Measuring of educational service quality (focused on universities)

Open access

Abstract

This paper deals with common problems in the process of education at the university level. It focuses on the quality of education process. The aim of this paper is to determine the principal criteria of the quality measurement of the education service.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • BENČO J. KAMOĎA J. HRONEC Š. SLAČKAS. 2005. Ekonomika a manažment vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2005. 300 p.

  • BENČO J. KAMOĎA J.VEVERKA L. J. 1998. Základy manažmentu vzdelávania. Čadca: TYPO 1998. 121 p.

  • BENČO J. KAMOĎA J. NEMEC J. 2001. Kontrola vo verejnom sektore. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2001. 108 p.

  • BENČO J. KAMOĎA J. MEČIAR I. 2004. Verejné služby. Prievidza: ALFA print 2004. 205 p.

  • DROPPA M. JANOVJAK S. A. JANOVJAK A. Š. 2007. Príručka pre EUmanažéra. Bratislava: LÚČ 2007. 289 p.

  • OBDRŽÁLEK Z. 1994. Škola školský system ich organizácia a riadenie. Bratislava: Univerzita Komenského 1994. 200 p.

  • ZELINA M. 1996. Modely riadenia školy. Bratislava: Metodické centrum 1996. 27 p.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 29 0
PDF Downloads 62 23 0