Raising Awareness of Disaster and Giving Disaster Education to Children in Preschool Education Period

Ayhan Bulut 1
 • 1 Bayburt University, Bayburt Faculty of Education, Bayburt, Turkey

Abstract

Introduction:Disasters and emergencies adversely influence around 70 million children worldwide. Regrettably, those who suffer the most from the consequences of any natural disaster and do not have any knowledge on how to protect themselves in such situations are children. Particularly, educating and raising the awareness of children in this respect should be one of the common and fundamental problems of the world. It is recognized that disaster education and disaster awareness, which will be presented to children in the preschool education period when they get formal education for the first time, is essential. The general purpose of this research is to define the ideas of teachers who intend to bring disaster education and disaster awareness to children during the preschool education period.

Methods:This research was designed with the typical case study method grounded on qualitative analysis. The study group of the research was 35 preschool teachers who were selected among the population through the typical case sampling method and volunteered to participate in the research. The research data were obtained through face-to-face interviews with preschool teachers who joined the study group. In examining the obtained data, content analysis and descriptive analysis approaches were applied together, and the data were summarized and interpreted.

Results:The tables created under five headings were formed by taking into consideration each interview question based on the research findings. In the contemporary preschool education programs executed in Turkey, it is possible to say that the teachers determine the need resulting from the absence of any achievement for acquiring the education and consciousness of disaster to children. Besides, some of the teachers who took part in the research affirmed that disaster education to be provided to children during preschool education is not proper to their development levels and ages.

Discussion:During the preschool education period, teachers asserted that disaster education and disaster awareness could be achieved by using drama methods, exercises, and educational games. Based on their opinions supported by experts and family involvement in providing disaster education and raising the disaster awareness of children, trips can be designed to non-governmental institutions and organizations related to this subject. It could be said that teachers have the idea that the solutions linked with the subject should be managed and supported at the whole societal level.

Limitations:The sample consisted of thirty-five preschool teachers working in central districts of Erzurum in the 2018-2019 academic year and the “Teacher Interview Form”, which was applied in the preschool education period to give disaster education and disaster awareness to children.

Conclusions:It is plausible to say that, in the preschool education period, teachers prioritize the idea that common achievements on the subject can be involved in preschool education programs in order to provide disaster education and raise the disaster awareness of children on an international level. They declared that if such gains are involved in preschool education programs, they will also need education in this respect.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aitsi-Selmi, A., Murray, V., Heymann, D., McCloskey, B., Azhar, E. I., Petersen, E., Zumla, A., & Dar, O. (2016). Reducing risks to health and wellbeing at mass gatherings: The role of the Sendai framework for disaster risk reduction. International Journal of Infectious Diseases, 47, 101-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2016.04.006

 • Aktaş-Arnas, Y. (2003). Fen eğitimi, küçük bir bilim adamı yetiştirmenin ilk adımları. Çocuk ve Aile, 42-47.

 • Aral, N., Kandır, A., & Yaşar, M. C. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.

 • Avcı, K. (2019). Afet eğitimi ve afet eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin afet eğiticisi, öğretmen ve öğrenci görüşleri (Unpublished Master’s thesis). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Başkurt, S., & Karadağ, N. (2001). Balıkesir il ve ilçelerinde sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin olağanüstü olaylara karşı hazırlık durumlarının incelenmesi. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 5(1), 14-18.

 • Berument, S. K., Sayıl, M., & Uçanok, Z. (1999). Depremden etkilenen çocuklarınıza nasıl yardımcı olabilirsiniz? Anne-baba el kitabı. Türk Psikoloji Bülteni, 5(14), 78-88.

 • Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Budak, M. F. (2019). Afetler ve afet Yönetimi. Afet Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları.

 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas, & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp. 582-583). USA: SAGE Publications.

 • Clerveaux, V., Spence, B., & Katada, T. (2010). Promoting disaster awareness in multicultural societies: The DAG approach. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 19(2), 199-218.

 • Coppola, D. P. (2011). Introduction to international disaster management. Burlington: Elsevier.

 • Değirmenci, Y. (2019). An examination of metaphors regarding the concept of “natural disaster” developed by prospective classroom teachers. International Journal of Geography and Geography Education, 39, 83-94.

 • Değirmenci, Y., Kuzey, M., & Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında afet bilinci ve eğitimi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 33-46.

 • Erkan, B., Tüzmen, B., & Güler, H. (2011). Türkiye’de afet azaltımını sürdürülebilir eğitimle sağlamak. In I. Türkiye deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Erkan, S. (2010). Deprem yaşayan ve yaşamayan okul öncesi çocukların davranışsal /duygusal sorunlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 56-62.

 • Fetihi, L., & Gülay, H. (2011). Deprem bilinci artırma programı’nın (Debap) 6 yaş çocukları üzerindeki etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 1-17.

 • Fuhrmann, S., Stone, L. D., Casey, M. C., Curtis, M. D., Doyle, A. L., Earle, B. D., Jones, D. D., Rodriguez, P., & Schermerhorn, S. M. (2008). Teaching disaster preparedness in geographic education. Journal of Geography, 107(3), 112-120. https://doi.org/10.1080/00221340802458482

 • Hallegatte, S., & Przyluski, V. (2010). The economics of natural disasters. Concepts and methods. Policy Research Working Paper 5507. The World Bank Sustainable Development Network Office of the Chief Economist.

 • Kadıoğlu, M. (2006). Afetler konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve eğitimi. In M. Kadioglu, & E. Tzdamar (Eds.), Afet yönetiminin temel ilkeleri içinde (pp. 67-80). Ankara: İsmat.

 • Kitagawa, K. (2015), Continuity and change in disaster education in Japan. History of Education, 44(3), 371-390. http://doi.org/10.1080/0046760X.2014.979255.

 • Koçak, M. (2019). Ulusal ve uluslararası afet eğitimi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331983998_Ulusal_ve_Uluslararasi_Afet_Egitimi

 • Komac B., Zorn M., & Ciglic R. (2013). European education on natural disasters a textbook study. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1, 2255-2279.

 • Macaulay J. (2007). Disaster education in New Zealand international. In Perspectives on Natural Disasters: Occurrence, Mitigation, and Consequences. Springer.

 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.

 • Meral, C. (2014). Gümüşhane ilinin Köse ilçesinde halkın afet konusundaki bilgi ve bilinç düzeylerinin tespiti araştırması (Master’s thesis). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Mızrak, S. (2018). Eğitim, afet eğitimi ve afete dirençli toplum. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 56-67. http://doi.org/10.21666/muefd.321970.

 • Musacchio, G., Falsaperla, S., Bernhardsdottir A. E., Ferreira, M. A., Sousa, M. L., Carvalho, A., & Zonno, G. (2016). Education: can a bottom-up strategy help for earthquake disaster prevention? Bulletin of Earthquake Engineering, 14(7), 2069–2086.

 • Ogelman H. G., & Güngör, H. (2015). Türkiye’deki okul öncesi dönem çevre eğitimi çalışmalarının incelenmesi: 2000-2014 yılları arasındaki tezlerin ve makalelerin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 180-194.

 • Ohnishi, K., & Mitsuhashi, H. (2013). Geography education challenges regarding disaster mitigation in Japan. Reopinion of International Geographical Education Online, 3(3), 230-240.

 • Ömeroğlu, E., & Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 6(62), 1-17.

 • Özelmacı, Ş. (2016). Ortaokul öğrencilerinin afete ve afet hazırlıklarına ilişkin algılarının incelenmesi (Master’s Thesis). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.

 • Penrose, A., & Takaki, M. (2006). Children’s rights in emergencies and disasters. Lancet, 367(9511), 698-699.

 • Ronan, K. R., & Johnston D. M. (2003). Hazards education for youth: A quasi- experimental investigation. Risk Analysis, 23(5), 1009-1020.

 • Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L., & O’Connell, A. (2011). The influence of early science experience in kindergarten on children’s immediate and later science achievement: Evidence from the early childhood longitudinal study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217-235. http://doi.org/10.1002/tea.20395

 • Sağ, F. (2016). Doğal ve beşeri afetlerin insan psikolojisi üzerine etkileri (Diploma thesis). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Şahin, C., & Sipahioğlu, Ş. (2007). Doğal afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

 • Şahin, Y., Lamba, M., & Öztop, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin afet bilinci ve afete hazırlık düzeylerinin belirlenmesi. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 3(6), 149-159.

 • Saizen, I., & Sasi, P. K. C. (2015). Awareness workshop as an effective tool and approach for education in disaster risk reduction: A case study from Tamil Nadu, India. Sustainability, 7, 8965-8984. https://doi.org/10.3390/su7078965

 • Sarı, B. (2016). Türkiye’de afet eğitimi uygulamalarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi (Unpublished Master’s thesis). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 21-30.

 • Sever, R. (2019). Afetler ve afet yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

 • Shiwaku, K., Shaw, R., Chandra Kandel, R., Narayan Shrestha, S., & Mani Dixit, A. (2007). Future perspective of school disaster education in Nepal. Disaster Prevention and Management, 16(4), 576-587. https://doi.org/10.1108/09653560710817057

 • Varol, E., & Kırıkkaya, B. E. (2017). Afetler karşısında toplum dirençliliği. Resilience, 1(1), 1-9.

 • Yılmaz, E. (2014). Okulda öğretim programı ve program dışı etkinlikler yoluyla afet eğitimi: karşılaştırmalı örnek olay çalışması (Master’s thesis). Ankara: ODTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Göreve yeni başlayan özel dershane öğretmenlerinin kurumlarındaki çalışma koşullarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 635-650.

 • Yumuş, M. (2013). Okul öncesi eğitimcilerin 36-72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi (Master’s thesis). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search