Simulation of Oxygen and Nitrogen Removal from Steel by Means of Titanium and Aluminum

Open access

Simulation of Oxygen and Nitrogen Removal from Steel by Means of Titanium and Aluminum

Authors' computer program was employed in the simulation of the course of steel refining by means of simultaneously used aluminium and titanium. The mass and chemical composition of liquid steel and non-metallic precipitates, were calculated at constant or variable temperature. The influence of assumed nitrides form on the results of simulation was determined. Nitrides may be considered either as separate phases or as the components of non-metallic solution. The stoichiometry of titanium oxide obtained also influences the results of simulation. Parallel analysis of steel refining was carried out with the use of FactSage program. As a result of calculations the subsequent states of equilibrium between steel and non-metallic phase were determined. It was found that aluminium and titanium nitrides may exist only as the components of oxide-nitride solution, not as separate phases.

Symulacja usuwania tlenu i azotu ze stali przy użyciu tytanu i glinu

Przy pomocy własnego programu komputerowego dokonano symulacji przebiegu rafinacji stali przy pomocy glinu i tytanu, wyznaczając masę i skład chemiczny ciekłej stali i wydzieleń niemetalicznych dla ustalonej lub zmiennej temperatury. Rozpatrzono konsekwencje występowania dwóch możliwych form istnienia azotków glinu i tytanu: jako odrębnych faz i jako składników ciekłego roztworu. Również stechiometria tlenku tytanu uzyskanego w wyniku odtleniania wpływa na wynik obliczeń. Równoległą analizę tego samego przypadku przeprowadzono przy pomocy programu FactSage, wyznaczając kolejne stany równowagi między ciekłą stalą a fazą niemetaliczną. Stwierdzono, że azotki glinu i tytanu mogą występować tylko jako składniki roztworu tlenkowo-azotkowego., nie zaś jako odrębna faza.

References
  • J.-J. Pak, J.-O. Jo, S.-I. Kim, W.-Y. Kim, T.-I. Chung, S.-M. Se O, J.-H. Park, D.-S. Kim, Thermodynamics of Titanium and Oxygen Dissolved In Liquid Iron Equilibrated with Titanium Oxides, ISIJ Intern. 47, 16-24 (2007).

  • W.-Y. Kim, J.-G. Kang, C.-H. Park, J.-B. Lee, J.-J. Pak, Thermodynamics of Aluminum, Nitrogen and AlN formation in Liquid Iron, ISIJ Intern. 47, 945-954 (2007).

  • W.-Y. Kim, J.-O. Jo, C.-O. Lee, D.-S. Kim, J.-J. Pak, Thermodynamic Relation between Aluminium and Titanium in Liquid Iron, ISIJ Intern. 47, 17-22 (2007).

  • J.-Y. Kim, J.-O. Jo, T.-I. Chung, D.-S. Kim, J.-J. Pak, Thermodynamics of Titanium, Nitrogen and TiN Formation in Liquid Iron, ISIJ Intern. 47, 1082-1089 (2007).

  • W.-Y. Cha, T. Miki, Y. Sasaki, M. Hino, Temperature dependence of Ti Deoxidation Equilibria of Liquid Ironi in Coexistence with Ti3O5 and Ti2O3, ISIJ Intern. 48, 729-738 (2008).

  • D. Podorska, J. Wypartowicz, The optimisation of titanium and nitrogen concentration in micro-alloyed steel, Arch. Met. Materials 54, 823-828 (2009).

  • J. Iwanciw, D. Podorska, J. Wypartowicz, Zachowanie dodatków stopowych w procesie rafinacji pozapiecowej stali (Behavior of alloying elements in ladle refining of steel), Hutnik - Wiad. Hutn. 57, 132-139 (2010).

  • J. Iwanciw, Simulator of Steelmaking Processes for Work in Real Time, Polska Metalurgia w latach 1998-2002, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk I, 186-192.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 12 12 11
PDF Downloads 5 5 4