Effectiveness of Rapeseed Press Cake (RPC) in Sow Feeding in Two Reproduction Cycles

Open access

Effectiveness of Rapeseed Press Cake (RPC) in Sow Feeding in Two Reproduction Cycles

The possibility of replacing soybean meal with rapeseed press cake (RPC) in feed was determined over two reproductive cycles in an experiment with 54 pregnant and lactating sows allocated to three groups with 18 gilts per group. Group I received the standard mixture, group II received RPC as the main protein source from insemination to 100 days of pregnancy, and the control diet during late pregnancy and lactation. In group III, RPC replaced all of soybean meal protein in early pregnancy and one-half of soybean meal protein during late pregnancy and lactation. Half of the sows in each group received a iodine supplement (1 mg/kg feed). Sows were weighed at mating, farrowing and weaning. Piglets were weighed at 1 and 28 days of age (weaning). Samples of milk were collected at 14 days postpartum to determine the content of protein, fat, lactose and iodine. After the first reproductive cycle sows were mated and allocated to the respective groups as in the first cycle. Neither RPC nor iodine had any effect on body weight of the sows. RPC had a beneficial effect on body weight of piglets at birth and weaning, which could be due to a higher content of fat and amino acids in sow RPC diets. RPC, especially when given throughout pregnancy and lactation significantly lowered iodine content in sow milk. Piglets grew significantly faster in the second compared to the first reproductive cycle (184 and 178 g per day, respectively). Iodine supplemented to sows reduced piglet daily weight gain from 185 to 177 g. It is concluded that rapeseed press cake can replace soybean meal in the diets for pregnant and lactating sows without a negative effect on their performance while improving piglet body weight.

Efektywność makuchu rzepakowego (RPC) w żywieniu loch w dwóch cyklach reprodukcyjnych

Badano możliwość zastąpienia śruty sojowej makuchem rzepakowym (RPC) w paszy dla ciężarnych i karmiących loch w doświadczeniu na 54 lochach w dwóch cyklach reprodukcyjnych. Zwierzęta przydzielono do trzech grup doświadczalnych po 18 loch w każdej. Grupa I otrzymywała mieszankę standardową, w grupie II od pokrycia do 100. dnia ciąży RPC był głównym źródłem białka, a w okresie wysokiej ciąży i laktacji lochy otrzymywały mieszankę taką jak w grupie kontrolnej. W grupie III w czasie niskiej ciąży białko soi było w pełni zastąpione przez RPC, a w czasie ciąży wysokiej i laktacji w połowie. Połowa loch w każdej grupie otrzymywała dodatek jodu (1 mg /1 kg paszy). Lochy były ważone w czasie krycia, po porodzie i przy odsadzeniu prosiąt. Prosięta ważono w pierwszym i 28. dniu życia (odsadzenie). W 14. dniu laktacji pobierano próbki mleka i oznaczano w nich zawartość białka, tłuszczu, laktozy i jodu. Po zakończeniu pierwszego cyklu lochy zostały pokryte i przeznaczone do odpowiednich grup, jak w cyklu pierwszym.

Ani makuchy, ani jod nie miały wpływu na masę ciała loch. Makuchy poprawiły masę ciała prosiąt przy urodzeniu i przy odstawieniu, co mogło być wynikiem wyższej zawartości tłuszczu i aminokwasów w paszy RPC dla loch. Makuchy, zwłaszcza podawane w czasie całej ciąży i laktacji, istotnie obniżyły zawartość jodu w mleku loch. Prosięta przyrastały znacznie szybciej w drugim niż w pierwszym cyklu reprodukcyjnym (odpowiednio 184 i 177 g dziennie). Dodatek jodu obniżył przyrosty dzienne prosiąt ze 185 do 177 g.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że makuchem rzepakowym można bez szkody zastąpić śrutę sojową w paszy dla ciężarnych i karmiących loch, uzyskując równocześnie poprawę masy ciała prosiąt.

References
 • AOAC (2005). Official methods of analysis of AOAC International, 18th Edition, Horwitz W., Latimer G. Gaithersburg, MD, USA.

 • Bos C., Airinei G., Mariotti F., Benamouzig R., Bérot S., Evrard J., Fénart E., Tome D., Gaudichon C. (2007). The poor digestibility of rapeseed protein is balanced by its very high metabolic utilization in humans. J. Nutr., 137: 594-600.

 • Brandvanden H., Heetkamp M. J. W., Soede M. N., Schrama J. W., Kemp B. (2000). Energy balance of lactating primiparous sows as affected by feeding level and dietary energy source. J. Anim. Sci., 78: 1520-1528.

 • Devilat J., Skoknic A. (1971). Feeding high levels of rapeseed meal to pregnant gilts. Can. J. Anim. Sci., 51: 715-719.

 • Dewulf J., Van Langenhove H., Van De Velde B. (2005). Energy-based efficiency and renewability assessment of biofuel production. Environ. Sci. Technol., 39: 3878-3882.

 • Hoffmann L., Schiemann R. (1980). Von der Kalorie zum Joule: Neue Grössenbeziehungen bei Messungen des Energieumsatzes und bei der Berechnung von Kennzahlen der energetischen Futterbewertung. Arch. Tierernahr., 30: 733-742.

 • Lee P. A., Hill R., Ross E. J. (1985). Studies on rapeseed meal from different varieties of rape in the diets of gilts. II. Effects on farrowing performance of gilts, performance of their piglets to weaning and subsequent conception of the gilt. Br. Vet. J., 141: 592-602.

 • Li D., Pengbin X., Liming G., Shijun F., Canghai H. (2002). Determination of apparent ileal amino acid digestibility in rapeseed meal and cake processed at different temperature using the direct and difference method with growing pigs. Arch. Tierernahr., 56: 339-349.

 • Mabon N., Mandiki S. N. M., Derycke G., Bister J. L., Wathelet J. P., Marlier M., Paquay R. (2000). Chemical changes and influences of rapeseed antinutritional factors on lamb physiology and performance. 3. Antinutritional factors in plasma and organs. Anim. Feed Sci. Technol., 85: 111-120.

 • Mawson R., Heaney R. K., Zduńczyk Z., Kozłowska H. (1994). Rapeseed meal-glucosinolates and their antinutritional effects. Part IV. Goitrogenicity and intestinal organs abnormalities in animals. Die Nahrung, 38: 178-191.

 • Opałka M., Dusza L., Koziorowski M., Staszkiewicz J., Lipiński K., Tywończuk J. (2001). Effect of long-term feeding with graded levels of low glucosinolate rapeseed meal on endocrine status of gilts and their piglets. Livest. Prod. Sci., 69: 233-243.

 • Raj S. (1992). Using of rapeseed meal, rapeseed cake and whole rape seed "00" in pig feeding. In: Pastuszewska B. (Ed.) Rapeseed in Animal Feeding, Omnitech Press, Warszawa, pp. 18-23 (in Polish).

 • Schöne F., Leiterer M., Hartung H., Jahreis G., Tischendorf F. (2001 a). Rapeseed glucosinolates and iodine in sows affect the milk iodine concentration and the iodine status of piglets. Br. J. Nutr., 85: 659-670.

 • Schöne F., Tischendorf F., Leiterer M., Hartung H., Bargholz J. (2001 b). Effects of rapeseed-press cake glucosinolates and iodine on the performance, the thyroid gland and the liver vitamin A status of pigs. Arch. Tierernahr., 55: 333-350.

 • Smiricky-Tjardes M. R., Stein H. H., Peters D. N. (2003). The effect of canola on reproductive performance in sows. J. Anim. Sci., 81, Suppl. 1, p. 69.

 • Smulikowska S. (2004). Nutritional value and utilization of rapeseed cake in pig feeding. Proc. Conf. Utilization of By-Products of Biofuels Production in Feed Management and Animal Nutrition. Ed. National Research Institute of Animal Production, Kraków, pp. 15-23.

 • Thiyam U., Pickardt C., Ungewiss J., Baumert A. (2009). De-oiled rapeseed and a protein isolate: characterization of sinapic acid derivatives by HPLC-DAD and LC-MS. Eur. Food Res. Technol., 229: 825-831.

 • Turyk Z., Osek M., Klocek B., Witak B. (2003). The effect of protein feeds on fattening results and post-slaughter evaluation in swine. Pol. J. Food Nutr. Sci., 12/53: 63-68.

Annals of Animal Science

The Journal of National Research Institute of Animal Production

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.731

CiteScore 2016: 0.79

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.687

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 16
PDF Downloads 3 3 3