Reinforcing measures of steel roadway support in rockburst prone areas / Wzmacnianie stalowych obudów chodnikowych w obszarach zagrożonych tąpnięciami

Open access

Abstract

Due to the strong impacts of rockbursts in Ostrava-Karvina coalfield, which affect especially roadways and cross-cuts of longwall panels, it is necessary to strengthen standard steel roadways and breakthroughs supports. However it is a little different task in comparison with main solved problems of mining safety (Kidybinski, 2011), the use of reinforcing complementary bolts seems to be very effective. A varieties of numbers and locations of such rockbolts have been analyzed and compared from the viewpoint of the stability under dynamic events on the base of 3D mathematic modeling. The method used for computer modeling has been FEM applied by ANSYS code. It deals with the shape and nature the following issues: the deformation of a steel support, strain and deformation of reinforcing bolts, the critical energy by which a permanent strain is caused and the influential interaction of the adjacent rock on the above mentioned characteristics. A recommendation for number and location of reinforcing complementary bolts is also contained.

Abstract

Z uwagi na silne skutki tąpnięć występujących w obszarze zagłębia węglowego Ostrava-Karlina, których skutki najsilniej odczuwane są w rejonie chodników i przecinek konieczne jest wzmocnienie stalowych obudów tunelowych i obudów w przejściach. Jest to jednak drobny problem w porównaniu z głównymi problemami zapewnienia bezpieczeństwa kopalni (Kidybiński, 2011), jako że zastosowanie kotwienia do dodatkowego wzmocnienia obudowy wydaje się zabiegiem skutecznym. Przeanalizowano lokalizację i ilość zastosowanych kotwi. Wyniki porównano z wynikami badań stabilności w warunkach dynamicznych, przeprowadzonych z wykorzystaniem trójwymiarowego modelowania matematycznego. Modelowanie przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych, z wykorzystaniem programu ANSYS. W oparciu o metodę określa się kształt i charakter odkształceń obudów stalowych, naprężenia i odkształcenia wzmocnień kotwi, graniczną wartość energii przy której następuje trwałe odkształcenie oraz wzajemne oddziaływania z otaczającymi skałami i ich wpływ na wyżej wymienione charakterystyki. Podano także rekomendacje odnośnie ilości i lokalizacji uzupełniających kotwi.

References
  • Albrecht J., Potvin Y., 2005. Identifying the Factors that Control Rockbursts Damage to Underground Excavations. Proc. Of RaSiM6 Controlling Seismic Risk, Perth, pp. 519-528.

  • Horyl P., Šňupárek R., 2007. Behaviour of steel arch supports under dynamic effects of rockbursts. Mining Technology, Vol. 116, No. 3, pp. 119-128.

  • Horyl P., Šňupárek R., 2009. Rockbolts as Reinforcing Elements under Dynamic Impact of Rockbursts. Proc. Sinorock 2009, Hongkong pp.

  • Kidybinski A., 2011. The role of geo-mechanical modeling in solving problems of safety. Arch. Min. Sci., Vol. 55 (2010), No 2, p. 263-278.

  • Konečný P., Velička V., Šňupárek R., Takla G., Ptáček J., 2003. Rockbursts in period of mining activity reduction in Ostrava-Karviná Coalfield. In Proc. of 10th ISRM Congress, Sandton, Vol. 1, pp. 665-668.

  • McGarr A., 1997. A Mechanism of High Wallrock Velocities in Rockbursts. Pure Application Geophysics 150, pp. 381-391.

  • Nierobisz A., 2006. The model of dynamic loading of rockbolts, Arch. Min. Sci., Vol. 51, No 3, p. 453-470.

  • Stacey T.R., Ortlepp W.D., 2000. Support appropriate for dynamics loading and large static loading in block cave mining openings. Proc. MassMin2000 Brisbane, pp.783-789.

  • Šňupárek R., Zeman V., 2005. Rockbursts in longwall gates during coal mining in Ostrava-Karviná coal basin. In Proc. of EUROCK ´05 Impact of Human Activity on the Geological Environment Brno, pp. 611-616.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 9 9 9
PDF Downloads 2 2 2