The Operation of the Prague Publishing House and Printing Works of František Šimáček (1834–1885)

Open access

Abstract

The aim of the article is to outline the activities of the Czech journalist, publisher and important representative of Czech national-economic thought in the 19th century, František Šimáček. Particular attention is focused on the operation of Šimáček’s business. Through his own company, Šimáček implemented his national-economic ideas as the essence of Czech national emancipation. In his publishing programme, he emphasised the quality of the books prepared for publication (with abundant illustrations and decorative publisher’s binding) in order to gain recognition for Czech books even in the highest social classes. As an employer and journalist, he acted as a classical liberal influenced by the pioneering ideas of Vojta Náprstek, whom he often met privately as well. He became a remarkable figure of Czech national life not only in Prague. He deliberately supported it through the distribution of the printed word, both as a radical journalist, which brought him police execution and large financial losses, and as a publisher or the owner of the printing works that offered not only the production of the publishing house but also a wide range of printed materials especially for Czech savings banks.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ARBES 1894: ARBES Jakub. Pláč Koruny české neboli Persekuce lidu českého v letech 1868–1873. Praha: F. Bačkovský 1894.

 • ARBES 1896: ARBES Jakub. Persekuce lidu českého v letech 1869–1873. Dodatkem k druhému vydání spisu Pláč Koruny české. Praha: F. Bačkovský 1896.

 • BAŤKOVÁ 1998: BAŤKOVÁ Růžena (ed.). Umělecké památky Prahy. Nové Město. Vyšehrad. Vinohrady. Praha: Academia 1998.

 • DUBSKÝ 1947: DUBSKÝ Ota. František Šimáček. Brno: Studijní ústav družstevní 1947.

 • DURDÍK 1885: DURDÍK Josef. Vzpomínka na Fr. Šimáčka. V bývalém Amer. klubu dam v saloně p. V. Náprstka proslovil dne 10. května 1885 prof. Dr. Josef Durdík. Praha: J. Durdík 1885.

 • HÁJEK – JANČÍK – KUBÚ 2009: HÁJEK Jan – JANČÍK Drahomír – KUBŮ Eduard (edd.). O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. Praha: Karolinum 2009.

 • HEYDUK 1904: HEYDUK Adolf. Můj první nakladatel. Vzpomínka na Fr. Šimáčka ke dni 2. prosince. In: Zvon 5 2. 12. 1904 č. 12 s. 177–180.

 • HLAVAČKA 2014: HLAVAČKA Milan et al. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. I. díl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014.

 • JANČÍK – KUBÚ 2011: JANČÍK Drahomír – KUBŮ Eduard (edd.). Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945). Praha: Dokořán 2011.

 • LEXIKON 2008: MERHAUT Luboš (ed. et al.). Lexikon české literatury. Osobnosti díla instituce. [Díl] 4. S–Ž. Sv. I.: S–T. Praha: Academia 2008.

 • MUCHKA 2015: MUCHKA Pavel. František Šimáček (1834–1885) novinář a nakladatel. Praha 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.

 • NOVÁK 2004: NOVÁK Otto. Bezpečnost práce a 50 let VÚBP. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce 2004.

 • NOŽIČKA 1941: NOŽIČKA Josef. František Šimáček. Separát z díla České postavy. Praha: L. J. Peroutka 1941.

 • POKORNÝ 2006: POKORNÝ Jiří. V práci a vědění… In: Božena Němcová. Život – dílo – doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.–8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové 2006 s. 181–185.

 • SECKÁ 2011: SECKÁ Milena. Vojta Náprstek. Vlastenec sběratel mecenáš. Praha: Vyšehrad 2011.

 • SECKÁ – ŠÁMAL 2014: SECKÁ Milena – ŠÁMAL Martin (edd.). Byl to můj osud… Zápisky Josefy Náprstkové. Havlíčkův Brod: Národní muzeum 2014.

 • SERVUSOVÁ 1978: SERVUSOVÁ Ivana. Veřejná literární a nakladatelská činnost Františka Šimáčka. Praha 1978. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta.

 • SRB 1910: SRB Adolf. František Šimáček. Jeho život a působení. Příspěvek k nejnovějším dějinám národa českého. Praha: F. Šimáček 1910.

 • ŠIMÁČEK 1861: ŠIMÁČEK František. Jan Kohout stavitel strojních tak zvaných amerikánských mlýnů. Praha: Antonín Renn 1861.

 • ŠIMÁČEK 1873: ŠIMÁČEK František. Zákon o svépomocných spolcích zejména o záložnách úvěrních potravních zásobních výrobních spolcích o společenstvech stavebních atd. Praha: J. Kolář 1873.

 • ŠIMÁČEK 1875: ŠIMÁČEK František. Povídky ze života. Praha: Posel z Prahy 1875.

 • ŠIMÁČEK 1881a: ŠIMÁČEK František. Cesta ku zámožnosti pro jednotlivce i celý národ. Sbírka národohospodářských listů a úvah psaných za heslem „Vlastní silou#“. Praha: F. Šimáček 1881.

 • ŠIMÁČEK 1881b: ŠIMÁČEK František. Důkazy bratrství při slavném uvítání a pohoštění Čechů v Krakově. Památka na III. sjezd polských lékařů a přírodníků v měsíci červenci 1881. Praha: F. Šimáček 1881.

 • ŠIMÁČEK 1881c: ŠIMÁČEK František. Vláda němčiny v českoslovanských krajinách – naše vina. Sbírka úvah a listů psaných za heslem „Vlastní pomoc#“. Praha: F. Šimáček 1881.

 • ŠIMÁČEK 1881d: ŠIMÁČEK František. Židovská otázka a národ český. Sbírka listů a úvah psaných za heslem „Vlastní silou“#. Praha: F. Šimáček 1881. ŠIMÁČKOVÁ 1872: ŠIMÁČKOVÁ Ludmila. Vynikající ženy mimo rodinný kruh. Praha: Libuše 1872.

 • ŠVEHLA 2002: ŠVEHLA Jaroslav. Jan Otto. Kus historie české knihy. Jinočany: H + H 2002.

 • ZACH 1996: ZACH Aleš. Stopami pražských nakladatelských domů. Procházka mizející pamětí českých kulturních dějin. Praha: Thyrsus 1996.

 • ŽIŽKA 1999: ZACH Aleš (ed.). ŽIŽKA Leoš Karel. Paměti a osudy. Knihkupecké vzpomínky na léta 1871–1884. Praha: Jan Kanzelsberger 1999.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 51 51 2
PDF Downloads 61 61 4