Provenance Records in the Historical Part of the Library of Bohuslav Dušek

Jana Tvrzníková 1
 • 1 , Praha

Abstract

The article presents the provenance records preserved in the part of the library of the collector Bohuslav Dušek deposited in the Department of Manuscripts and Early Printed Books of the National Museum Library. Numerous provenance marks were left in the books by Dušek himself. Other preserved marks of Czech provenance come from Protestants as well as Catholics, from peasants, burghers and nobles, and later from scholars. The studied part does not contain any coherent set, because Dušek did not purchase the books in large quantities and chose them carefully according to his interests. For comparison, the collection of the director of Živnostenská banka Jaroslav Preiss is briefly presented as well.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANpM Nykl: Archiv Náprstkova muzea, fond Nykl, č. kartonu 67 a 105.

 • KNM Dušek: Knihovna Národního muzea, fond Dušek sign. 1–324, 3787–3803.

 • BOČEK 2018: BOČEK, Martin. Vrchnostenský úředník na přelomu 16. a 17. století (sonda Blansko) [online]. Brno 2018. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Historický ústav. [Cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/nl3io/Bocek_bc_prace.pdf

 • BOUČEK 2011: BOUČEK, Jan. Pavel Michna z Vacínova [online]. Praha 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav českých dějin. [Cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/72991/?lang=cz

 • BORSKÝ 2014: BORSKÝ, Pavel. Dům Česká 166/11 – dům Humpoleckých z Rybenska. In: CIPRIAN, Pavel (ed.). Sborník Forum Brunense 2014: sborník prací Muzea města Brna. Brno: Spolek přátel Muzea města Brna, 2014, s. 19–28.

 • BRODSKÝ 2000: BRODSKÝ, Pavel. Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea. Praha: KLP, 2000.

 • HAUSNEROVÁ 2012: HAUSNEROVÁ, Kateřina. Ferdinand Hofmann z Grünbüchlu (1540–1607): Knihovna zapomenutého sběratele Rudolfovy doby [online]. Olomouc 2012. Diplomová práce. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra historie. [Cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://theses.cz/id/j1gh16/DIPLOMOV_PRCE_KATEINA_HAUSNEROV.pdf

 • HEJDA 2010: HEJDA, Jiří. Žil jsem zbytečně. [Beroun]: Machart, 20102.

 • HRDLIČKOVÁ 2011: HRDLIČKOVÁ, Markéta. Náhrobky z 1. poloviny 17. století ve farních kostelích Nového Města pražského [online]. Praha 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra PVH a archivního studia. [Cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/112387/

 • KAŠPAROVÁ – ŠÍPEK 2015a: KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard (edd.). Ex libris… Ex bibliotheca…: knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha: Národní muzeum, 2015.

 • KAŠPAROVÁ – ŠÍPEK 2015b: KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard. Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé = Who could it have belonged to? – Books and their people – collectors and enemies; katalog k výstavě pořádané Knihovnou Národního muzea v Českém muzeu hudby, 3. 12. 2015 – 6. 3. 2016. Praha: Národní muzeum, 2015.

 • KOSATÍK 1996: KOSATÍK, Pavel. Bankéř první republiky: Život dr. Jaroslava Preisse. Praha: MOTTO, 1996.

 • KUNERT 2017: KUNERT, Jakub. Vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss a jeho vztah k výtvarnému umění. Moderní dějiny 25, 2017, č. 2, s. 285–320.

 • PILNÁČEK 2011: PILNÁČEK, Josef. Staromoravští rodové. Brno: Ivo Sperát, 2011.

 • PŘIBYL 2004: PŘIBYL, Vladimír. Slánský bulvár aneb Wilsonova ulice ve Slaném. In: Slánský obzor: ročenka společnosti Patria, Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního okresního archivu v Kladně 11, 2004, s. 35–46.

 • SLAVÍČEK 2015: SLAVÍČEK, Lubomír. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih. Opuscula historiae atrium 64, 2015, č. 2, s. 158–205.

 • ŠKULOVÁ 2017: ŠKULOVÁ, Daniela. Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav (ed.). Bibliotheca Antiqua: sborník z 26. konference, konané 29.–30. listopadu 2017, Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Sdružení knihoven ČR, 2017, s. 107–113.

 • TVRZNÍKOVÁ 2018: TVRZNÍKOVÁ, Jana. Z historie knihovny Bohuslava Duška. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 63, 2018, č. 1–2, s. 35–43.

 • VAŠEK 2000: VAŠEK, Leoš (ed.). Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka v Blansku. 1594–1612 (1614). Blansko: Muzeum Blansko, 2000.

 • VESELÁ 2005: VESELÁ, Lenka. Knihy na dvoře Rožmberků. Praha: Scriptorium, 2005.

 • VOREL 1999:VOREL, Jaromír. Prof. RNDr. ing. et ing. Alois Zlatník, DrSc. Lesnická práce 12, 1999, s. 565–566.

 • VRCHOTKA 1978: VRCHOTKA, Jaroslav. Knihovna Bohuslava Duška. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 23, 1978, č. 1–4.

 • VŠETIČKA 2011: VŠETIČKA, František. K obrozenecké éře v Olomouci. Střední Morava: vlastivědná revue 17, 2011, č. 32, s. 38–53.

 • ŽENKA 2016: ŽENKA, Josef (ed.). Alois Richard Nykl: padesát let cest jazykozpytce a filosofa. Praha: Karolinum, 2016.

 • Bibliografie dějin Českých zemí [online]. Historický ústav Akademie věd České republiky [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/Institut Deutsche Adelsforschung: Forschungen und Quellennachweise zum deutschen Adel [online]. [Cit. 14. 1. 2019].

 • Dostupné z: http://home.foni.net/~adelsforschung/index.htm Internetová encyklopedie dějin Brna [online]. [Cit. 30. 7. 2018]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz

 • Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě, pobočky Olomouc [online]. Národní archiv ČR [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: http://web.nacr.cz/pomucky/data/217000010/1593/is/info.index.html

 • Klášter Želiv [online]. [Cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.zeliv.eu

 • KPS – Databáze Knihopis [online]. Národní knihovna České republiky [cit. 24. 10. 2018]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-b&local_base=KPS

 • Kronika obce [online]. Pozdeň [cit. 24. 7. 2018]. Dostupné z: http://www.obecpozden.cz/assets/File.ashx?id_org=12686&id_dokumenty=1207

 • Oratoriáni v českých zemích [online]. Farnosti Mikulovska [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.farnostimikulovska.cz/view.php?nazevclanku=oratoriani-v-ceskych-zemich&cisloclanku=2014040007

 • Österreichisches Bibliographisches Lexikon [online]. Österreichische Akademie der Wissenschaften [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.biographien.ac.at

 • Provenio [online]. Knihovna Národního muzea [cit. 11. 1. 2019]. Dostupné z: http://provenio.net

 • Rokypedie – malá encyklopedie Rokycan [online]. Rokycanští patrioti [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: http://rokypedie.rokycanstipatrioti.cz

 • Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648 [online]. Knihovna Akademie věd České republiky [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.knizni-korist.cz

 • ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal. Engel z Engelflussu [online]. Nová šlechta v českých zemích a v podunajské monarchii [cit. 14. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.novanobilitas.eu/rod/engel-z-engelsflussu

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search