Comorbidities in patients over 60 years of age treated at the rehabilitation clinic

Open access

Abstract

Patients aged above 60 represent a very diversified population group with respect to their health condition. This may result from multimorbidity. In the rehabilitation process of elderly patients it is especially crucial to identify not only the underlying diseases which constituted the grounds for referral to the rehabilitation clinic, but also the comorbidities that have to be taken into consideration while planning their rehabilitation. The aim of the present paper is the assessment of comorbidities in patients of the rehabilitation clinic. The study population included 1616 patients (447 man and 1169 women) treated at the rehabilitation clinic. The factors put through analysis were the age and gender of the patient, the main diagnosed (underlying) illness subject to rehabilitation treatment, as well as comorbidities. All diseases, both the underlying conditions and the comorbidities have been classified according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revised edition). The main reasons for the treatment at the rehabilitation outpatient clinic were arthrosis of the spine, knee and hip joints, polyarthritis, osteoporosis, diseases of the central nervous system diseases and paralytic syndromes as consequences of strokes, hypertension or atherosclerosis, as well as post-traumatic conditions.

The most frequent comorbidities occurring in patients of the rehabilitation clinic were cardiovascular diseases (irrespective of the age group and the underlying disease). In the age group of 60-64, the subsequent comorbidities were gastrointestinal and cancers, and in the age of 65-74, neoplasms were the most frequently occurring comorbidities. The performed analysis resulted in the following conclusions: The majority of patients diagnosed and treated at the rehabilitation centre suffered from irregularities in the muscular, articular and skeletal system or the connective tissue (those were mainly the arthrosis of the spine, hip and knee joints as well as osteoporosis). The most frequently observed comorbidities in patients of the rehabilitation clinic were cardiovascular and gastrointestinal diseases, as well as neoplasms.

Bień B 2014. Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia. In: Wieczorowska- Tobis K, Talarska D, editors. Geriatria i Pielęgniarstwo geriatryczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 43-52. (in Polish)

Buchwald-Rogalka M. 2008. Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce Południowej w 2004 roku - możliwość optymalizacji działań profilaktycznych na poziomie subregionu. Probl Hig Epidemiol 89(1):128-32. (in Polish)

Central Statistical Office of Poland. Available at http://stat.gov.pl/ Accessed on May 13, 2015.

Ciura G, Szymańczak J. 2012. Starzenie się społeczeństwa polskiego. Infos 12 (126), BAS: 1-4. (in Polish)

Czyżewska-Torba P, Stachowska M, Talarska D, Justa S, Szewczyczak M. 2013. Stan zdrowia dorosłych mieszkańców województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób po 60. r. ż. Nowiny Lekarskie 82(1):3-8. (in Polish)

Duda K. 2012. Proces starzenia się. In: Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź J A. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1-31. (in Polish)

Dyzmann-Sroka A , Trojanowski M, Kubiak A, Olenderczyk W, Plucińska A, Szczęch B, Wosicka T, Tomala M. 2014. Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2012 roku. Biuletyn nr 11, Poznań: Wielkopolskie Centrum Onkologii, 1-138. (in Polish)

Grodzicki T, Gryglewska B, Tomasik T, Windak A. 2012. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym. Gerontologia Polska 20(4):119-47. (in Polish)

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-2015-WHO, 2015. Available at: http://apps.who.int Accessed on May 13, 2015.

Kostka T. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób starszych. 2009. In: Kostka T, Koziarska- Rościszewska M, editors. Choroby wieku podeszłego. Praktyka Lekarza Rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 163-71. (in Polish)

Piotrowicz K. 2013. Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielochorobowością - podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego. Gerontologia Polska 21(3):63-72. (in Polish)

Rosenthal T, Nughton B, Williams M. 2009. In: Pączek L, Niemczyk M, editors. Geriatria. Lublin: Wydawnictwo Czelej, XIII. (in Polish)

Staszewska A. 2013. Problem starzenia się społeczeństwa w programach Unii Europejskiej. Nowiny Lekarskie 82:101-7. (in Polish)

Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G. 2003. Fizjoterapia, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 641. (in Polish)

Tykarski A, Posadzy-Małaczyńska A, Wyrzykowski B, Kwaśniewska M, Pająk A, Kozakiewicz K, Rywik S, Broda G. 2005. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBAS. Kardiologia Polska 63:6 (supl. 4). (in Polish)

Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. 2012. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny. 1-339. (in Polish)

Wieczorowska-Tobis K. 2011. Specyfika pacjenta starszego. In: Wieczorowska-Tobis K, Kostka T, Borowicz, AM, editor. Fizjoterapia w geriatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 18-28. (in Polish)

Zdrojewski T, Rutkowski M, Bandosz P, Gaciong Z, Jędrzejczyk T, Solnica B, Pencina M, Drygas W, Wojtyniak B, Grodzicki T, Piwoński J, Wyrzykowski B. 2013. Rozpowszechnienie i kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w Polsce. Cele i sposób realizacji badania NATPOL 2011. Kardiologia Polska 4:381-992. (in Polish)

Anthropological Review

The Journal of Polish Anthropological Society

Journal Information


CiteScore 2017: 0.70

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.282
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.439

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 218 190 31
PDF Downloads 63 59 7