Influence of Mining Operating Conditions on Fault Behavior

Open access

Abstract

This article concerns numerical modeling of the impact of mining operations on fault behavior, carried out on the basis of a calculation program based on the finite element method. The calculations and their graphic results related to the reactions of vertical discontinuity on the mining operations that run along its boundary under changing operating parameters, such as geometry of the field and direction of mining with respect to the fault, as well as the method of liquidation of the caving zone. The behavior of the fault was analyzed based on distributions in the plane of shear stress and slip, together with their range and energy dissipated due to friction. The results of numerical calculations made it possible to draw conclusions on the impact of faults and the impact of operating conditions of mining in their vicinity on the level of seismic hazard.

Abaqus v6.8, 2008. User ‘s Manual. Dassault Systèmes Simulia Corp. Providence. USA 2008.

Burtan Z., 2012. Wpływ eksploatacji w rejonach zaburzeń uskokowych o dużych zrzutach na kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego w kopalniach Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Rozprawy Monografie, nr 247, Wydawnictwa AGH, Kraków.

Chlebowski D., 2009. Analityczna metoda określania przemieszczeń i naprężeń w sąsiedztwie uskoku w aspekcie oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Archives of Mining Sciences, Vol. 54, No 3, p. 543-562.

Cieślik J., Tajduś A., 2011. Wpływ stref niestabilności uskoku na zagrożenie tąpaniami na przykładzie eksploatacji ścian 606 i 607 w pokładzie 510/II w KWK “Katowice-Kleofas”. Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Kwartalnik Nr 4/2/2011. Katowice.

Gil H., 1976. Wpływ uskoku na możliwość wystąpienia tąpnięcia w jego sąsiedztwie. Z. N. Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo. Z. 70. Gliwice.

Gil H., Litwiniszyn J., 1972. Wpływ eksploatacji górniczej na propagacje szczelin uskokowych w skorupie ziemskiej. Mat. Konf. Problemy Geodynamiki i Tąpań. Komitet Górnictwa PAN.

Golecki J., Jóżkiewicz S., 1962. Rozkład przemieszczeń i naprężeń w sąsiedztwie dwóch uskoków pionowych. Archiwum Górnictwa, T. VII, z. 1.

Goszcz H., 1985. Kompakcja tektoniczna jako przyczyna naturalnej skłonności skał do wstrząsów i tąpań. Przegląd Górniczy, Nr 7-8.

Goszcz A., 1986. Wpływ uskoków na stan zagrożenia tąpaniami. Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie, Nr 1/86.

Jóżkiewicz S., 1964. Rozkład przemieszczeń i naprężeń w sąsiedztwie jednego uskoku. Archiwum Górnictwa, Nr 4.

Kleta H., Duży S., 1995. Analiza numeryczna zachowania się górotworu zaburzonego tektonicznie w strefach wpływu eksploatacji górniczej. Z. N. Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, Z. 225. Gliwice.

Kwaśniewski M., 1999. Wpływ eksploatacji w rejonie uskoków na występowanie wstrząsów górniczych. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Seria Wykłady, Kraków.

Podgórski K., Kleta H., 1980. Określenie stanu naprężenia w masywie skalnym przy uwzględnieniu ruchów górotwórczych. Z. N. Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, Z. 107, Gliwice.

Tajduś A., Majcherczyk T., Cała M., 1994. Wpływ uskoków na stan zagrożenia tąpaniami pokładów węgla. Mat. Symp. Naukow-Technicznego Tąpania ‘94, GIG, Katowice.

Zorychta A., Burtan Z., 2012. Conditions of fault activation in the area of exploitation. AGH Journal of Mining and Geoengineering, Quarterly of AGH University of Science and Technology, Vol. 36, No 3. Kraków.

Zorychta A., Burtan Z., Chlebowski D., 1999. Metoda określania stanu zagrożenia tąpaniami w sąsiedztwie dyslokacji tektonicznych. Kwartalnik Cuprum, Nr 10.

Zuberek W., 1993. Wpływ tektoniki na występowanie sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą. Sympozja i Konferencje nr 6, Szkoła Podziemnej Eksploatacji złoż ‘93. PAN. Kraków.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 10
PDF Downloads 35 35 12