HUMAN FACTOR — THE WEAKEST LINK OF SECURITY SYSTEM

Open access

ABSTRACT

The authors of the following article reveal what happens with so-called ‘human factor’ on board during routine work as well as in life-threatening situations. They analyze two groups of variables, which determine safe behaviors: subjective (emotional, temperamental, sense of control, vocational experiences, individual experiences in emergencies) and social conditioning (organizational culture of workplace, safety culture). They point out, that in todays’ maritime education the analysis of human behaviors on board and broadening of ideals of maritime safety culture, are being devoted not enough attention. No safety system, even the most advanced one in respect of procedures, law, technology or corporeality can reduce all the possibilities of making a mistake by a human being. Therefore the authors put forward a thesis that it is a human factor that is the weakest link of security system. Based on this theory future trainings of mariners should focus on reduction of human factor in the process of making mistakes.

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono znaczenie tak zwanego czynnika ludzkiego w trakcie rutynowej podróży statku oraz w sytuacjach zagrożenia życia. Analizie poddano dwie grupy zmiennych, które określają bezpieczne zachowania: subiektywne (emocje, temperament, zmysły, doświadczenie zawodowe, indywidualne doświadczenia wyniesione z sytuacji krytycznych) i uwarunkowania społeczne (kultura organizacyjna oraz kultura bezpieczeństwa). Zwrócono uwagę na niedocenianie we współczesnym szkolnictwie morskim analizy ludzkich zachowań oraz potrzeby upowszechniania ideałów morskiej kultury bezpieczeństwa. Żaden system bezpieczeństwa, nawet najbardziej zaawansowany pod względem proceduralnym, prawnym, technologicznym czy organizacyjnym, wciąż nie potrafi wyeliminować ryzyka popełniania błędu przez człowieka. Dlatego autorki wysuwają tezę, że czynnikludzki jest nadal najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Opierając się na takim założeniu, proponują, by podczas szkolenia marynarzy w większej mierze uczyć, jak redukować błędy czynnika ludzkiego.

References

 • [1] Bjerke B., Culture and leadership styles (in Polish), The Economic Publishers, Kraków 2004.

 • [2] Borys B., Extreme situations and their impact on the mental state of an individual, Psychiatry, 2004, Vol. 1, No. 2.

 • [3] Bryniewicz W., Tronczyńska G., Psychosocial aspects of maritime accidents (in Polish), The Sea-sociology Yearbook, 2000, Vol. XII.

 • [4] Cieślarczyk M., Identity of crisis response services in the light of the sociological model of safety culture, Acta Universitas Wratislaviensis, 2009, No. 3096, Socjology XLV.

 • [5] Cieślarczyk M., Culture of security and defense (in Polish), Podlaska Academy Publishers, Siedlce 2006.

 • [6] Cieślarczyk M., Theoretical and methodological basis for the study of security and defense issues of a country (in Polish) Podlaska Academy Publishers, Siedlce 2009.

 • [7] Durka W., Decision-making processes on a fishing vessel. Analysis of the interaction between the organization and its environment (in Polish), The Seasociology Yearbook, 1996, Vol. II.

 • [8] Gliszczyńska X., I-E scale at work. Technique of control measurement in the work situation, PTP, Warszawa 1990.

 • [9] Goszczyńska M., Man against threats. Psychosocial determinants of the risk assessment and approval (in Polish) Żak Publishers, Warszawa 1997.

 • [10] Hofstade G., Culture’s recent consequences, [in:] Sociological and psychological problems of organization and management (in Polish), ed. S. Banszak, K. Doktór, The publisehrs of the Higher School of the Communication and the Management, Poznań 2007.

 • [11] Łopuszański J., The shipping and maritime law. Memories and reflections (in Polish), Branta Publishers, Bydgoszcz - Gdynia 2011.

 • [12] Łozowiecka D., Łozowiecki A., The design of evacuation routes on a cruise ship in the context of ensuring the safety of life at sea, Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2004, No. 11.

 • [13] Łozowiecka D., Security issues concerning cruise passengers in the polar regions in terms of emergency evacuation, www.czasopismologistyka.pl/index.

 • [14] Milczarek M., Safety culture in the company - a new look at safety issues (in Polish) The Work Safety, 2000, No. 10 (351).

 • [15] Rosenhan D. L., Seligman M., Psychopathology, Vol. I, Polish Psychology Association, Warszawa 1994.

 • [16] Sztompka P., Sociology (in Polish) Znak Publishers, 2009.

 • [17] Zawadzki B., Strelau J., The formal characteristics of behavior - Temperament questionnaire (FCB-TI), Textbook, PTP, Warszawa 1997.

Annual of Navigation

The Journal of Polish Navigational Forum

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 2 2 2