Body dimensions and weight to height indices in rescuers from the State Fire Service of Poland

Open access

Abstract

Few studies have been published in Poland concerning body dimensions of firefighters from the State Fire Service although this knowledge is needed for e.g. development of personal protective equipment. The aim of the study was to evaluate body dimensions and weight-to-height ratio in firefighters from the State Fire Service. Using the anthropological procedures, body mass (BM) and body height (BH) were examined in 178 men at the chronological age (CA) of 19.5 to 53 years who were rescuers from the national rescue and fire brigades of the State Fire Service. The study participants were divided into three categories of CA: up to 25 years, between 24 and 44 years, and over 44 years. The results were compared to population standards. It was found that BH of the youngest rescuers was significantly higher (0.05) than in other study participants. Based on the standardized values of BM and BMI, population of firefighters aged over 25 years was found to be characterized by overweight and, in certain cases, even by obesity. The excess level of body mass index (BMI ≥ 25 kgm2) was found in nearly 60% of study participants, with half of the group classified as overweight (n=31, BMI ranging from 25 to 29.9 kg/m2), and 10% classified as obese. Due to the worrying high percentage of cases of excess body mass in firefighters from the State Fire Service, it was found that it is recommended to evaluate the relationships between body height and mass on regular basis during periodical obligatory tests of physical fitness of rescuers from the State Fire Service and to increase the frequency and duration of training sessions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bertrand J Kłos A Szymańska W. 2011. Ocena stanu uwapnienia kości studentów I roku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Probl Hig Epidemiol 92(1):110–13.

 • Biela U Pająk A Kaczmarczyk-Chałas K Głuszek J Tendera M Waśkiewicz A Kurjata P Wyrzykowski B. 2005. Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20–74 lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol 63(6 supl. 4): 2–6.

 • Brudecki J Chrzanowska M. 2015. Anthropometric indicators as predictors of the risk of metabolic syndrome in adult working men. Anthropol Rev 78(1):67–77.

 • Choła Ł Zych M Pilis K Michalski C Pilis W Pilis A. 2013. Wpływ 6-miesięcznego pobytu wysokogórskiego na skład ciała i wydolność fizyczną żołnierzy. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kult Fiz 12(2):193–6.

 • Craig CL Russell SJ. 1999. Reliability and validity of measures of adult physical activity patterns. w: Mini-symposium: Can public health surveillance of physical activity be standardized internationally? Med Sci Sports Exerc 31:389.

 • Dobosz J Mayorga-Vega D Viciana J. 2015. Percentile Values of Physical Fitness Levels Among Polish Children Aged 7 to 19 Years – a Population-Based Study. Cent Eur J Public Health 23(4): 340–51.

 • Drygas W. 2005. Współczynnik masy ciała a ryzyko zgonu. Badanie POL-MONICA w populacji polskiej w średnim wieku – komentarz redakcyjny. Kardiol Pol 62(2): 106–107.

 • Ferro-Luzzi A. Sette S. Franklin S. James W.P.T. 1992. A simplified approach of assessing adult chronic energy deficiency. Eur J Clin Nutr 46:173–186.

 • Flint E Cummins S Sacker A. 2014. Associations between active commuting body fat and body mass index: population based cross sectional study in the United Kingdom. BMJ 349:g4887.

 • Flint E Cummins S. 2016. Active commuting and obesity in mid-life: cross-sectional observational evidence from UK Biobank. Lancet Diabetes Endocrinol 1(2):e46–e55.

 • Jasiński T Tkachuk V. 2004. Analiza wskaźników wagowo-wzrostowych pilotów samolotów wojskowych i cywilnych w Polsce w latach 1992-2002. Antropomotoryka 26:45–51.

 • Kaca M Kucia-Czyszczońk K Dybińska E. Wybrane determinanty morfologiczne sprawności specjalnej w sporcie ratowniczym. In: M Napierała A Skaliy W Żukow editors. 2011. Stan perspektywy i rozwój ratownictwa kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Bydgoszczy 71–92.

 • Kaczmarczyk-Chałas K Drygas W. 2003. Trendy zmian cech antropometrycznych nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Łodzi 1991–2001. Badanie programu CINDI-WHO. Med Metabol 2: 42-6.

 • Kłos A Bertrandt J Kurkiewicz Z. 2007. Antropometryczna ocena stanu odżywienia załogi wybranej jednostki pływającej marynarki wojennej. Roczn PZH 58(1): 259-65.

 • Kłos A Bertrand J Tomczak A Kłos K. 2015. Ocena stanu odżywienia żołnierzy pełniących służbę w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Probl Hig Epidemiol 96(4):785–8.

 • Kłosiewicz-Latoszek L. 2010. Otyłość jako problem społeczny zdrowotny i leczniczy. Probl Hig Epidemiol 91(3):339–43.

 • Kohl HW 3rd Craig CL Lambert EV Inoue S Alkandari JR Leetongin G Kahlmeier S. 2012. The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 380(9838):294–305.

 • Kułaga Z Litwin M Tkaczyk M Palczewska I Zajączkowska M Zwolińska D Krynicki T Wasilewska A Moczulska A Morawiec-Knysak A Barwicka K Grajda A Gurzkowska B Napieralska E Pan H. 2011. Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr 170(5):599–609.

 • Kurniewicz-Witczakowa R Miesowicz I Niedźwiecka Z Pietrzak M. 1983. Siatki centylowe wysokości masy ciała oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych dzieci i młodzieży warszawskiej od urodzenia do 18 roku życia. Problemy Med Wieku Rozwoj 12:56–67.

 • Landsberg B Plachta-Danielzik S Much D Johannsen M Lange D Müller MJ. 2008. Associations between active commuting to school fat mass and lifestyle factors in adolescents: the Kiel Obesity Prevention Study (KOPS). Eur J Clin Nutr 62(6):739–47.

 • Mansoubi M Pearson N Clemes SA Biddle SJH Bodicoat DH Tolfrey K Edwardson CL Yates T. 2015. Energy expenditure during common sitting and standing tasks: examining the 15 MET definition of sedentary behavior. BMC Pub Health 15(516):1–8.

 • Michnik K. 2000. Komponenty ciała pracowników służb pożarniczych. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku. 5:276–79.

 • Milewicz A. 2015. Fenotyp otyłości a skład masy ciała i profil metaboliczny. Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 1(1):15–19.

 • NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). 2016. A century of trends in adult human height eLife 5:e13410:1–29. [Accesed 17 July 2017]

 • Pająk A Topór-Mądry R Waśkiewicz A Sygnowska E. 2005. Współczynnik masy ciała a ryzyko zgonu. Badanie POL-MONICA w populacji polskiej w średnim wieku. Kardiol Pol 62(2): 95–105.

 • Palczewska I Niedźwiecka Z. 2001. Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med Wieku Rozwoj (suplement 1):19–118.

 • Pawłowski R. 1977. Rozwój i sprawność fizyczna kandydatów do Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Kultura Fizyczna 31(1):15–18.

 • Pietraszewska J Burdukiewicz A Andrzejewska J Stachoń A. 2012. Poziom i dystrybucja otłuszczenia oraz postawa ciała zawodowych żołnierzy i policjantów. Probl Hig Epidemiol 93(4):759–65.

 • Przewęda R Dobosz J. 2005. Growth and physical fitness of Polish youths. Studia i Monografie number 103. AWF Warszawa.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2016 roku pozycja 30.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 r. nr 261 poz. 2191 z późn. zm. m. in. z 11 maja 2015 roku Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2015.720.

 • Rywik S. 2002. Epidemiologia otyłości na podstawie 17-letnich badań populacji Warszawy w średnim wieku – badanie Pol-MONIKA Warszawa i Pol-Monika-BIS Med Metabol 4: 16–17.

 • Sterkowicz St. 2000. Wyniki uczestników mistrzostw sportu pożarniczego w świetle wskaźników doświadczenia i rozwoju fizycznego. In: RM Kalina K Klukowski K Jędrzejak A Kaczmarek editors. Współczesne kierunki rozwoju kultury fizycznej w formacjach obronnych. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w wojsku. Warszawa 5:75–87.

 • Tomczak A Bertrandt J Kłos A Bertrandt B. 2014. Assessment of physical fitness physical capacity and nutritional status of soldiers serving in the “GROM” Polish Special Forces Unit. Probl Hig Epidemiol 95(1):86–90.

 • Tomczak A Haponik M. 2016. Physical fitness and aerobic capacity of Polish military fighter aircraft pilots. Biomedical Human Kinetics 8:117–23.

 • Sakowska I Wojtyniak B. 2008. Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego związane ze stylem życia. In: B Wojtyniak B P Goryński editors. Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa. http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/PZH_Raport_2008.pdf [Accessed 17 July 2017]

 • Stupnicki R Dobosz J Tomaszewski P Milde K. 2003. ilościowa analiza zmiennych w przebiegu rozwoju. In: J Charzewska editor. Metody statystyczne w antropologii. Wydawnictwo AWF w Warszawie 33–43.

 • Szklarska A Kozioł S Bielicki T Welon Z. 2004. Polacy rosną czy tyją? Międzypokoleniowe trendy sekularne na tle zmian społeczno-ekonomicznych. In: J Charzewska editor. Trendy sekularne na tle zmian cywilizacyjnych. Siódme Warsztaty Antropologiczne im. prof. Janusza Charzewskiego Wydawnictwo AWF w Warszawie 31–38.

 • Wareham N Rennie KL. 1998. The assessement of physical activity in individuals and populations: why try to be more precise about how physical activity is assessed? Int J Obes Relat Metab Disord 22:30–38.

 • Wasiluk A. 2010. Charakterystyka porównawcza rozwoju fizycznego poborowych zamieszkujących wschodnie regiony kraju. Zeszyty Naukowe WSOWL 156 (2):242–51.

 • Word Health Organisation Report No.854. 1995. Physical status: The use of interpretation of anthropometry. Geneva. Available at: http://www.whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_854.pdf. [Accessed 17 July 2017]

 • Ziółkowska-Łajp E. 1998. Wielkość proporcje i skład ciała pilotów. In: A Gąsiorowski J Gurba W Kozak-Zychman editors. Człowiek wczoraj dziś jutro. Lublin 59–62.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.22
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.472

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 327 192 5
PDF Downloads 148 93 4