MODIFICATION OF ECDIS INTERFACE FOR THE PURPOSES OF GEOINFORMATIC SYSTEM FOR PORT SECURITY

Open access

ABSTRACT

The paper presents a functional concept of an interface for one of the users in Geoinformatic System for Port Security. The system goal is to support port security by providing a selected groups of information and displaying them on precise charts. The complex system assumes simultaneous employing of various users including port management and port authorities. One of the planned users is patrol boat crew, which role is to be a mobile tool for waterways monitoring and should perform as on-scene sensor. The interface concept presented in the paper is based on ECDIS, as it was assumed, that the user on patrol boat is usually familiar with thus system. The goal of the research was to create interface project with the principles of UCD (User Centered Design) based on CHI (Computer-Human Interaction) approach. In the article the short functional analysis of standard ECDIS interface is presented. It is followed by comparison between its common users and the future users of GEO system with the emphasis on their requirements, expectations and demands. As a result a group of dedicated, user-orientated functions were agreed. A modification of ECDIS user interface is proposed in order to implement mentioned features.

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia koncepcję funkcjonalną interfejsu dla jednego z użytkowników geoinformatycznego systemu bezpieczeństwa w porcie. Celem systemu jest wspomaganie bezpieczeństwa w porcie przez dostarczenie wybranych grup informacji i pokazywanie ich na tle dokładnych map. Cały system zakłada równoczesne wykorzystanie różnych użytkowników, włącznie z kierownictwem portu i kapitanatem. Jednym z przewidywanych użytkowników jest załoga łodzi patrolowej, która ma pełnić funkcję ruchomego patrolu na drogach wodnych. Koncepcja interfejsu przedstawiona w artykule jest oparta na ECDIS, tak więc założono, że użytkownik na łodzi patrolowej jest obeznany z takim systemem. Celem badań było stworzenie projektu interfejsu na zasadach skupienia się na użytkowniku z uwzględnieniem zasad interakcji człowieka z komputerem. W artykule przedstawiono krótką analizę funkcjonalną standardowego systemu ECDIS, która została uzupełniona porównaniem obecnych i przyszłych użytkowników takich systemów, z naciskiem na ich wymagania, oczekiwania oraz popyt na tego rodzaju usługę. Jako rezultat zaproponowano zespół dedykowanych, zorientowanych na użytkownika funkcji systemu. Zaproponowano modyfikację interfejsu użytkownika ECDIS z myślą o implementacji wspomnianych własności systemu.

References

  • [1] Card S., Moran T., Newell A., The Psychology of Human-Computer Interaction, Lawrence Erlbaum Associates Inc, Hillsdale, 1983.

  • [2] IHO, S-52, Specifications for chart content and display aspects of ECDIS.

  • [3] IMO, ISPS Code, 2003.

  • [4] IMO, Resolution MSC.232(82), Adoption of the revised performance standards for electronic chart diplay and information systems (ECDIS), 2006.

  • [5] Marshall Ch., Enterprise Modeling with UML, Designing Successful Software through Business Analysis, Addison - Wesley, 1999, pp. 63-76.

  • [6] Nielsen J., Projecting of functional internet services (in Polish), Helion, Gliwice2003.

  • [7] Radar navigation (in Polish), ed. A. Stateczny, GTN, Gdansk 2011.

  • [8] Stemposz E., Płodzień J., Analysis and designing of information systems (in Polish), Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2003.

Annual of Navigation

The Journal of Polish Navigational Forum

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 6 6 6
PDF Downloads 2 2 2