The Influence of the Angle of the Working Part of the Die on the High Speed Drawing Process of Low Carbon Steel Wires

Open access

Abstract

The paper contains the theoretical and experimental analysis of the impact of the drawing angle on the drawing process and the properties of low carbon steel wires. A multi-stage drawing wire rod with a diameter of 5.5 mm on a wire with a diameter of 1.0 mm has been carried out in two stages. The first one consisted of preliminary drawing wire rod for the wire with a diameter of 2.2 mm which was next subjected to the drawing process at a speed of 25 m/sec at the final wire with a diameter of 1.0 mm. The wires were drawn in conventional dies with drawing angle α = 3, 4, 5, 6, 7 degrees.

For the wires drawn in respective variants, the investigation of the mechanical properties was performed and the amount of lubricant on the surface of steel wires was determined. Numerical analysis of the process of drawing in the Drawing 2D complemented the experimental studies.

It has been shown that when drawing at high speeds, properly chosen the value of the angle of the working part of the die can improve the lubrication conditions and mechanical properties of steel wires.

[1] M. Suliga, Analysis of the multipass steel wire drawing with high speed in conventional and hydrodynamic dies (Analiza wielostopniowego ciągnienia drutów stalowych z dużymi prędkościami w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych – in Polish), monograph No. 32. Czestochowa University of Technology, Publishing House of the Faculty of Process and Materials Engineering and Applied Physics: Czestochowa (2013).

[2] J.G. Wistreich, The Fundamentals of wire drawing. Metallurgical Reviews 3, 10, 97-141 (1958).

[3] J. Łuksza, J. Majta, Odkształcenia zbędne w prętach i drutach ciągnionych, Hutnik 4, 134-137 (1989).

[4] F. Knap, R. Karuzel, Ł. Cieślak, Ciągnienie drutów, prętów i rur, Metalurgia Nr 36, Wyd. Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa (2004).

[5] F. Knap, L. Latacz-Pilarczyk, J. Pilarczyk, Badanie wpływu kąta stożka zgniatającego ciągadła na własności mechaniczne drutu do konstrukcji sprężonych, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 89, 9, 21-34 (1974).

[6] J. Łuksza, Elementy ciągarstwa, AGH, Kraków (2001).

[7] M. Suliga, Analysis of the heating of steel wires during high speed multipass drawing process. Archives of Metallurgy and Materials 59, 4, 1475-1480 (2014).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 222 168 19
PDF Downloads 166 143 15