Several Words on Fragments from Earlier Book Collections in the Library of the Monastery of the Order of Friars Minor Capuchin in Roudnice nad Labem

Open access

Abstract

The monastery of the Order of Friars Minor Capuchin was founded in Roudnice by members of the Roudnice branch of the Lobkowicz family at the beginning of the 17th century, when also its library was established. With its approximately 1,800 volumes, it ranks among smaller, unexplored monastic libraries. Nevertheless, it contains a number of interesting and valuable fragments of earlier private book collections, coming from early modern aristocratic libraries as well as libraries of clergymen from nearby parishes. This article presents the most important of them. Particular attention is devoted to the fragment of the library of Ladislav Zejdlic of Schönfeld, originally placed at Encovany Castle in North Bohemia, and to book donations by members of the Roudnice branch of the Lobkowicz family, the main sponsors of the monastery.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANK NUK (1916) 1918–[1960]: Archiv Národní knihovny fond Národní a universitní knihovna Praha (1916)1918–[1960] Klášterní knihovny karton č. 2.

 • LRRA G 17/96: Lobkowiczové roudničtí – rodinný archiv sign. G 17/96 fol. 33–34. Inventář majetku Ladislava Zejdlice ze Schönfeldu v Encovanech 31. 12. 1624.

 • LRRA R 5/25: Lobkowiczové roudničtí – rodinný archiv sign. R 5/25. Historia domestica conventus Raudnicensis 1614–1775. 4 svazky zachycující rozmezí let 1614–1778.

 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích Sbírka matrik Severočeského kraje Farní úřad Měděnec sign. L 98/3 (N O Z) 1716–1758.

 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích Sbírka matrik Severočeského kraje Farní úřad Vetlá sign. 180/22 (N O Z) 1805–1839.

 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích Sbírka matrik Severočeského kraje Farní úřad Vetlá sign. 180/13 (N O Z) 1807–1839.

 • Státní oblastní archiv v Praze Sbírka matrik Středočeského kraje Farní úřad Březno u Mladé Boleslavi sign. M 12–4/5 (N) 1788–1841.

 • Státní oblastní archiv v Praze Sbírka matrik Středočeského kraje Farní úřad Minice sign. M 9–6/3 (N O Z) 1736–1777.

 • Matricula seu Liber baptisatorum copulatorum et demortuorum … Při chrámu Páně farním svatého Jacuba Většího apoštola ve vsi Minicích. Založená od dvojictihodného kněze Patre Francisco Iosepho Karaysl ten čas faráře minického léta Páně 1736 1. Ianuarij.

 • BAJGER 2007: BAJGER Matyáš Franciszek. Česká františkánská knižní kultura: knihovny minoritů františkánů a kapucínů v průběhu staletí [online]. Ostrava 2007. Rigorózní práce. Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta. Katedra české literatury literární vědy a dějin umění. [cit. 25. 1. 2018]. Dostupné z: http://bajger.wz.cz/frk/pdf/ceska_frantiskanska_knizni_kultura.pdf

 • BAJGER 2009: BAJGER Matyáš Franciszek. Knihovny kapucínských klášterů v Čechách a na Moravě. Knihy a dějiny 11–15 (2004–2008) 2009 s. 44–62.

 • BENZ 2012: BENZ Stefan. Geschichtsschreibung der Frauenklöster Zentraleuropas im 18. Jahrhundert. In: Between Between Revival and Uncertainty Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century. Opava: European Social Fund – Silesian University in Opava 2012 s. 241–265.

 • BOBKOVÁ 1999: BOBKOVÁ Lenka. Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639. Praha: Scriptorium 1999.

 • BOK 2000: BOK Václav. Knihovna kapucínů v Sušici jako knihovna mezinárodního řádu v českém venkovském městě. In: K výzkumu zámeckých měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2000 s. 225–236.

 • BOLDAN – URBÁNKOVÁ 2009: BOLDAN Kamil – URBÁNKOVÁ Emma. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic: katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny. Praha: Národní knihovna ČR 2009.

 • BRČÁK 2014a: BRČÁK Marek. Kroniky českých a moravských kapucínských řeholních domů ze 17. a 18. století. Folia Historica Bohemica 29 2014 č. 2 s. 381–407.

 • BRČÁK 2014b: BRČÁK Marek. Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě [online]. Praha 2014. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav českých dějin [cit 24. 1. 2018]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/148037/

 • BUBEN 2006: BUBEN Milan. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích III. díl I. sv. Praha: Libri 2006 s. 359–453.

 • BŮŽEK – HRDLIČKA – KRÁL – VYBÍRAL 2002: BŮŽEK Václav – HRDLIČKA Josef – KRÁL Pavel – VYBÍRAL Zdeněk. Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha Litomyšl: Paseka 2002.

 • BURDOVÁ 1996: BURDOVÁ Pavla. Konec kariéry hradního hejtmana. In: Sborník prací k sedmdesátým narozeninám dr. Karla Beránka. Praha: Státní ústřední archiv Praha 1996 s. 26–29.

 • CATALOGUS 1836: Catalogus universi cleri dioecesani Litomericensis tum secularis tum regularis anno MDCCCXXXVII. Sub glorioso regimine … Augustini Bartholomaei Hille. … [Litoměřice] : typis Caroli Guilielmi Medau 1836.

 • CATALOGUS 1843: Catalogus generalis bibliothecae P.P[atrum]. capucinorum Conventus Raudnicensis. Auctore A[dmodum]. V[enerabili]. P[atre]. Bonifacio t[unc]. t[empore]. praefati conventus vicario … 1843. KRK bez signatury.

 • ČEVELOVÁ 2009: ČEVELOVÁ Zuzana. Gender víra a manželství v „dlouhém” 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů [online]. Praha 2009. Disertační práce. Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická [cit 24. 1. 2018]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10195/35202

 • DE BARBIERI 2003: DE BARBIERI Laura. Le prince et le sphinx: la bibliothèque de Ferdinand Philippe Lobkowicz (1724–1784). (Méthode de reconstruction). In: K výzkumu zámeckých měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna. = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques bourgeoises et conventuelles. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2003 s. 293–308.

 • DE BARBIERI 2009: DE BARBIERI Laura. La langue des médecins au XVIe siècle – Le cas de la bibliothèque des Lobkowicz Roudnice. In: K výzkumu zámeckých měšťanských a církevních knihoven. = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques bourgeoises et conventuelles. Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2009 s. 255–266.

 • DOKOUPIL 1972: DOKOUPIL Vladislav. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Brno: Musejní spolek 1972.

 • ELENCHUS 1825: Elenchus librorum bibliothecae FF[ratrum]. capucinorum conv[entus]. Raudnicensis ad sanctum Wenceslaum nuncupati. Anno Domini milesimo octingentisimo vigesimo quinto. KRK 1780.

 • FREISLEBEN 1718: FREISLEBEN Modestus. Sacri regii Parthenonis Doxanensis alma pietatis gloria seu Breve compendium vitae … scilicet venerabilis ac religiosa virgo Maximiliana Zasmuckin de Zasmuck … a patre Modesto Freisleben … Anno DeCIMo oCtaVo Ita satIs eXpresso [=1718]. Královská kanonie premonstrátů na Strahově sign. DG V 32.

 • HRADILOVÁ 2005: HRADILOVÁ Marta. Rukopisy knihovny kapucínského konventu Panny Marie Andělské v Praze ve světle dochovaných knižních katalogů. Marta Hradilová. Studie o rukopisech = Studien über Handschriften = Etudes codicologiques 35 2005 s. 99–114.

 • HRADILOVÁ 2015: HRADILOVÁ Marta. Italština v knihovně kapucínského konventu na Hradčanech. In: Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. Praha: Knihovna Akademie věd ČR 2013 s. 335–346.

 • HRADY 1984: Hrady zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku (III) – Severní Čechy. Praha: Nakladatelství Svoboda 1984.

 • HRUBÝ 2010: HRUBÝ Petr. Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen. In: Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae – Studia Historica 10. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2010.

 • JAKŠOVÁ – BRODSKÝ 1986: JAKŠOVÁ Jana – BRODSKÝ Pavel. Soupis prvotisků Kapucínské knihovny v Roudnici nad Labem. Sborník Národního muzea řada C – Literární historie 31 1986 č. 1–2 s. 29–64.

 • JOUZOVÁ 2009: JOUZOVÁ Miroslava. Kapucínský klášter v Kolíně a jeho knihovna. In: Archivní prameny Kolínska 15. Kolín: Státní okresní archiv Kolín 2009 s. 3–46.

 • KAŠPAROVÁ 1990a: KAŠPAROVÁ Jaroslava. Knihovna humanisty Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu. I. K možnostem rekonstrukce Zejdlicovy knihovny. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1. Praha: Národní knihovna v Praze 1990 s. 107–137.

 • KAŠPAROVÁ 1990b: K dalším zjištěným tiskům Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 6/2. Praha: Národní knihovna v Praze 1990 s. 309–315.

 • KAŠPAROVÁ 2012: KAŠPAROVÁ Jaroslava. Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. Knihy a dějiny (zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové) 2012 s. 36–47.

 • KAŠPAROVÁ – ŠÍPEK 2013: KAŠPAROVÁ Jaroslava – ŠÍPEK Richard. Projekt PROVENIO databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea = The PROVENIO Project the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National Museum Library. Sborník Národního muzea řada C – Literární historie (Zpracování „vlastnických stop” v knihách – PROVENIO – Metodika výzkumu knižních proveniencí) 58 2013 č. 3–4 s. 3–14.

 • KELLER – CATALANO 2010: KELLER Katrin – CATALANO Alessandro. Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach. Wien: Böhlau Verlag 2010.

 • KOPIČKA 2012: KOPIČKA Petr. Listy Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic sestře Johance z Lobkovic z roku 1612. („Lux in tenebris” poznání světa rodiny nejvyššího českého kancléře 1609–1617). Sborník archivních prací 62 2012 č. 1 s. 41–82.

 • KOPIČKA 2015: KOPIČKA Petr. Odkaz děkana Jana Kyrchpergera z Kyrchpergu – Naděje v labyrintu světa: (edice testamentu ze 7. 5. 1611). In: Porta Bohemica: sborník historických prací 7. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2015 s. 110–136.

 • KRÁL 1831: KRÁL Josef Mirovít. Jeden ovčinec a jeden pastýř to jest Římská neomylná stále trvající viditedlná jedna katolická svatá apoštolská církev Kristova. Od Jos. M. Krále kněze církevního. Díl čtvrtý. Praha a Hradec Králové: nákladem Jana H. Pospíšila oučinkujícího ouda Národního museum 1831.

 • KRAUS 2011: KRAUS Jiří. Rétorika v evropské kultuře i ve světě. Praha: Karolinum 2011.

 • MAŠKOVÁ 2016: MAŠKOVÁ Lenka. Knihovna kapucínského kláštera v Sušici. I. Charakteristika knižního fondu. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy 9. Sušice: Muzeum Šumavy 2016 s. 225–248.

 • MATĚJKA 1898: MATĚJKA Bohumil. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu roudnickém. Díl I. Praha: nákladem archeologické komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění 1898 s. 182–183.

 • MATĚJKA 2010: MATĚJKA Miroslav Pacifik. Prvopočátky kapucínského řádu. Praha Olomouc: Institut františkánských studií 2010.

 • MATĚJKA 2014: MATĚJKA Miroslav Pacifik. Nekrologium provincie kapucínů v ČR: vydáno vlastním nákladem poprvé r. 2009 u příležitosti 410. výročí vzniku Česko-rakousko-štýrského generálního komisariátu. Praha: M. P. Matějka 2014.

 • MILTNER – MILTNER 1852:MILTNER Jindřich Otakar – MILTNER František. Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen I. Abtheilung: Personenmünzen. Prag: Herausgegeben von dem Vereine für Numismatik zu Prag 1852.

 • MÜLDNER 1933: MÜLDNER Josef. Severočeské pohraničí po Bílé Hoře. Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze XLI (1933). Praha: Společnost přátel starožitností 1933.

 • OPELÍK 1985–2008: OPELÍK Jiří (ed.) et al. Lexikon české literatury: osobnosti díla instituce. Praha: Academia 1985–2008.

 • OSN: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: J. Otto 1888–1909.

 • PETR 1993: PETR Stanislav. Rukopisy kláštera kapucínů v Litoměřicích. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10/1. Praha: Národní knihovna v Praze 1990 s. 117–163.

 • PLETZER 1996: PLETZER Karel. Josefínská likvidace knihovny kapucínů v Českých Budějovicích. In: Jihočeský sborník historický 65. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1996 s. 65–72.

 • PODLAHA 1923: PODLAHA Antonín (ed). Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913: vydáno v paměť osmdesátiletého jubilea „Časopisu katolického duchovenstva” a padesátiletého jubilea „Dědictví sv. Prokopa”. Část pátá. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba 1923.

 • RABAS 1937: RABAS Vavřinec. Řád kapucínský a jeho působení v Čechách v 17. století. Praha: [Vydavatelstvo Časopisu katolického duchovenstva] 1937.

 • RABAS 1938a: RABAS Vavřinec. Kapucíni a katolická restaurace v Čechách. Časopis katolického duchovenstva 1938 č. 1 s. 16–38.

 • RABAS 1938b: RABAS Vavřinec. Stručný přehled činnosti kapucínů v XVII. století. Časopis katolického duchovenstva 79 1938 č. 5 s. 369–384.

 • RICHTEROVÁ 1987: RICHTEROVÁ Alena. Zprávy Kašpara Bouška o vývoji Roudnické lobkovické knihovny. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 4. Praha: Státní knihovna ČSR 1987 s. 33–54.

 • RICHTEROVÁ 1989: RICHTEROVÁ Alena. Vývoj roudnické lobkovické knihovny (na základě průzkumu archivních pramenů). Praha: Státní knihovna ČSR 1989.

 • RICHTEROVÁ 1994: RICHTEROVÁ Alena. Komunikace mezi Brunšvikem Prahou a Encovany (Příspěvek k dějinám psaných novin na počátku 17. století). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11. Praha: Národní knihovna České republiky 1995 s. 32–61.

 • RICHTEROVÁ 2001: RICHTEROVÁ Alena. Praha v psaných novinách na počátku 17. století. In: Documenta Pragensia XIX. Národnostní skupiny menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství. Praha: Scriptorium 2001 s. 225–232.

 • STARÝ 2007: STARÝ Marek. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. In: Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum 2007 s. 69–87.

 • ŠANTIN 2007: ŠANTIN Miroslav Jan. Historie farnosti Liběchov v letech 1890 – 1935 [online]. Praha 2007. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Katolická teologická fakulta. Ústav dějin křesťanského umění. [cit. 23. 1. 2018]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130092764

 • THIESSEN 2002: THIESSEN Hillard von. Die Kapuziner zwischen Konfessionalisierung und Alltagskultur. Vergleichende Fallstudie am Beispiel Freiburgs und Hildesheims (1599–1750). Freiburg im Breisgau: Rombach Druck- und Verlagshaus 2002.

 • VLČEKSOMMERFOLTÝN 1998: VLČEK Pavel – SOMMER Petr – FOLTÝN Dušan. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri 1998 s. 624–625.

 • ZAHRADNÍK 1835: ZAHRADNÍK Vincenc. Nábožné písně katolických křesťanů jak k veřejným službám Božím tak i k domácí pobožnosti z rozličných spisů sebrané od kněze J. R. … Časopis pro katolické duchovenstvo. Vydáván od knížecí arcibiskupské pražské konsistoře. Osmý roční běh svazek čtvrtý. Praha: v knížecí arcibiskupské knihtiskárně řízením V. Špinky 1835 s. 703–704.

 • ZIEGLER 1698: ZIEGLER Balthasar Antonius. Kurtze Ermahnungen so denen neuen Eheleuthen bey der Copulation können gegeben werden … In Druck gegeben von P. Balthasar Antonio Juda Thadaeo Ziegler der Zeit Pfarrer zu Clösterle in Königreich Böheimb in Satzer=Kreiß. Nürnberg: in Verlegung Conrad Müllem [!] 1698.

 • BBDR: Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku [online]. Historický ústav AV ČR v. v. i. [cit. 24. 1. 2018]. Dostupné z: http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 175 95 4
PDF Downloads 140 70 8