Technological Level of Machines in Production Process of Screws

Open access

Abstract

The article focuses on analysing one of the elements of technological level in a company using the ABC method. The technological modernity of a machine used during the production process of screws was evaluated. In average, this machine was assigned the score 3.4, meaning that most parts of the machine were manufactured using more complex technologies requiring technical skills and knowledge, and many of them also with modern technologies. This means that the machine examined was quite modern

BORKOWSKI, S. - SELEJDAK, J. - SALAMON, S. 2006. Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń. Częstochowa : Wyd. WZP Częst, 2006.

BORKOWSKI, S. - ULEWICZ, R. 2009. Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych. Warszawa : Wyd. PTM, 2009.

BORKOWSKI, S. - ULEWICZ, R. 2008. Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Sosnowiec : Pub. Humanitas, 2008.

COREJOVA, T. - BORKOWSKI, S. 2004. Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu. Sosnowiec : Wyd. Wyż. Szkoły Zarz. i Marketingu w Sosnowcu, 2004.

KARDAS, E. 2010. Wykorzystanie metody ABC do analizy materiałów w wybranym zakładzie wielkopiecowym. In Logistyka, 2010, no. 4, pp. 64-68.

KONSTANCIAK, M. 2012. Analysis of technological strategies on the example of production of tramway wheels. In Archives of Materials Science and Engineering, vol. 57, 2012, no. 2, pp. 69-7 coś jeszcze MATERIALS FROM THE RESEARCH COMPANY.

PRISTAVKA, M. - BUJNA, M. 2014. Monitoring the capability of production equipment in organization. In Acta Technologica Agriculturae, vol. 17, 2014, no. 2, pp. 39-43.

PRUSAK, R. - KARDAS, E. - SKUZA, Z. 2010. Analiza strategiczna w procesie pozycjonowania przedsiębiorstwa na rynku. In Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Ed. Budzik R. Publisher WIPMiFS, Politechniki Częstochowskiej, Seria: Metalurgia, 2010, no. 54, pp. 135-138.

SELEJDAK, J. - KONSTANCIAK, M. - MIELCZAREK, K. 2010. Chapter 3. Evaluation of technological efficiency and up-to-dateness of machines used in building industry. In Operating Efficiency and Machines Modernity. Ed. and Scientific Elaboration Borkows

Acta Technologica Agriculturae

The Scientific Journal for Agricultural Engineering The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

CiteScore 2017: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.247
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.343

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 53 53 16
PDF Downloads 17 17 6