Structures and Opportunities to Supply the Telecommunication Systems in Underground Mines

Open access

Abstract

Telecommunication systems in underground mines require reliable power supply both of stationary and underground devices. Special problems connected with power supply occur in a case when subscriber devices are located in explosion hazard areas. The paper presents the basic problems connected with power supply of stationary elements of safety systems as well as subscriber devices located in explosion hazard areas that are significantly distant from stationary elements. Acceptable methods of supplying the subscribers devices under technical environment conditions of mine undergrounds have been determined.

Cierpisz S., Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A., 2007. Systemy gazometryczne w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Dmowski A., Dzik T., 2004. Zasilanie potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego. Wiadomości Elektrotechniczne 2004, nr 9.

Heinloth K., 2006. Energy Technologies. Springer-Verlag.

Miśkiewicz K., Wojaczek A., 2010. Systemy radiokomunikacji z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Muhammad H., Rashid M., (ed.) 2007. Power Electronics Handbook. Devices, Circuits and Applications. Elsevier.

PN-EN 60079-1:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d“.

PN-EN 60079-11:2012. Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i“.

PN-EN 60079-25:2011. Atmosfery wybuchowe - Część 25. Systemy iskrobezpieczne.

PN-EN 60079-28:2010. Atmosfery wybuchowe - Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne.

RMG 2002. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych”. Dz.U. nr 139 poz. 1169.

Wojaczek A. 2014. Wpływ środowiska technicznego kopalń podziemnych na transmisję sygnałów w dołowych sieciach telekomunikacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Wojaczek A., Miśkiewicz K., 2011: Monitorowanie procesów technologicznych i parametrów bezpieczeństwa w systemach dyspozytorskich kopalń. Monografia pod red. A. Dyczko i A. Wojaczka pt.: „Systemy telekomunikacyjne, monitoring wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż”. Wydawnictwo Fundacja dla AGH. Kraków.

Wojda T., 2004. Topologie UPS - uporządkowana klasyfikacja. Wiadomości Elektrotechniczne 2004, nr 7-8.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 128 99 7
PDF Downloads 49 41 4