Mining Hazards Analysis with Simultaneous Mining Copper Ores and Salt Deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) Mines with Regard to Dynamic Influences

Open access

Abstract

In the case of locating two bedded deposits of different mineral resources in a small vertical distance, additional or increased mining hazards can occur (deformations of the rock mass, crumps and mining shocks, hazards to the land surface). This paper has thoroughly examined the impact of exploitation of the lower-located deposit of copper ore on the higher-located deposit of salt as well as the reverse situation as regards the dynamic phenomena, being the greatest lithospheric hazard in LGOM. At the same time theoretical models of processes were applied, verified by previous observations in situ in mines of Legnica-Głogów Copper Belt.

Andrusikiewicz W. i in., 2012. Model rozcięcia i przestrzenne usytuowanie wyrobisk w złożu solnym jako wytyczne do opracowania projektu technicznego eksploatacji – etap II. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Kraków.

Florkowska L., 2000. Numeryczne wyznaczanie stanu naprężenia w ścianie budynku poddanego wpływowi nieciągłych deformacji powierzchni. Arch. Min. Sci., Vol. 45, No 2.

Kłeczek Z., 1994. Geomechanika górnicza. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice.

Kłeczek Z., 1999. Wytrzymałość soli kamiennej złoża LGOM w złożonym stanie naprężeń. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud CUPRUM, nr 11.

Korman S., 1958. Stan napięcia w górotworze pod wybieranym pokładem. Cz. I. Podstawy teoretyczne. Archiwum Górnictwa, t. 2, z. 3.

Monografia KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 2007.

Popiołek E., 2009. Protection of Mining Areas. Wydawnictwo AGH, Kraków.

Popiołek E., Kłeczek Z. i in., 2011 i 2012. Określenie wzajemnych wpływów eksploatacji złoża miedzi i złoża soli w warunkach KGHM Polska Miedź S.A. – etap I, II i III. Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków.

Projekt zagospodarowania złoża soli kamiennej „Bądzów”. Opracowanie Chemkop. Kraków, wrzesień 2012.

Zeljaś D., 2008. Ocena geotechnicznych możliwości podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w złożu soli kamiennej LGOM. Praca doktorska, AGH Kraków.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 5
PDF Downloads 23 23 5