Land Market and Price of the Agricultural Land after the End of the Transitional Period

Open access

Abstract

After the end of the transition period for the purchase of the agricultural land by foreigners, the legislation regulating the acquisition of the agricultural land was adopted for the purpose of harmonization of the Slovak legislation with the legislation of the European Union. The Law no. 140/2014 Coll. on the acquisition of ownership to the agricultural land and amending and supplementing determines the subjects that are legitimated to acquire the ownership to the agricultural land. In addition, due to the creation of the Register of Offers of the Agricultural Land, the legislation allows the landowner to set a price on the sale of the agricultural land. In Slovakia, apart from the administrative prices and the market prices, there is a new type of prices, so-called „supply price“. The aim of the paper is to sum up the impact of the current legislation on the land market and the prices of agricultural land.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BANDLEROVÁ A. 2006. Cena poľnohospodárskej pôdy. Presentation. Nitra : SPU 2006. [online]. 2006. [cit. 2016-02-26]. Avalable at: <http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=cena%20po%C4%BEnohospod%C3%A1rskej%20p%C3%B4dy&source=web&cd=4&ved=0CFQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbandlerova.weby.uniag.sk%2Ffiles%2Fagrarne%2Fap9.ppt&ei=GIfYTvHeC-jd4QTN9pH1DQ&usg=AFQjCNFADiCKEj22EaLmaxVY4xQZYE_UTg&cad=rja>

 • BANDLEROVÁ A. et al. 2015. The current issues of agricultural land market in Slovakia = A mezőgazdasági földpiac aktuális kérdései Szlovákiában. In Economica vol. 8 2015 no. 4. ISSN 1585-6216.

 • BUDAY Š. – GRAUSOVÁ G. 2012. Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných okresoch Slovenska v roku 2011. In Ekonomika poľnohospodárstva vol. 12 2012 no. 4. ISSN 1338-6336.

 • DIRGASOVÁ K. – MANDALOVÁ K. 2015. Impact of Legislative Imperfections on the Agricultural Land Market in Slovakia. In ICABR 2015. X. International Conference on Applied Business Research. Brno : Mendel University 2015. ISBN 978-80-7509-379-0.

 • DRÁBIK D. – RAJČÁNIOVÁ M. 2014. Agricultural land market in Slovakia under the new land acquisition law. In Review of Agricultural and Applied Economics vol. 27 2014 no. 2. ISSN 1336-9261.

 • DUKE J. M. – MARIŠOVÁ E. – BANDLEROVÁ A. – SLOVINSKÁ J. 2004. Price repression in the Slovak agricultural land market. In Land Use Policy vol. 21 2004 no. 1. ISSN 0264-8377.

 • EUROPEAN Soil Charter. 1972. Council of Europe. Committee of Ministers. Resolution (72) 19.

 • LAZÍKOVÁ J. – BANDLEROVÁ A. 2014. Nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde cudzincami na Slovensku: Acquisition of the properity rights to the agricultural land in Slovakia by the foreigners. In Výzvy a perspektívy agrárneho práva Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : SPU 2014. ISBN 978-80-552-1200-5.

 • LAZÍKOVÁ J. – TAKÁČ I. 2010. Právne a ekonomické aspekty nájmu poľnohospodárskej pôdy. Nitra : SPU 2010. ISBN 978-80-552-0447-5.

 • LAZÍKOVÁ J. et al. 2015. Agricultural land market in Slovakia - economic and legal impacts of the Law no. 140/2014 Coll. on the land acquisition. In Agricultural economics vol. 61 2015 no. 8. ISSN 0139-570X.

 • PAVLIČKOVÁ K. – SPIŠIAK P. 2007. Formovanie trhu s poľnohospodárskou pôdou v stredoeurópskom priestore. In Geographia Cassoviensis vol. 1 2007 no. 1. ISSN 1337-6748.

 • REGISTER of Offers of Agricultural Land. [online]. Avalaible at: <https://pozemky.mpsr.sk/>

 • SPIŠIAK P. – ŠVOŇAVEC M. 1999. Regionálne rozdiely v cene poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. In Agricultural Economics vol. 45 1999 no. 6. ISSN 0139-570X.

 • SWINNEN J. F. M. – VRANKEN L. 2009. Land & EU Accession: Review of the Transitional Restrictions by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real Estate. Brusel : CEPS 2009. ISBN 978-92-9079-827-9.

 • TAKÁČ I. – LAZÍKOVÁ J. 2013. The legal regulation on rental contracts on the land rental market in Slovakia – Právna úprava nájomných zmlúv na trhu s prenajímaním pôdy na Slovensku. In Agrárne právo EÚ vol. 2 2013 no. 1. ISSN 1338-6891.

 • TREATY of Accession of the Czech Republic Estonia Cyprus Latvia Lithuania Hungary Malta Poland Slovenia and Slovakia. 2003.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 337 178 7
PDF Downloads 187 102 7