Spiritual Health as an Integral Component of Human Wellbeing

Open access

Abstract

The aim of this study is to actualize personal spiritual health as a fundamental component of human wellbeing. In Lithuania research on spiritual health has not been developed yet as a result of political thinking in the post Soviet legacy which sought to eliminate the factor of spirituality from scientific context, and also due to recent socio-economic trends to over-emphasize the material dimension of personal welfare. Christian anthropology, which has laid foundations for Western European humanist heritage, emphasizes the physical and spiritual components of integrity of the human person and declares the importance of personal spiritual harmony for achievement of fullness of life. While employing analysis of scientific literature and Church documents, this study sought to highlight the basic criteria of personal spiritual health and scientific empirical approaches to establish the importance of spiritual health in the context of comprehensive human wellbeing. The study reveals that an essential component of the concept of spiritual health is relationship. Spiritual health is an important component of human wellbeing enabling the person to cope with personal existential crises in various aspects of human life: stressful situations, illness or presence of death. Research confirms that spiritual health correlates with and is an important positive factor in the overall process of human healing. It may be assumed that actualization and improvement of spiritual health can significantly contribute to the processes of coping with social pathologies present in the modern society.

Andrews, F. M. & McKennel, A. C. (1980). Measures of Self-reported Well-being: Their Affective, Cognitive and Other Components. Social Indicators Research, 8(2), 127-155.

Dhar, N., Chaturvedi, S. K., & Nandan, D. (2011). Spiritual health scale 2011: defining and measuring 4th dimension of health. Indian Journal of Community Medicine, 36(4), 275-282. Available at: http://www.ijcm.org.in/text.asp?2011/36/4/275/91329 (Accessed on 30/06/2016).

Dunn, H. L. (1959). High-Level Wellness for man and society. American Journal of Public Health, 49(6), 786-792.

Encyclical Letter LAUDATO SI’ of the Holy Father Francis on Care for our Common Home (2015). Available at: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (Accessed on 09/06/2016).

Fisher, J. W. (2009) Understanding and assessing spiritual health. International Handbook of Education for Spirituality, Care and Well-being. Available at: https://www.researchgate.net/publication/226231017_Understanding_and_Assessing_Spiritual_Health (Accessed on 23/06/2016).

Fisher, J. W. (1998). Spiritual Health: It's Nature and Pplace in School Curriculum. Doctoral dissertation. Melbourne: University of Melbourne. Available at: https://minerva-access.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/39206/67162_00002994_01_Fisher.pdf?sequence=1 (Accessedd on 30/06/2016).

Fisher, J. W.(2010). Development and application of a spiritual well-being questionnaire called SHALOM. Religions, 1(1), 105-121. Available at www.mdpi.com/2077-1444/1/1/105/pdf (Accessed on 23/06/2016).

Fisher, J. W., Francis, L. J. & Johnson, P. (2002). The personal and social correlates of spiritual well-being among primary school teachers. Pastoral Psychology, 51 (1), 3-11. Available at: http://download.springer.com/static/pdf/420/art%253A10.1023%252FA%253A1019738223072.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1023%2FA%3A10197382 (Accessed on 23/06/2016).

Hawks, S. R. (1994). Spiritual health: definition and theory. Wellness Perspectives, 10(4), 3. Available at: http://www.mesacc.edu/~barmd97231/SpiritualHealth.html (Accessed on 04/07/2016).

Hawks, S. R. (2004). Spiritual wellness, holistic health, and the practice of health education. American Journal of Health Education, 35 (1), 11-16.

Jakušovaitė, I. (2011). Medicinos filosofija. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla.

Juškienė, V., & Piktuižytė, I. (2014). Dvasinės sveikatos samprata ir jos bruožai. Tiltai, 45, 30-49.

Katalikų Bažnyčios Katekizmas. (2012). Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai.

Koenig, H. G. (2012). Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications. International Scholarly Research Network ISRN Psychiatry, 33. Available at: http://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/278730/ (Accessed on 04/07/2016).

Krutulienė, S. (2012). Gyvenimo kokybė: sąvokos apibrėžimas ir santykis su gero gyvenimo terminais. Kultūra ir visuomenė, 3(2), 118-122.

Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos Įstatymas. (1994). Available at: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=259520&p_query=&p_tr2= (Accessed on 04/07/2016).

Milaševičiūtė, V., Pukelienė, V. & Vilkas, E. (2006). Indeksas gyvenimo kokybei matuoti: analizė, vertinimas ir tyrimas Lietuvos atveju. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 39, 161-178.

Miler, W. R. & Thoresen, C. E. (2003). Spirituality, Religion, and Health. American Psychologist, 58(1), 24–35.

Palijanskaitė, R. (2009). Dvasinės sveikatos ir dvasingumo samprata. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Popiežius Benediktas XVI. (2009). Enciklika “Caritas in veritate” apie visapusišką žmogaus vystymąsi meilėje ir tiesoje. Kaunas: Katalikų interneto tarnyba.

Popiežius Jonas Paulius II. (1995). Enciklika „Evangelium Vitae“ apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą. Vilnius: Aidai.

Pranckevičienė, A., Žardeckaitė-Matulaitienė, K. & Gustainienė, L. (2012). Kasdienė dvasingumo raiška ir jos sąsaja su sveikatai palankia gyvensena suaugusiojo amžiuje. Soter, 43(71), 99-111.

Spinter Research (2012) Apklausa: 70 proc. gyventojų mieliau rinktųsi ekonominę gerovę, o ne Lietuvos nepriklausomybę. Available at: http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis_noslide/vidmenu/105/viesosios-nuomonestyrimai/publish/MzM1Ozk7MDsw (Accessed on 30/06/2016).

Staškutė, I. (2014). Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės samprata, stebėsenos ir vertinimo metodai bei reikšmė sveikatos politikoje. Sveikatos politika ir valdymas, 1(6), 7-19. Available at: https://www.mruni.eu/upload/iblock/b0f/SPV-14-1-6-01.pdf. (Accessed on 06/06/2016).

Steinmann, R. M. (2010). Spirituality – the fourth dimension of health: health promoting theory and new approaches. 20th IUHPE World conference on health promotion. Available at: http://iuhpe.gesundheitsfoerderung.ch/downloads/en/Programme/PDFs/Steinmann_Ralph.pdf (Accessed on 30/06/2016).

Špidlik, T. (2007). Krikščioniškųjų Rytų dvasingumas. Vilnius: Dialogo kultūros institutas.

Šveikauskas, V. (2008). Sveikatos edukologija. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla.

Valiulienė, Ž. (2013). Onkologinėmis ir širdies ligomis sergančiųjų paliatyviųjų pacientų sveikatos sutrikimai ir jų sąsajos su dvasingumu. Daktaro disertacija. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

World Health Organization (1948). WHO definition of Health. Available at: http://www.who.int/about/definition/en/print.html (Accessed on 04/07/2016).

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 156 18
PDF Downloads 39 39 9