The Effects of Crossing Balkan and Saanen Goat Breeds on Carcass Traits and Certain Quality Parameters of Kid Meat

Open access

The Effects of Crossing Balkan and Saanen Goat Breeds on Carcass Traits and Certain Quality Parameters of Kid Meat

The possibility for improvement of carcass traits and quality of kid meat of the autochthonous Balkan goat breed by crossing with Saanen breed was investigated in this study. The trial was carried out on one group of Balkan goat kids and three groups of kid crosses of Balkan and Saanen goats with different proportion of Saanen genes: 25, 50 and 75%. Each group had 16 male kids, which were slaughtered at the average body weight of 18 kg. With the increase in the proportion of Saanen genes, the age of kids that reached preslaughter weight decreased, the chilling loss increased and the proportion of fat tissue (kidney and pelvic fat) in the carcass side decreased (P≤0.05). The crossing also increased the proportion of carcass parts of the first category (leg and loin section), as well as muscle tissue in those parts. The highest proportion of muscle tissue in the thigh (74.91%) and loin section (75.66%) was determined in kids from the group with 75% of Saanen genes, and kids from this group also had the highest proportion of intramuscular fat (2.48%) in samples of m. longissimus dorsi. Slight differences between kid groups were established in indicators of technological meat properties, such as water binding capacity and tenderness, with the increase in the proportion of Saanen genes in the genotype. Sensory score for roasted meat was high, and scores for tenderness and juiciness were slightly higher in kid crosses with 50% and 75% of Saanen genes (P≤0.05). Results presented in this study confirm the positive effect of crossing the Saanen breed with the Balkan breed on carcass traits and for obtaining meat of more desirable quality.

Wpływ krzyżowania kóz rasy bałkańskiej i saaneńskiej na cechy tuszy i niektóre parametry jakości mięsa koźląt

Badano możliwość poprawy cech tuszy i jakości mięsa koźląt autochtonicznej rasy bałkańskiej poprzez krzyżowanie z rasą saaneńską. Doświadczenie przeprowadzono na jednej grupie koźląt rasy bałkańskiej i trzech grupach koźląt pochodzących z krzyżowania kóz bałkańskich i saaneńskich o różnym udziale genów rasy saaneńskiej: 25, 50 i 75%. W każdej z grup znajdowało się 16 samców koźląt, które ubijano przy średniej masie ciała wynoszącej 18 kg. Wraz ze wzrostem udziału genów rasy saaneńskiej wiek koźląt, które osiągnęły przedubojową masę ciała, zmniejszał się, straty masy tuszki podczas schładzania rosły, a udział tkanki tłuszczowej (tłuszcz nerkowy i miednicowy) w półtuszy ulegał zmniejszeniu (P≤0,05). Krzyżowanie zwiększyło także udział części tuszy pierwszej kategorii (udziec i polędwica) oraz udział tkanki mięśniowej w tych wyrębach. Najwyższy udział tkanki mięśniowej w udzie (74,91%) i polędwicy (75,66%) stwierdzono u koźląt z grupy o 75% udziale genów rasy saaneńskiej. Koźlęta te charakteryzowały się także największym udziałem tłuszczu śródmięśniowego (2,48%) w próbkach mięśnia najdłuższego grzbietu. Niewielkie różnice pomiędzy grupami koźląt wraz ze wzrostem udziału genów rasy saaneńskiej w genotypie, stwierdzono we właściwościach technologicznych mięsa, takich jak zdolność wiązania wody i kruchość. Mięso pieczone uzyskało wysoką ocenę sensoryczną, a ocena punktowa za kruchość i soczystość była nieznacznie wyższa u krzyżówek koźląt o 50 i 75% udziale genów rasy saaneńskiej (P≤0,05). Wyniki uzyskane w tym doświadczeniu potwierdzają pozytywny wpływ krzyżowania rasy saaneńskiej z rasą bałkańską na cechy tuszy i uzyskanie mięsa o bardziej pożądanej jakości.

References
 • AOAC (1990). Official methods of analysis. Washington, Association of Official Analytical Chemists.

 • Brzostowski H., Niżnikowski R., Tański Z. (2008). Quality of goat meat from purebred French Alpine kids and Boer crossbreeds. Arch. Tierz., 51: 381-388.

 • Bunning K., Hamm R. (1970). Über die Haminbestimmung in Fleisch mittels der Methode von Horsney. Fleischwirtschaft, 50: 1541-1545.

 • Colomer-Rocher F., Kirton A. H., Mercer G. J. K., Duganzich D. M. (1992). Carcass composition of New Zealand Saanen goats slaughtered at different weights. Small Ruminant Res., 7: 161-173.

 • Devendra C. (1982). Breed differences in productivity in goats. In: World Animal Science, Maijala K. (ed.). Disciplinary approach, B8. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, pp. 431-440.

 • Dhanda J. S., Taylor D. G., Murray P. J., Mckosker J. E. (1999). The influence of goat genotype on the production of Capretto and Chevon carcasses. 2. Meat quality. Meat Sci., 52: 363-367.

 • Dhanda J. S., Taylor D. G., Murray P. J. (2003). Part 1. Growth, carcass and meat quality parameters of male goats; effects of genotype and liveweight at slaughter. Small Ruminant Res., 50: 57-66.

 • Glimp H. A. (1995). Meat goat production and marketing. J. Anim. Sci., 73: 291-295.

 • Grau R., Hamm R., Baumann A. (1953). Über das Wasserbindungsvermögen des toten Säugetiermuskels. I. Mitteilung. Der Einfluß des pH Wertes auf die Wasserbindung von zerkleinertem Rindermuskel. Biochem. Z., 325: 1-11.

 • Herold P., Snell H., Tawfik E. S. (2007). Growth, carcass and meat quality parameters of purebred and crossbred goat kids in extensive pasture. Arch. Tierz., 50: 186-196.

 • Oprządek J., Oprządek A. (2000). Factors affecting beef quality (in Polish). Prz. Hod., 8: 42-45.

 • Shackelford S. D., Morgan J. B., Cross H. R., Savell J. W. (1991). Identification of threshold levels for Warner-Bratzler shear force in beef top loin steaks. J. Muscle Foods, 2: 289-296.

 • Stanisz M., Ślósarz P., Gut A. (2009). Slaughter value and meat quality of goat kids with various share of Boer blood. Anim. Sci. Pap. Rep., 27: 189-197.

 • Tshabalala P. A., Strydom P. E., Webb E. C., de Kock H. L. (2003). Meat quality of designated South African indigenous goat and sheep breeds. Meat Sci., 65: 563-570.

 • Van Niekerk W. A., Casey N. H. (1988). The Boer goat. II. Growth, nutrient requirements, carcass and meat quality. Small Ruminant Res., 1: 355-368.

 • Wattanachant S., Sornprasitt T., Polpara Y. (2008). Quality characteristics of raw and canned goat meat in water, brine, oil and Thai curry during storage. Songklanakarin J. Sci. Technol., 30: 41-50.

 • Webb E. C., Casey N. H., Simela L. (2005). Goat meat quality. Small Ruminant Res., 60: 153-166.

 • Wen S. H., Su A. K., Hsieh R. C., Yan S. S., Wu J. S., Chang H. J. (1997). Breeding meat goats: upgrading Taiwan Native goats with Nubian goats. J. Taiwan Livest. Res., 30: 231-236.

 • Žujović M., Stanišić N., Memiši N. (2009). Autochthonous Balkan goat breed - composition and traits of kid carcass. Biotechnol. Anim. Husb., 25: 411-420.

Annals of Animal Science

The Journal of National Research Institute of Animal Production

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.731

CiteScore 2016: 0.79

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.687

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 12 12 12
PDF Downloads 2 2 2