Landscape as a National Symbol. Říp Mountain, Blaník Mountain, the River Vltava and the River Elbe and Their Role in Shaping the National Identity in the Final Stage of the Czech National Movement

Nina Milotová 1
 • 1 , Praha

Abstract

The paper deals with the role of the landscape in the shaping of the national identity in the final stage of the formation of the Czech modern nation. The topic is treated through the perspective of two pairs of Bohemian landscape features (Říp and Blaník Mountains, and the rivers Vltava and Elbe), both rich in symbolism. This concept was further highlighted by the travelling panel exhibition Story of Landscape at the Nation’s Service, which was held in the Lapidarium of the National Museum in the autumn of 2018. The present text is based on the research of literature and period sources (collection items) located in the National Museum Library and in the Historical Museum of the National Museum. The author presents the landscape as an important national symbol which has assumed this function through its relation to stories based on national history. The landscape is perceived here not only as a real (physical) environment, as a scene where a wide range of national and later tourist activities took place, but also as a symbolic space closely connected to the ideas of individuals within the national society.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANDERSON 1990: ANDERSON, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1990.6 (Česky vyšlo pod názvem Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.)

 • ASMUS 1992: ASMUS, Gesine (ed.). Die Elbe. Ein Lebenslauf / Labe. Život řeky. Berlin: Deutsches Historisches Museum – Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann GmbH, 1992.

 • ASSMANNOVÁ 2018: ASSMANNOVÁ, Aleida. Prostory vzpomínání. Podoby a proměny kulturní paměti. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018.

 • BERAN 1873: BERAN, Josef. Vycházky po Krkonoších. Světozor 7, 1873, č. 26, s. 303–305; č. 33, s. 393–394; č. 34, s. 405–406.

 • BÍLEK 2002: BÍLEK, Radko. Blaník v umění I. Blanické literární zajímavosti. 7. samostatná příloha vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem. Benešov: Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody – Muzeum okresu Benešov, 2002.

 • BÍLEK 2004: BÍLEK, Radko. Blaník v umění II. O Blaníku a jeho rytířích v beletrii. 9. samostatná příloha vlastivědného časopisu pod Blaníkem. Vlašim: Český svaz ochránců přírody – Muzeum Podblanicka, 2004.

 • BÍLEK 2005: BÍLEK, Radko. Blaník v umění III. Blaník a svatý Václav v sochařství. Samostatná příloha vlastivědného časopisu pod Blaníkem. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005.

 • BLACKBOURN 2009: BLACKBOURN, David. Podmaňování přírody. Voda, krajina a vývoj moderního Německa. Praha: BB/art s. r. o., 2009.

 • BLAŽKOVÁ – ČERVINKOVÁ 2015: BLAŽKOVÁ, Tereza – ČERVINKOVÁ, Petra (edd.). Krajina jako antropologická čítanka. Praha: Togga, 2015.

 • BOLDT – HÜTTENBERGER – MOLITOR – PETZINA 1988: BOLDT, Hans – HÜTTENBERGER, Peter – MOLITOR, Hansgeorg – PETZINA, Dietmar (edd.). Der Rhein. Mythos und Realität eines europäischen Stromes. Köln: Rheinland-Verlag GmbH, 1988.

 • ČÁKA 2002: ČÁKA, Jan. Zmizelá Vltava. Praha – Litomyšl: Nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka, 2002.

 • ČECH 1946: ČECH, Svatopluk. Modlitby k neznámému. Praha: Topičova edice, 19462.

 • ČECH 1960: ČECH, Svatopluk. Básně. Praha: Československý spisovatel, 1960.

 • ČINÁTL 2011: ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha: Argo, 2011.

 • DURYCH 1898: DURYCH, Václav. Cestopisné kresby Václava Durycha. Krkonoše. Pardubice: Eduard Kmínek, 18983.

 • FLACKE 1998: FLACKE, Monika (ed.). Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama. Berlin: Deutsches Historisches Museum, 1998.

 • FRANÇOIS – SCHULZE 1998: FRANÇOIS, Etienne – SCHULZE, Hagen. Das emotaionale Fundament der Nationen. In: FLACKE, Monika (edd.). Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama. Berlin: Deutsches Historisches Museum, 1998, s. 17–32.

 • GIBSON 2010: GIBSON, Clare. Symboly a jejich významy. Klíč k výkladu motivů a znaků v umění. Praha: Slovart, 2010.

 • HALBWACHS 2009: NAMER, Gérard – JAISSON, Marie (edd.). HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.

 • HAUSMANN 2009: HAUSMANN, Guido. Mütterchen Wolga. Ein Fluss als Erinnerungsort vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Frankfurt – New York: Campus Verlag, 2009.

 • HERTL 1964: HERTL, Jan. Blanická pověst. Její zdroje a proměny. In: ŠIMEK, Eduard – ZELENÝ, Václav (edd.). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 5, 1964, s. 121–154.

 • HLAVAČKA 2011: HLAVAČKA, Milan – MARES, Antoine – POKORNÁ, Magdaléna (edd.). Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011.

 • HLEDÍKOVÁ 1979: HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Ještě k počátkům blanické pověsti. In: BRANDL, Zdeněk – PETRÁŇ, Josef (edd.). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 20, 1979, s. 121–140.

 • HROCH 2009: HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.

 • JIRÁSEK 1894: JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: Jos. R. Vilímek, [1894].

 • JIRÁSEK 1980: JIRÁSEK, Alois. Z mých pamětí. Praha: Mladá fronta, 1980.

 • KAFKA 1897: KAFKA, Josef. Kafkův illustrovaný průvodce po Království českém, díl II – Krkonoše a Jizerské hory. Praha: Ed. Grégr [1897].

 • KRÁSNOHORSKÁ 1881: KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Blaník. Zpěvohra ve třech dějstvích. Praha: Fr. A. Urbánek, 1881.

 • KRÁSNOHORSKÁ 1897: KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Vlny v proudu. Praha: F. Šimáček, 18972.

 • KUČERA 2011: KUČERA, Martin. Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard. Praha: Academia, 2011.

 • KVĚT 1948: KVĚT, Jan. Má vlast. Česká krajina v díle našich malířů. Praha: Orbis, 1948.

 • LIBROVÁ 1988: LIBROVÁ, Hana. Láska ke krajině? Brno: Blok, 1988.

 • MACURA 1990: MACURA, Vladimír. Blaník a národní mýtus v 19. století. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 30, 1990, č. 2, s. 53–66.

 • MACURA 1998: MACURA, Vladimír. Sen o spících rytířích I. In: Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 14–28.

 • MAGRIS 2010: MAGRIS, Claudio. Dunaj. Životopis řeky. Praha: Mladá fronta, 2010.

 • MALURA – TOMÁŠEK 2012: MALURA, Jan – TOMÁŠEK, Martin (edd.). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012.

 • MARTIN – FISCHER 2018: MARTIN, Andreas – FISCHER, Norbert (edd.). Die Elbe. Über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kogress (1815) bis zur Gegenwart. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag – Verlag des Landschaftsverbandes Stade e. V., 2018.

 • MAUR 2001: MAUR, Eduard. Kult hor v českém národním mýtu. In: Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum 2001, s. 101–110.

 • MAUR 2006: MAUR, Eduard. Paměť hor. Šumava – Říp – Blaník – Hostýn – Radhošť. Praha: Havran 2006.

 • MILOTOVÁ 2011: MILOTOVÁ, Nina. Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914. Moderní dějiny 19, 2011, č. 1, s. 1–46.

 • MILOTOVÁ 2013: MILOTOVÁ, Nina. Vzhůru na Říp! Různé podoby putování na posvátnou horu Čech ve 2. polovině 19. století. In: Východočeský sborník historický, 23, 2013, s. 277–305.

 • MILOTOVÁ 2018a:MILOTOVÁ, Nina. Pouť krajinou domova. Ottovy „Čechy“ jako čítanka příslušníka českého národa. Dějiny a současnost 40, 2018, č. 5, s. 38–41.

 • MILOTOVÁ 2018b: MILOTOVÁ, Nina. Účast Podřipska na slavnosti kladení základních kamenů Národního divadla. In: HULÍKOVÁ, Veronika – MILOTOVÁ, Nina. Národ sobě. Katalog ke stejnojmenné výstavě Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem konané ve dnech 21. 6. – 9. 9. 2018. Roudnice nad Labem: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2018, s. 7–19.

 • MILOTOVÁ 2018c: MILOTOVÁ, Nina. „Krásnou pak krajinou točí se nezapomenutelné Labe…“ Řeka a její symbolický a kulturní význam v regionu české národní paměti. In: ĎURČANSKÝ, Marek – PLAVEC, Michal (ed.). Labe v proměnách věků. Praha: Národní technické muzeum, 2018, s. 81–101.

 • NAVRÁTIL 1918: NAVRÁTIL, Michal. Proroctví, písně a básně o Blaníku. Praha: Emil Šolc, [1918].

 • NERUDA 1907: NERUDA, Jan. Básnické spisy Jana Nerudy II. Praha: F. Topič, 1907.

 • PALACKÝ 1921: PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha: B. Kočí, 1921. (Dle původního vydání.)

 • PÁNEK 1979: PÁNEK, Jaroslav. K utváření pojmu Podblanicka (Stabilizace regionálního pojmu v krajinském tisku). In: BRANDL, Zdeněk – PETRÁŇ, Josef (edd.). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 20, 1979, s. 9–13.

 • PAUKNEROVÁ 2014: PAUKNEROVÁ, Karolína. Krajina. In: STORCHOVÁ, Lucie et al. (edd.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, s. 356–364.

 • PROCHÁZKOVÁ 1990: PROCHÁZKOVÁ, Eva. Táborové hnutí v letech 1868–1869 a Blaník. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 30, 1990, č. 2, s. 67–76.

 • PURŠ 1958: PURŠ, Jaroslav. Tábory v českých zemích 1868–1871. (Příspěvek k problematice národního hnutí). Československý časopis historický 6, 1958, s. 234–266, 446–470, 661–690.

 • RAK 1994: RAK, Jiří. Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. Jinočany: H&H, 1994.

 • RYBAŘÍK 1983: RYBAŘÍK, Václav. Základní kameny Národního divadla v Praze. Časopis Národního muzea – řada historická 152, 1983, č. 3–4, s. 180–204.

 • RYBAŘÍK 1990: RYBAŘÍK, Václav. Kámen z Blaníku v základech Národního divadla v Praze. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30, 1990, č. 2, s. 77–87.

 • SEDLÁČEK 1895: SEDLÁČEK, August. Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Praha: J. Otto, [1895].

 • SEMOTANOVÁ 2008: SEMOTANOVÁ, Eva. K problematice regionů – časoprostorových průsečíků. In: ŠIMŮ- NEK, Robert (ed.). Regiony – časoprostorové průsečíky? Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, s. 7–25.

 • SCHAMA 2007: SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Praha: Argo – Dokořán, 2007.

 • STIBRAL – DADEJÍK – ZUSKA: STIBRAL, Karel – DADEJÍK, Ondřej – ZUSKA, Vlastimil. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán, 2009.

 • STIBRAL 2005: STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Estetické vnímání přírody v novověku. Praha: Dokořán, 2005.

 • STIBRAL 2011: STIBRAL, Karel. O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou. Praha – Brno: Dokořán – Masarykova univerzita 2011.

 • ŠIMA 2006: ŠIMA, Karel. Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity. Český časopis historický 104, 2006, č. 1, s. 81–110.

 • ŠUBERT 1882: ŠUBERT, František Adolf (ed.). Čechy, sv. I – Šumava. Společnou prací spisovatelův a umělců čes - kých. Praha: J. Otto, [1882].

 • THIESSOVÁ 2007: THIESSOVÁ, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. a 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.

 • TOMÁŠEK 2016: TOMÁŠEK, Martin. Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století. Praha – Ostrava: Dokořán – Ostravská univerzita, 2016.

 • TUČEK 2014: TUČEK, Jan. Paměť. In: STORCHOVÁ, Lucie et al. (edd.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, s. 244–257.

 • TÜMMERS 1999: TÜMMERS, Horst Johannes. Der Rhein. Ein europäischer Fluss und seine Geschichte.München: Verlag C. H. Beck München, 19992.

 • TURNOVSKÝ 1888: TURNOVSKÝ, Josef Ladislav. Z Prahy do Svatojanských proudů. Příruční knížka pro cestující a výletníky. Praha: J. Otto, 1888.

 • VÍT 1988: VÍT, Petr. Hudba v programu českého národního hnutí doby předbřeznové a po Říjnovém diplomu. In: FREIMANOVÁ, Milena (ed.). Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Doba Bedřicha Smetany). Praha: Národní galerie, 1988, s. 54–76.

 • VLK 1983: VLK, Miloslav. Blanické motivy ve výtvarném umění. In: BRANDL, Zdeněk – PETRÁŇ, Josef (edd.). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 24, 1983, s. 285–296.

 • VRCHLICKÝ 1885: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Selské balady. Praha: Ed. Valečka, 1885.

 • VRCHLICKÝ 1939: VRCHLICKÝ, Jaroslav. Tři návštěvy na Řípu. Praha: Kruh přátel Jaroslava Vrchlického, soukromý tisk, 1939. Knihovna Národního muzea, oddělení knižní kultury, sign. E 54.

 • WOŹNIAKOWSKI 1987: WOŹNIAKOWSKI, Jacek. Die Wildnis. Zur Deutungsgeschichte des Berges in der europäischen Neuzeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987.

 • ZAP 1880: ZAP, Karel Vladislav. Česko-moravská kronika. Praha: I. L. Kober, 18804.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search