The Basis and the Structure of the Tertiary Socialization Field and the “Youth-Affairs” as an Autonomous Area

Open access

Abstract

Many models have been made during the study of the chronology and areas of the socialization process and thus the extrafamilial and extracurricular platforms have often been in focus. Many theories have been created about the periods preceding adulthood, i.e. youth. Now, on the borderline of the two areas a new profession is in the making, targeting youth in an extrafamilial and extracurricular context. This new area deserves thorough analysis with a focus on theoretical background since models of leisure environments outside the family and school are now on the same footing with youth education and socialization. The current study deals with leisure environment and youth. It reviews theories of socialization environments and venues, provides a grouping of them and introduces a new theory that best fits into the conceptual apparatus of the youth area and serves as a solid foundation for it. In addition, scientific and international agreements pertaining to the periods of youth will be looked at, and an attempt will be made to create a break-down by age group that is best adaptable to the extrafamilial and curricular environment. It must be stressed that the present study does not deal with the repertory of socialization themes, such as gender socialization, moral socialization, political socialization and others, but merely those environments where these take place.

ALPÁR, Z. - LUX, E. - PÁL, M. - POPPER, P.: Legfeljebb elválunk - az élet dolgai. Budapest: Saxum, 2009.

BAGDY, E.: A csoport specifikus hatótényezői: a csoportdinamikai történések. In: Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1994, p. 53-58.

BODÓ, C.: Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar-román kétnyelvű beszélőközösségekben. www.adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf436.pdf. [2010.03.01]

BODONYI, E. - BUSI, E. - HEGEDŰS, J. - MAGYAR, E. - VIZELY, Á.: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Budapest: Család, Gyerek, Társadalom, Bölcsész Konzorcium, 2006.

CZEGLÉDI, S.: Az ifjúsági nyelv szóhasználati jellegzetességei egy veszprémi felmérés tükrében. Veszprémi Egyetem Angol Tanszék, kézirat (manuscript).

CSEPELI, G.: Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó, 2006.

DEMETROVICS, Z. - PAKSI, B. - DÚLL, A. (eds.): Pláza, ifjúság, életmód - egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2010.

DUPCSIK, C.: Magyar Virtuális Enciklopédia Szocializáció cikkszó. www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/szoc/szocializacio.htm [2010.03.01]

FURLONG, A. - STALDER, B. - AZZOPARDI A.: Vulnerable Youth: perspectives on vulnerability in education, employment and leisure. Strasbourg: Council of Europe, 2000.

GÁBOR, K. (ed.): Társadalmi átalakulás és ifjúság. Szeged: Belvedere Kiadó, 2000.

GÁBOR, K.: Az ifjúsági kultúra és a fiatalok társadalmi orientációs mintái in. Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkárság, 1992.

GÁBOR, K.: Társadalmi egyenlőtlenségek. www.ifjusagsegito.hu/belvedere/tarsadalmi_egyenlotlensegek.pdf [2010.03.01]

GIDDENS, A.: Sociology. UK: Polity, 2006.

GYÖRGY, P.: Előszó. In: Buckingham, D.: A gyerekkor halála után - Felnőni az elektronikus média világában. Budapest: Helikon, 2002.

HERVAINÉ SZABÓ, G.: A globalizáció és az ifjúsági bandák kapcsolata. In: Bábosik, I. - Torgyik, J. (ed.): Az iskola szocializációs funkciói. Budapest: Eötvös Kiadó, 2009.

KISS, J.: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

KÓSÁNÉ, O. V.: Szocializációs zavarok és az iskola. In: Gáti, F. - Horányi, A. - Kósáné, O. V. (eds.): Szemelvények a hazai gyermek - és ifjúságvédelem irodalmából. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.

KÓSÁNÉ, O. V. - MÜNNICH, I.: Szocializációs zavarok-beilleszkedési nehézségek. Budapest: Tankönyvkiadó, 1985.

KOZMA, T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. A nevelésszociológia alapjai Tankönyvkiadó. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

MÁTÓNÉ SZABÓ, C.: Az ifjúsági szubkultúrák szocializációs hatásainak iskolai kezelése. In: Bábosik, I. - Torgyik, J. (eds.): Az iskola szocializációs funkciói. Budapest: Eötvös Kiadó, 2009.

MURÁNYI, I.: Identitás és előítélet. Budapest: Új mandátum Kiadó, 2006.

MUSGRAVE, P. W.: The Sociology of Education. London: Routledge, 1979.

NAGY, Á.: Keresik életük értelmét? Olvasás-könyvtár-szocializáció. Budapest: OSzK KMK, 1991.

NAHALKA, I.: Túl a falakon: az iskolán kívüli nevelés módszerei, ELTE BTK, Neveléstudományi Intézet. Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 2003.

PARSONS T. - BALES R. F.: Family, socialization and interaction process. Glencoe: Free Press, 1995.

PIAGET, J.: Sociological Studies. London: Routledge, 1995.

SOROKIN, P. A.: Social and cultural mobility. New York: Free Press, 1959.

SZABÓ, E.: “Nagyobb lesz az ember, ha kicsit dumásabb” A börtönszleng használók véleménye nyelvváltozatukról. In: Magyar Nyelvjárások, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék évkönyve, Debrecen, 2003. http://mnytud.arts.klte.hu/szleng/tanulmanyok/73szaboe.doc [2010.03.01]

SZABÓ, A. - BAUER, B. - LAKI, L. (eds.): Ifjúság2000 Tanulmányok. Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002.

SZABÓ, A. - BAUER, B. (eds.): Ifjúság2004 Gyorsjelentés. Budapest: Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005.

SZABÓ, A. - BAUER, B. (eds.): Ifjúság2008 Gyorsjelentés. Budapest: Szociálpolitikai es Munkaügyi Intézet, 2009.

SZAPU, M.: A zűrkorszak gyermekei: mai ifjúsági csoportkultúrák. Budapest: Századvég, 2002.

SZÉKELY, L.: Virtuális ifjúsági munka. In: Földi, L. - Nagy, Á. - Járosi, É. (eds.): Ifjúságügy - ifjúsági szakma, ifjúsági munka, Módszertani kézikönyv. Budapest: Mobilitás-ISzT-ÚMK, 2010.

SZÉKELY, L. - RAB, Á. - NAGY, Á.: Virtuális ifjúsági munka. In: Nagy, Á. (ed.): Ifjúságügy - Ifjúsági szakma, ifjúsági munka. Budapest: Palócvilág - Új Mandátum, 2008.

TAPSCOTT, D.: Growing up digital. New York: McGraw-Hill, 2008.

TAPSCOTT, D. - WILLIAMS, A. D.: Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything. New York: Portfolio, 2006.

TRENCSÉNYI, L.: Az iskola funkcióiról a nevelési intézmények történeti rendszertanában. In: Kiss, É. (ed.): Pedagógián innen és túl. Pécs: Veszprém, 2006.

TRENCSÉNYI, L.: Nagy Ádám Ifjúságügye. In: Új Pedagógiai Szemle, 2009, n. 2.

VAJDA, Z. - KÓSA, É.: Neveléslélektan. Budapest: Osiris, 2005.

VÁRINÉ, Sz. I..: Bevezetés. In: Somlai, P. (ed.): Álláspontok a szocializációról, Szociológiai füzetek. Budapest: Oktatási Minisztérium, 1975.

VUKOVICH, G.: Szocializáció. In: Nagy, K. (ed.): Szociológia. Budapest: Typotex, 2006.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 8
PDF Downloads 19 19 3