Unemployment in the Polish countryside and its effect on the development and rate of maturation of rural girls

Open access

Unemployment in the Polish countryside and its effect on the development and rate of maturation of rural girls

The aim of this study is to assess the biological status of girls from landless rural families - daughters of working fathers, and those of unemployed fathers. The measures include age at menarche, body height and weight, and the body mass index (BMI). The study of rural girls was conducted in 2001; a total of 9599 girls aged 9-18 were examined. The material used in the present article only embraces girls from non-farming rural families (N = 4476). It was divided into daughters of working fathers (86.5%) and those of unemployed fathers (13.5%). Daughters of working fathers mature earlier than those of unemployed fathers. The difference in the age at menarche is 0.39 years and is statistically significant. The age at menarche of daughters of unemployed fathers approximates the menarchal age of daughters from farming families with many children (5 or more) in which both parents have elementary education. In groups similar in terms of the father's education and the number of children in the family, daughters of unemployed fathers display a later age at menarche and a lower body height and weight. These results support the statement that a father's lack of employment affects the biological status of his daughters.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bielicki T. A. Waliszko B. Hulanicka K. Koltarz 1986 Social class gradient in menarchal age in PolandAnn. Hum. Biol.13 1 1-11

 • Bielicki T. A. Szklarska Z. Welon C. Brajczewski 1997 Nierówności społeczne w Polsce. Antropologiczne badania poborowych w trzydziestoleciu (1965 - 1995) Monografie Zakładu Antropologii PAN Wrocław

 • Bielicki T. A. Szklarska S. Kozieł Z. Welon 2003 Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19 - letnich mężczyzn Monografie Zakładu Antropologii PAN Wrocław

 • Bielicki T. A. Szklarska 1999 Secular trends in stature in Poland national and social class-specificAnn. Hum. Biol.3 251-258

 • Charzewski J. T. Łaska-Mierzejewska H. Piechaczek L. Łukaszewska 1991 Wiek menarche dziewcząt warszawskich w 1976 - 1986 rokuWychowanie Fizyczne i Sport2 15-29

 • Charzewski J. J. Lewandowska H. Piechaczek A. Syta L. Łukaszewska 1998 Wiek menarche dziewcząt warszawskich w 1986 - 1997 rokuWychowanie Fizyczne i Sport1 61-66

 • Fedyszak-Radziejowska B. 2002 Charakterystyka społeczno - ekonomiczna mieszkańców wsi [in:] Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie wiedza poinformowanie L. Kolarska - Bobińska (ed.) Instytut Spraw Publicznych Warszawa

 • Fedyszak-Radziejowska B. 2003 Polityka rolna UE a problemy polskiej wsi i rolnictwa Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Warszawa.

 • Frenkel I. 1997 Struktura ludności i gospodarstw domowych według źródeł utrzymania [in:] Powszechny spis rolny 1996. Ludność związana z rolnictwem cz. II GUS Warszawa.

 • Godina E. Z. 1994 Same attest trends in the somatic development of Moscow schoolchildren [in:] Growth and Ontogenetic Development in Man IV. K. Hajnis (ed.) Charles University Prague

 • Gorlach K. 2000 Raport o rozwoju społecznym 2000. Rozwój obszarów wiejskic Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

 • GUS data 2000 2001 2002 Roczniki Statystyczne

 • Hulanicka B. C. Brajczewski T. Jedlińska A. Waliszko 1990 City - Town Village Growth of Children in Poland in 1998 Monografie Zakładu Antropologii PAN Wrocław

 • Kłos B. 2006 Bezrobocie na wsi Biuro studiów i ekspertyz. Warszawa

 • Liestol K. 1982 Social conditions at menarcheal: The importance of early years of lifeAnn. Hum. Biol.9 521-537

 • Łaska-Mierzejewska T. 1970 Effect of ecological and socio - economic factors on the age at menarche body height and weight of rural girls in PolandHum. Biol.42 284-292

 • Łaska-Mierzejewska T. 1983 Wpływ społecznego zróżnicowania ludności wiejskiej na wiek menarche i jego trend sekularnyMateriały i Prace Antropologiczne103 21-43

 • Łaska-Mierzejewska T. E. Łuczak 1993 Biologiczne mierniki sytuacji społeczno - ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce w latach 1967 1977 1987 Monografie Zakładu Antropologii PAN Wrocław

 • Łaska-Mierzejewska T. E. Olszewska 2003 Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967 - 2001 (badania dziewcząt) Studia i Monografie AWF Warszawa

 • Łaska-Mierzejewska T. E. Olszewska 2004 Biologiczne wskaźniki zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967 - 2001 Komunikaty Raporty Ekspertyzy IERiGŻ 493 Warszawa

 • Łaska-Mierzejewska T. E. Olszewska 2007 Anthropological assessment of changes in living conditions of the rural population in Poland in the 1967 - 2001Ann. Hum. Biol.34 (3) 362-376

 • Michna W. 1999 Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczenia Studia i Monografie IERiGŻ 92 Warszawa

 • Michna W. 2001 Zatrudnienie i bezrobocie w obszarach wiejskich IPiSS Warszawa

 • Parlińska M. 2003 Analiza bezrobocia na przykładzie wybranych miejsc w Polsce www.statsoft.pl www.statsoft.pl

 • Pałucha M. 2003 Struktura gospodarstw rolnych w Polsce. Raport o rozwoju społecznym - rozwój obszarów wiejskich Polska 2000 UNDP Warszawa 39

 • Rona R. J. S. Chinn 1984 The National Study of Heath and Growth: nutritional surveillance of primary school children from 1972 to 1981 with special reference to unemployment and social classAnn. Hum. Biol.11 1 17-27

 • Rona R. J. S. Chinn 1991 Father's unemployment and height of primary school children in BritainAnn. Hum. Biol.18 5 441-448

 • Skład M. A. Zieniewicz H. Popławska J. Szczuk 2002 Poziom rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców z rodzin o bardzo dużej liczbie dzieci Roczniki Naukowe AWF Warszawa ZWWF Biała Podlaska. Tom IX

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.22
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.472

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 190 108 5
PDF Downloads 50 35 0