Frič’s Fat and Lean Years in Paris

Open access

Abstract

The article focuses on the elucidation of the broader context of the cultural, social and political activities of Josef Václav Frič during his emigration to Paris. It outlines the circumstances of his efforts to promote the Czech issue in Europe and popularise it among the wider public. It thus draws attention to Frič’s key platforms of sociability and communication: the possibilities of contemporary periodicals and the first association of compatriots in France, Českomoravská beseda (Czech–Moravian Beseda). The accompanying visual material includes representative examples of extant archival materials from Frič’s legacy and from the collection of his personal library.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Knihovna J. V. Friče uložená v depozitáři Národního muzea v Terezíně II.

  • Pozůstalost J. V. Friče zejména rukopisy a dokumenty uložená v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.

  • BENDA Jiří. Kulturní a politická činnost J. V. Friče v době jeho emigrace ve Francii v letech 1860–1867. In: J. V. Frič a demo-kratické proudy v české politice a kultuře. Sborník statí. Praha: ČSAV 1956. s. 151–198.

  • BROUČEK Stanislav. Český člověk v cizině. In: Kandidáti další existence. Z osudů české novodobé emigrace. Praha: F&J Mediaservis ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR 2004 s. 13–20.

  • BROUČEK Stanislav. K druhému břehu. Češi v prostředí francouzské společnosti 1862–1918. Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a nakladatelstvím Nová tiskárna v Pelhřimově 2007.

  • DOUBEK Vratislav. Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848–1922. Praha: Akropolis 2012.

  • FRIČ Josef Václav. Paměti III. Z autorovy pozůstalosti a dalších pramenů sestavil předmluvou vysvětlivkami poznámkami rejstříkem a obrazovými přílohami opatřil a doslov napsal Karel Cvejn. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění 1963.

  • ŠIMÁČEK Otto; ŠIMÁČKOVÁ Božena (eds.). Spisy I. Politické články z let 1847–1864. Praha: Státní nakladatelství politické literatury 1956.

  • ŽÁČEK Václav. Josef Václav Frič. Praha: Melantrich 1979.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 101 44 3
PDF Downloads 64 39 0