diplomas and certificates issued by higher education institutions).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search