Proposal of Economic Assessment of Hard Coal Mines Operation Conducted in Polish Conditions with the Use of Cost Benefit Analysis

Open access

Abstract

The paper presents possibilities of an economic evaluation of hard coal mines, using Cost Benefit Analysis (CBA). Suggested methodology for CBA applied to the economic evaluation of a mine allows to conduct a complex evaluation of mine’s functionality in connection to Polish conditions. Additionally to financial aspects, significant from the point of view of the mine’s owner, the paper includes social and environmental effects as a result of mining activities. Proposed methodology has undergone tests which used averaged data obtained from two selected hard coal mines located in the Upper Silesian Coal Basin. Presented results confirm the validity of social costs and benefits, and environmental losses resulting from mining operation, which were included in analysis comprehensively evaluating the efficiency of hard coal mines.

Bartik T.J., 2011. Including Jobs in Benefit-Cost Analysis. Upjohn Institute Working Paper 11-178. Kalamazoo. MI: W. E. Upjohn Institute for Employment Research.

Berman R., 2009. Wycena wartości złóż kopalin. Wybrane metody wyceny. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 35.

Burchart-Korol D., Krawczyk P., Śliwińska A., Czaplicka-Kolarz K., 2013. Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 3, 384.

Burchart-Korol D., Krawczyk P., Czaplicka-Kolarz K., Turek M., Borkowski W., 2014. Development of sustainability assessment method of coal mine. Journal of Sustainable Mining, 13(4), 5-11. doi: 10.7424/jsm140402.

Burzyńska D., Fila J., 2007. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 65-68.

Cała M. (red.), 2013. Mining Waste Management in the Baltic Sea Region. Min-Novation project. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Czaplicka-Kolarz K., Burchart-Korol D., Turek M., Borkowski W., 2015. Model of eco-efficiency assessment of mining production processes. Arch. Min. Sci., Vol. 60, No 2, p. 497-506.

Czaplicka-Kolarz K., 2014. Zidentyfikowanie, agregacja i weryfikacja istotnych procesów jednostkowych kopalń węgla kamiennego oraz związanych z nimi danych wejściowych i wyjściowych na potrzeby budowy systemu ekspertowego. Załącznik 2. Sprawozdanie merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce”.

Czaplicka-Kolarz K., Ściążko M. (red.) 2004. Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla – Ekoefektywność technologii czystego spalania węgla. GIG, Katowice.

Czaplicka-Kolarz K. (red.), 2002. Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w ekobilansie kopalni. Wydawnictwo GIG, Katowice.

Drobniak A., 2002. Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Dubiński J., Turek M., 2014. Chances and Threats of Hard Coal Mining Development in Poland – the Results of Experts Research. Arch. Min. Sci., Vol. 59, No 2, p. 395-411.

Dubiński J., 2013. Sustainable development of mining mineral resources. Journal of Sustainable Mining, Vol. 12, No. 1, p. 1-6.

Famielec J., 1999. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa-Kraków.

Fiedor B. (red.), 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Florio M. i in., 2001. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz Spójności i ISPA). Jednostka ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna – Polityka Regionalna, Komisja Europejska.

Fujiwara D., 2010. Social Cost-Benefit Analysis framework methodologies for estimating and incorporating the wider social and economic impacts of work in Cost-Benefit Analysis for employment programmes. The Department for Work and Pension, Londyn.

Gillespie R., Krat M.E., 2010. Valuing the Non-Market Impacts of Underground Coal Mining. The University of western Australia, December 2010.

Gillespie Economics, 2011. South East Open Cut Project and Ashton Coal Project Modification. Appendix 18. Benefit Cost Analysis.

Henzej H., Jędrzejczyk I., Lorek E., 2000. Metodologia zintegrowanej oceny inwestycji ochronnych na przykładzie zbiornika wodnego Racibórz. [W:] Ekonomika inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Janik A., 2012. Wielokryterialna metoda wyceny wartości terenów zdegradowanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Katowice, z. 62, s. 57-79.

Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., 2010. Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publiczny. Górnictwo i Geoinżynieria 4/2010, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Kawala J. i in., 2002. Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich. LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. Kraków.

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 2008. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (M. P. 2014 poz.955).

Kudełko M., 2005. Model decyzyjny przedsiębiorstwa pozyskiwania surowców skalnych. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych „Ekonomia i Środowisko“, nr 1(27), Białystok.

Kudełko M., 2013a. Metodyka i założenia wyceny kosztów zewnętrznych powodowanych przez planowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin. Polityka Energetyczna, t. 16, zeszyt 1.

Kudełko M., 2013b. Szacunek kosztów zewnętrznych powodowanych przez planowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz krajowy sektor energetyczny. Polityka Energetyczna, t. 16, zeszyt 2.

Kulczycka J., Koneczny K., Kowalski Z., 2003. Cost-benefit analysis for the assessment of environmental aspects of mining industry. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 19, Zeszyt 4.

Kulczycka J., 2011. Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu. Studia, Rozprawy, Monografie 169, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2011, ISBN 978-83-60195-29-1, s. 252.

Kulczycka J., Berman R., Faworyta W., 2012a. Korzyści makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem kopalin towarzyszących i odpadów wydobywczych w górnictwie węgla brunatnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 83.

Kulczycka J., Berman R., Cholewa M., 2012b. Analiza kosztów i korzyści zagospodarowania odpadów górnictwa węgla kamiennego. Proceedings of Conference at the University of Economics, Katowice 17-19.IX.2012.

Ligus M., 2010. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści. Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Martyka J., Nowak K., Tausz K., 2001. Uciążliwości związane z bliskim sąsiedztwem kopalń w opinii społecznej. Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Katowice, Seria z Lampką Górniczą, t. 6, s. 63-74.

Mokrzycki E. i in., 1992. Skutki oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze i metody szacowania strat. Polska Akademia Nauk-Kraków, Wydawnictwo CPPGCMiE PAN, Kraków.

Piontek F. (red.), 1989. Straty spowodowane degradacją powierzchni ziemi w Województwie Katowickim. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Piontek F., 1992. Społeczno-Ekonomiczne koszty i uwarunkowania wydobycia węgla w Województwie Katowickim. Akademia Ekonomiczna, Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice.

Rączka J., 2002. Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego. Materiały szkoleniowe opracowane w ramach TRANSFORM ADVICE PROGRAMME – Investment in Environmental Infrastructure in Poland.

Rydlewska-Liszkowska I., 2006. Koszty chorób zawodowych i wypadków przy pracy w Polsce. Medycyna Pracy, 4/2006, s. 319.

Rzepecki J., 2005. Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce. Bezpieczeństwo pracy, 7-8/2005, s. 36.

Surdej A., 2008. Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych w Środowisko i warsztat ewaluacji. PARP, s. 109-126, Warszawa.

Tausz K. (red.), 2009. Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypadku przy pracy. Praca zbiorowa, Wyd.: Główny Instytut Górnictwa, Katowice.

Turek M., 2013. System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego. Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.

Urząd Statystyczny w Katowicach, 2013. Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego. III Kwartał 2013, s. 33, Katowice.

Wyższy Urząd Górniczy, 2014. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2013 roku (na tle porównawczym od 2008 roku). Katowice.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, 2013. Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego. II Kwartał/Okres I-VI 2013 r., s. 21, Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki, 2007. Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur i rent. s. 44-49, Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki, 2009. Emerytury i renty górnicze w 2008 roku. s. 7-8, Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2010. Prewencja wypadkowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. s. 14-15, Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2012. Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009-2011. s. 58, Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, 2013. Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2012 roku. s. 39, Warszawa.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 112 112 14
PDF Downloads 40 40 9