Protective Coatings in the Power Boilers Used to Incinerate Waste – Fuel Characteristics of Waste as the Source of Energy

Open access

A general characteristics of waste management was presented. Municipal waste was characterised and its fuel properties were provided. Numerous thermal processes of waste utilisation were described such as an incinerating process, free-oxygen technology - pyrolysis, technology with oxygen deficiency - gasification and the plasma technology.

[1] T. Pająk, Termiczne unieszkodliwienie odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „Systemy Gospodarowania Odpadami”. Poznań - Piła, 27-30 Maja 2001.

[2] Nowa Energia. Dwumiesięcznik 1(13)/2010.

[3] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. www.mos.gov.pl

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i R ady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w spawie odpadów.

[5] Dyrektywa Rady 199/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.

[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i R ady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.

[8] J. Nadziakiewicz, K. Wacławiak, S. Stelmach, Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

[9] Paliwa z odpadów Tom III . Praca zbiorowa pod redakcją Wandrasza W. i N adzikiewicza J., Gliwice 2001.

[10] Nowa Energia. Dodatek tematyczny 1(2)/2009.

[11] W. Nikodem, Zgazowanie odpadów komunalnych i przemysłowych. Energetyka i E kologia. 2008.

[12] 12. PN-EN ISO 8044:2002. Korozja metali i stopów. Podstawowe terminy i definicje.

[13] W. Spiegel, T. Herzog, G Magel, W. Müller, W. Schmidt, Corrosion in boilers with difficult fuels. Power Plant Chemistry 13, 5 (2011).

[14] W. Strogniew, Spalanie odpadów komunalnych - konstrukcja materiały [w:] Materiały i T echnologie do budowy kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Hernas. Katowice 2009.

[15] J. Adamiec, Napawanie elementów kotłów do spalania odpadów stopami niklu, Materiały i T echnologie do budowy kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Hernas. Katowice 2009.

[16] M. Pronobis, Modernizacja kotłów energetycznych. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2002.

[17] A. Hernas, J. Dobrzyński, Trwałość i niszczenie elementów kotłów i turbin parowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

[18] A. Hernas, Żarowytrzymałość stali i stopów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

[19] B. Formanek, K. Szymański, Technologie ochrony elementów kotłów energetycznych przed zużyciem erozyjnym [w:] Materiały i T echnologie do budowy kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Hernasa. Katowice 2009.

[20] E. Tasak, Niektóre metaloznawcze problemy cięcia ogniowego, żłobienia i spawania stali. Zeszyty Naukowe AGH , z. 92, 1981.

[21] J. Brózda, Stale konstrukcyjne i ich spawalność. Instytut Spawalnictwa. Gliwice 2007.

[22] Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. WNT , Warszawa 2003.

[23] S. Kruczek, Kotły. Konstrukcje i obliczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

[24] T. Kotlicki, A. Wawszczak, Spalanie odpadów w kotłach energetycznych. Górnictwo i G eoinżynieria 3 ( 2011).

[25] T. Węgrzyn, R. Wieszała, Main Alloy Elemants in Steel Weld Structures of Car Body. Archives of Metallurgy and Materials 1, 57, 2 (2012).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 104 79 5
PDF Downloads 48 40 2