Educational Process and Personality of the Educator

Lenka Pasternáková 1  and Gabriela Sláviková 1
 • 1 Dubnica Technological Institute, Dubnica nad Váhom, Slovakia

Abstract

The paper is focused on the personality of an educator and the demands placed on him/her.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CZAPÓW, C.: Resocializační pedagogika. Bratislava: SPN, 1981.

 • DECI, E.: Intrinsic motivation. New York: Plenum Publishing Co., 1975.

 • DIESTERWEG, F. W. A.: Príručka vzdelania pre nemeckých učiteľov. In: PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1996.

 • KALIŠ, M.: Základy pedagogiky režimového ovplyvňovania. In: Metodické listy č. 2, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SSR, 1986.

 • KOMENSKÝ, J. A.: Veľká didaktika. Bratislava: SPN, 1954.

 • KOMINAREC, I. et al.: Základy pedagogiky. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2006.

 • KOSOVÁ, B.: Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Rokus, 2000.

 • KOVÁČ, D.: Teória všeobecnej psychológie. Bratislava: SAV, 1985.

 • KYRIACOU, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

 • MAKARENKO, A. S.: Metodika organizácie výchovného procesu. Praha: SPN, 1974.

 • OLIVAR, R.: Etická výchova. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992.

 • PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

 • RYS, S.: Hospitace v pedagogické praxi. Bratislava: SPN, 1975.

 • SALADIN-GRIZIVATZ, C.: Rodičovská autorita. Praha: Portál, 2002.

 • VALIŠOVÁ, A. et al.: Autorita ako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998.

 • VANĚK, J.: K biologickým a psychologickým zreteľom výchovy. Praha: SNP, 1972.

 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Teória výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1998.

 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. et al.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS, 2001.

 • Výchova a vzdelávanie dospelých - ANDRAGOGIKA - terminologický a výkladový slovník 7.Bratislava: SPN, 2000.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search