An Analysis of the Microstructure, Macrostructure and Microhardness of Nicr-Ir Joints Produced by Laser Welding with and without Preheat

Open access

Abstract

This paper discusses some of the basic problems involved in laser welding of dissimilar materials with significant differences in melting points. It focuses on the micro and macrostructure of laser welded NiCr-Ir microjoints used in central spark plug electrodes. The joints were produced by welding with and without preheat using an Nd,YAG laser. The structure and composition of the welded joints were analyzed by means of a light microscope (LM) and a scanning electron microscope (SEM) equipped with an energy dispersive X-ray (EDX) spectrometer. The microhardness of the weld area was also studied.

[1] A. Klimpel, Spawanie zgrzewanie i cięcie metali, WNT, Warszawa, 1999.

[2] P.M Powel, Laser-Based Micromachining Gets Practical. Photonics Spectra, 70 (2003).

[3] R. Domański, Promieniowanie laserowe - oddziaływanie na ciała stałe. WNT, Warszawa, 1990.

[4] J. Pilarczyk, Poradnik inżyniera - Spawalnictwo Tom 1. Warszawa WNT 2003.

[5] N. Radek, R. Ślusarczyk, Wpływ parametrów spawania laserowego na własności mechaniczne spoiny. Przegląd Spawalnictwa 4, 18-20 (2002).

[6] N. Radek, B. Antoszewski, Influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings. Kovove Materialy- -Metallic Materials 47, 1, 31-38 (2009).

[7] N. Radek, Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 4, 10-16, (2009).

[8] N. Radek, K. Bartkowiak, Performance properties of electro-spark deposited carbide-ceramic coatings modified by laser beam. Physics Procedia (Elsevier) 5, 417-423 (2010).

[9] W. Danilczyk, St. Kruczyński, M. Stępniewski, R. Wołoszyn, Ocena połączeń Pt-NiCr na elektrodach świecy zapłonowej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie" - LOGITRANS 2010, Szczyrk.

[10] A. Zawadzki, S. Różowicz, Application of input - state of the system transformation for linearization of some nonlinear generators, International Journal of Control, Automation and Systems (2015) 13(3):1-8 ; DOI 10.1007/s12555-014-0026-3.

[11] H.T. Lin, M.P. Brady, R.K. Richards, D.M. Layton, Characterization of erosion and failure processes of spark plugs after filed service in natural gas engines. Wydawnictwo WEAR (1063-1067) 2005.

[12] S. Javan, S.V. Hosseini, S.Sh. Alaviyoun, An experimental investigation of spark plug temperature in bi-fuel engine and its effect on electrode erosion. International Journal of Automotive Engineering 2, 1, (2012).

[13] G.W. Shoobert, Iridium electrodes increase spark plug life. Platinum Metals Rev. 1962.

[14] Sz. Tofil, B. Antoszewski, Problemy mikrospawania laserowego elementów z Ni-Cr, W oraz stopów Pt. Warstwa Wierzchnia Technologicznie Kształtowana Gorzów Wlkp. 2011.

[15] B. Grabas, Sz. Tofil, Mikrospawanie laserowe nakładek irydowych na elektrodę rdzeniową świecy zapłonowej - Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa „Nowoczesne zastosowania technologii spawalniczych”, Brenna 17-18 czerwca 2014.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 275 269 54
PDF Downloads 137 135 33