Application of Dst Interpretation Results by Log – Log Method in the Pore Space Type Estimation for the Upper Jurassic Carbonate Reservoir Rocks of the Carpathian Foredeep Basement / Interpretacja Testów Wykonywanych Rurowymi Próbnikami Złoża – Rpz w Skałach Węglanowych Górnej Jury Podłoża Zapadliska Przedkarpackiego

Open access

Abstract

In the south part of the Carpathian Foredeep basement, between Bochnia and Ropczyce, the Upper Jurassic (Oxfordian, Kimmeridian and Tithonian) carbonate complex plays important role as a hydrocarbon bearing formation. It consists of shallow marine carbonates deposited in environments of the outer carbonate ramp as reef limestones (dolomites), microbial - sponge or coral biostromes and marly or micrite limestones as well. The inner pore space system of these rocks was affected by different diagenetic processes as calcite cementation, dissolution, dolomitization and most probably by tectonic fracturing as well. These phenomena have modified pore space systems within limestone / dolomite series forming more or less developed reservoir zones (horizons). According to the interpretation of DST results (analysis of pressure build up curves by log - log method) for 11 intervals (marked out previously by well logging due to porosity increase readings) within the Upper Jurassic formation 3 types of pore/fracture space systems were distinguished:

- type I - fracture - vuggy porosity system in which fractures connecting voids and vugs within organogenic carbonates are of great importance for medium flow;

- type II - vuggy - fracture porosity system where a pore space consists of weak connected voids and intergranular/intercrystalline pores with minor influence of fractures;

- type III - cavern porosity system in which a secondary porosity is developed due to dolomitization and cement/grain dissolution processes.

Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M., 2003. Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikamizłoża. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków.

Dubiel S., Falkowicz S., 2001. Wpływ płuczek wiertniczych zasolonych i solanek na zmiany przepuszczalności piaskowcówgazonośnych w świetle badań laboratoryjnych. Archiwum Górnictwa, Vol. 46, No 3, Kraków.

Dubiel S., Rzyczniak M. et al., 1998. Analiza i interpretacja wyników badań rurowymi próbnikami złoża warstw perspektywicznychw rejonie Przedgórza Karpat, w celu oceny właściwości zbiornikowych skał i parametrów złożowychposzczególnych poziomów. Praca naukowo-badawcza. WWNiG - AGH Kraków.

Gutowski J., Urbaniec A. et al., 2007. Stratygrafia górnej jury i dolnej kredy środkowej części przedpola polskich Karpat. Biul. IG 426, p. 1-26, Warszawa.

Krajewski M., Matyszkiewicz J., Król K., 2011. Facies of the Upper Jurassic - Lower Cretaceous deposits from thesouthern part of the Carpathian Foredeep basement in the Kraków - Rzeszów area (southern Poland). Annales Soc. Geol. Pol., Vol. 81, nr 3, p. 269-290.

Maksym A., Baszkiewicz A. et al., 2001. Środowiska sedymentacji i właściwości zbiornikowe utworów najwyższej juryi kredy dolnej rejonu Brzezówka - Zagorzyce na tle budowy geologicznej S części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geol., vol. 49, nr 5.

Materiały firmy Kappa, 1993-1995. Oprogramowanie interpretacji testów złożowych francuskiej firmy Kappa. ZPNiG Kraków.

Rybicki C. 1989. Hydrodynamiczne i gazodynamiczne metody badania, otworów i złóż węglowodorów. Technika Naftowa i Gazownicza cz. III.

Rybicki C., Dubiel S., Blicharski J., Falkowicz S., 2006. Prognoza dopływu wody do odwiertów gazowych. Archiwum Górnictwa, Vol. 51, No 2, Kraków.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 631 597 4
PDF Downloads 696 689 3