The Encovany Castle Library of Oswald (1524–1589) and Rudolf (1565–1602) Schönfeld von Schönfeld

Open access

Abstract

In 1623, the property of Ladislaus Seydlitz von Schönfeld was confiscated and immediately purchased by Polyxena of Lobkowicz. It also included the Encovany estate with Seydlitz’s library, the core of which was the book collection of the previous two lords at Encovany, the Vice--Chancellor of the Kingdom of Bohemia Oswald Schönfeld von Schönfeld (1524–1589) and his son Rudolf (1565–1602). Provenance research into the Library of the Monastery of the Order of Friars Minor Capuchin in Roudnice nad Labem and the Roudnice Lobkowicz Library has identified fragments of the earliest Encovany library. The article provides the basic information not only on fragments of this Renaissance castle library but also on the fates of its first owners.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ADAM Z VELESLAVÍNA 1590: ADAM z VELESLAVÍNA Daniel. Kalendář historický (…) Praha: vytištěno a vydáno prací a nákladem M. Daniele Adama z Veleslavína 1590.

 • ARCHIVALIEN 1913: Archivalien zur neueren Geschichte Österreichs. Verzeichnet im Auftrage der Kommission für neuere Geschichte Österreichs. I. Band. Wien: Adolf Holzhausen 1913.

 • BERNAU 1884: BERNAU Friedrich. Drei alte Edelsitze. In: Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs Siebenter Jahrgang. Böhm.-Leipa: im Selbstverlage des Vereines. Administration: Prof. Rud. Walda 1884 s. 301–305.

 • BERNAU 1885: BERNAU Friedrich. Urkundliche Beiträge. In: Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs Achter Jahrgang. Böhm.-Leipa: im Selbstverlage des Vereines. Druck von Joh. Künstner 1885 s. 209–212.

 • BÍLEK 1883: BÍLEK Tomáš V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 část druhá. V Praze: v komisi u Františka Řivnáče 1883.

 • BURDOVÁ 1996: BURDOVÁ Pavla. Konec kariéry hradního hejtmana. In: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám dr. Karla Beránka. Praha: Státní ústřední archiv Praha 1996 s. 26–29.

 • BŮŽEK – HRDLIČKA – KRÁL – VYBÍRAL 2002: BŮŽEK Václav – HRDLIČKA Josef – KRÁL Pavel – VYBÍRAL Zdeněk. Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl: Paseka 2002.

 • DE BARBIERI 2003: DE BARBIERI Laura. Le prince et le sphinx: la bibliothèque de Ferdinand Philippe Lobkowicz (1724–1784). (Méthode de reconstruction). In: K výzkumu zámeckých měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna. = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques bourgeoises et conventuelles. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2003 s. 293–308.

 • DE BARBIERI 2009: DE BARBIERI Laura. La langue des médecins au XVIe siècle – Le cas de la bibliothèque des Lobkowicz de Roudnice. In: K výzkumu zámeckých měšťanských a církevních knihoven. = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques bourgeoises et conventuelles. Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Čes -kých Budějovicích 2009 s. 255–266.

 • EARLE 2004: EARLE Thomas F. Portuguese Scholarship in Oxford in the Early Modern Period: The Case of Jerónimo Osório (Hieronymus Osorius). Bulletin of Spanish Studies 81 2004 Nr. 7–8 s. 1039–1049.

 • GAUHEN 1740: GAUHEN Johann Friedrich. Des Heil[igen]. Röm[ischen]. Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon: darinnen die älteste und ansehnlichste adeliche freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum Ursprunge Vertheilungen in unterschiedene Häuser [et]c. nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmtesten Personen insonderheit Staats-Minister. Leipzig: In Johann Friedrich Gleditschens Buchhandlung 1740.

 • GÖSSL – McGREGOR: GÖSSL Vojtěch – McGREGOR Craig. Kostel Narození Panny Marie Hrušovany – Stavebně historický průzkum [online]. [Cit. 15. 10. 2018]. Dostupné z: https://docplayer.cz/6190314-Kostel-narozeni-panny-mariehrusovany.html

 • HOLÝ 2010: HOLÝ Martin. Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500–1620). Praha: Historický ústav AV ČR 2010.

 • HOLÝ 2011: HOLÝ Martin. Ve službách šlechty: vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620). Praha: Historický ústav AV ČR 2011.

 • HORYNA 2002: HORYNA Mojmír et al. Valdštejnský palác v Praze. Praha: Gema Art 2002.

 • HRUBÝ 2010: HRUBÝ Petr. Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen. In: Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica 10. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2010.

 • INDEX 1559: Index auctorum et librorum qui ab officio sanctae Rom[anae]. et vniuersalis Inquisitionis caueri ab omnibus et singulis in uniuersa christiana republica mandantur… Romae: uenundatur apud Antonium Bladum cameralem impressorem 1559.

 • KAŠPAROVÁ 1991a: KAŠPAROVÁ Jaroslava. Knihovna humanisty Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu. I. K možnostem rekonstrukce Zejdlicovy knihovny. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7 1990 č. 1. Praha: Národní knihovna 1991 s. 107–137.

 • KAŠPAROVÁ 1991b: KAŠPAROVÁ Jaroslava. K dalším zjištěným tiskům Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu. In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 6 1989 č. 2. Praha: Národní knihovna 1991 s. 309–315.

 • KRÁL 2002: KRÁL Pavel. Mezi životem a smrtí: testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity 2002.

 • LEDVINKA 1998: LEDVINKA Václav. Adam II. z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice kultuře a politice 16. století. In: Poslední páni z Hradce. Opera historica 6. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis 1998. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 1998 s. 7–32.

 • LIPPERT 1871: LIPPERT Julius. Geschichte der Stadt Leitmeritz. Prag: Verlag des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 1871.

 • MARAT 1898: MARAT František Xaver. Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z r. 1603. Podle rukopisu křižovnického archivu k tisku upravil František Xaver Marat. Praha: nákladem Král. České společnosti náuk 1898.

 • MATTIOLI 1562: MATTIOLI Pietro Andrea. Herbář jinak Bylinář velmi užitečný (...).Vytištěno v Starém Městě pražském: u Jiříka Melantrycha z Aventýnu 1562. (Knihopis 5.416)

 • McNEIL 1975: McNEIL David O. Guillaume Budé and Humanism in the Reign of Francis I. Genève: Librairie Droz 11 Rue Massot 1975.

 • MILTNER – MILTNER 1852: MILTNER Jindřich Otakar – MILTNER František. Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen I. Abtheilung: Personenmünzen. Prag: herausgegeben von dem Vereine für Numismatik zu Prag 1852.

 • MOSS 1991: MOSS Ann. Latin Liturgical Hymns of the Reformation Crisis (1520–1568). In: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neolatin Studies vol. XL (1991). Leuven: Leuven University Press 1991 s. 73–111.

 • PAMÁTKY 1876: Památky archaeologické a místopisné. Organ Archaeologického sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze. (...) Dílu X. ročník 3. 1876 sl. 629–630.

 • PAPROCKÝ 1602: PAPROCKÝ z Hlohol a Paprocké Vůle Bartoloměj. Diadochos id est successio jinak Posloupnost knížat a králův českých (...). Dokonáno v slavném Starém Městě pražském: v impresi dědice Jana Šumana 1602.

 • PELANT 2013: PELANT Jan. Erby české moravské a slezské šlechty. Vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013.

 • PETERS – BUNNERS – KORBEL 2007: PETERS Eckhart W. – BUNNERS Michael – KORBEL Michael. Die Magdeburger Centurien: Band I – Die Kirchengeschichtsschreibung des Flacius Illyricus. Dößel: Stekovics 2007.

 • REINSCH 2016: REINSCH Diether Roderich. Hieronymus Wolf as Editor and Translator of Byzantine Texts. In: The Reception of Byzantium in European Culture since 1500. Farnham: Ashgate 2016.

 • RÉRYCH 1909: RÉRYCH Břetislav. Kostelík sv. Kateřiny v Polné. Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 17 (1909) č. 4 s. 158–169.

 • RICHTEROVÁ 1989: RICHTEROVÁ Alena. Vývoj roudnické lobkovické knihovny (na základě průzkumu archivních pramenů). Praha: Státní knihovna ČSR 1989.

 • RICHTEROVÁ 1995: RICHTEROVÁ Alena. Komunikace mezi Brunšvikem Prahou a Encovany. Příspěvek k dějinám psaných novin na počátku 17. století. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11 1994. Praha: Národní knihovna 1995 s. 32–61.

 • RICHTEROVÁ 2001: RICHTEROVÁ Alena. Praha v psaných novinách na počátku 17. století. In: Documenta Pragensia XIX. Národnostní skupiny menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství. Praha: Scriptorium 2001 s. 225–232.

 • RODOVSKÝ 1588: RODOVSKÝ Z HUSTÍŘAN Bavor. Kalendář s praktikou všem hospodářům písařům i jiným obchodníkům užitečný (...) k létu Páně M.D.LXXX.IX [=1589]. Praha: Jiří Černý z Černého Mostu 1588. (Knihopis 14.859)

 • RYANTOVÁ 2000: RYANTOVÁ Marie. Friedrich Bernau. In: PÁTKOVÁ Hana [ed.]. Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických archivnictví a edic historických pramenů. Příspěvky z konference pořádané 12. listopadu 1999 v Ústí nad Labem katedrou historie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a katedrou pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Scriptorium 2000 s. 49–65.

 • SEDLÁČEK: SEDLÁČEK August. Hrady zámky a tvrze království českého (...). Díl I–XV. V Praze: Šolc a Šimáček nakladatelská spol. s r. o. 1882–1927.

 • SIEBMACHER 1734: SIEBMACHER Johann. Das grosse und vollständige anfangs Siebmacherische hernacher Fürstische und Helmerische nun aber Weigelische Wappen-Buch. In sechs Theilen in welchem aller hohen Potentaten als der römischen Kayser europäischen Könige (...) ingleichen der freyen Staaten und Reichs-Städte (...) Wappen Schilde Helme und Kleinodien (...) enthalten (...). Nürnberg: verlegts Christoph Weigels des ältern seel[ige]. Wittwe 1734.

 • SNĚMY 1887: Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. Vydává Královský český archiv zemský. V. 1577–1580. V Praze: nákladem výboru zemského království českého – tiskem dra Edv. Grégra 1887.

 • SOMMER 1833–1849: SOMMER Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Statistisch-topographisch dargestellt. Bd. 1–16. Prag: J. G. Calve’sche Buchhandlung 1833–1849.

 • STARÝ 2007: STARÝ Marek. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie 2007 č. 38 s. 69–87.

 • STARÝ 2010: STARÝ Marek. Rytíři přijatí do českého panského stavu v době předbělohorské. Sborník archivních prací 1 2010 s. 240–278.

 • ŠIMÁK 1905: ŠIMÁK Josef Vítězslav. Čechy. Společnou prací spisovatelův a umělců českých. Vede prof. Alois Jirásek. Díl XII. Severní Čechy. (…) Sepsal dr. J. V. Šimák. V Praze: Vydavatel a nakladatel J. Otto [1905].

 • ŠIMÁK 1908–1909: ŠIMÁK Josef Vítězslav. Zprávy o některých farách a školách v Horním Pojizeří v době protireformační. In: Památky archaeologické a místopisné 23 č. 1–2. Praha: Nákladem Archaeologické komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění a Archeologického Sboru Musea království Českého 1908 s. 99–108.

 • ŠÍPEK 2018a: ŠÍPEK Richard. Několik slov k fragmentům starších knižních sbírek v Knihovně roudnických kapucínů. Acta Musei nationalis Pragae – Historia litterarum 63 2018 č. 1–2 s. 20–34.

 • ŠÍPEK 2018b: ŠÍPEK Richard. Die Bücher von Ladislaus Seydlitz von Schönfeld in der Bibliothek der Raudnitzer Kapuziner. In: „Reformation und Bücher. Zentren der Ideen Zentren der Buchproduktion“ – Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks- Buch- und Mediengeschichte. V tisku.

 • TOŠNEROVÁ 2010: TOŠNEROVÁ Marie. Kroniky českých měst z předbělohorského období studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526–1620: Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526–1620. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2010.

 • UPM 1: Umělecké památky Čech 1 (A/J). Praha: Academia 1977.

 • VLČEK 2001: VLČEK Pavel. Ilustrovaná encyklopedie čes kých zámků. Praha: Libri 2001.

 • VESELÁ 2016: VESELÁ Lenka. Rytíř a intelektuál. Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna. Praha: Academia 2016.

 • WEISS 1885: WEISS August. Correspondenz – Wien am 11. December 1884. Kapellen. Inschriften in Ruschowan. Plänersandstein. In: Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs Achter Jahrgang. Böhm.-Leipa: im Selbstverlage des Vereines. Druck von Joh. Künstner 1885 s. 62–63.

 • ZEDLER 1731–1754: Großes vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfinden und verbessert werden. Bd. 1–64. Samt 4 Supplementbänden. Halle und Leipzig: verlegts Johann Heinrich Zedler 1731–1754.

 • ZÍBRT 1900: ZÍBRT Čeněk. Bibliografie české historie díl první. Knihověda a čásť všeobecná. II. Pomocné vědy. V Praze: nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění 1900.

 • ADB: Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1–56. Leipzig: Duncker und Humblot 1875–1912.

 • NDB: Neue Deutsche Biographie. Bd. 1–26. Berlin: Duncker und Humblot 1971–2016.

 • OSN: Ottův slovník naučný. Díl 1–28. Praha: vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze 1888–1909.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 86 86 10
PDF Downloads 128 128 9